Nieuws over gezondheidszorg uit Europa

nr. 51 - september 2019


      

1

 Volksgezondheid  [...]

Raad: gedachtewisseling over EU investeringen om de gezondheidszorgstelsels te hervormen
Europese Commissie: ondersteuning voor de Europese Referentienetwerken (ERN's) om registers van patiŽnten met zeldzame ziekten op te stellen
Europese Commissie: nieuwe criteria voor het vervoegen van bestaande ERN's
ERN-bestuur van de lidstaten: richtsnoeren om de samenwerking tussen de ERN's en de industrie te kaderen
ERN-bestuur van lidstaten: verklaring betreffende de integratie van ERN's in nationale gezondheidszorgstelsels
EXPH: advies over een definitie van "waardegebaseerde gezondheidszorg"
EXPH: advies over taakverschuiving in gezondheidszorgsystemen

 

2

 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen  [...]

Raad: uitvoering van de nieuwe verordening betreffende medische hulpmiddelen
Raad: verordening betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie
Europese ombudsman: Besluit over het wetenschappelijk advies verstrekt door EMA aan de geneesmiddelenontwikkelaars voorafgaand aan het indienen van een aanvraag voor marktvergunning
Frankrijk en Nederland: vragen een Europese aanpak om het tekort aan geneesmiddelen te stoppen
EMA: richtlijnen met betrekking tot tekorten aan geneesmiddelen
EMA: Raadpleging over een ontwerprichtlijn over kwaliteitseisen voor medische hulpmiddelen in combinatieproducten
EMA: Rapport over de uitdagingen bij de ontwikkeling van geneesmiddelen in het kader van programma's voor vroegtijdige markttoegang
EMA: brief over transparantie over resultaten van klinische proeven
Handelsbesprekingen EU-VS: wederzijdse erkenning van farmaceutische producten
Duitsland: wetsontwerp om uniforme prijzen voor geneesmiddelen te behouden

 

3

 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt  [...]

Europese Commissie: jaarverslag over de toepassing van de Europese wetgeving in de lidstaten

 

4

 e-Health  [...]

Europese Commissie: digitale prestatie van de EU-landen
Europese Commissie: studie over de acceptatie van e-Health in de eerstelijnsgezondheidszorg
Europese Commissie: Richtsnoeren over het vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de EU
Eerste elektronische gezondheidsdossiers van patiŽnten uitgewisseld tussen EU-landen
Europese Commissie: beleids- en investeringsaanbevelingen voor betrouwbare artificiŽle intelligentie (AI)
Europese Commissie: 35 miljoen euro om AI te ontwikkelen in de strijd tegen kanker

 

5

 Sociaal beleid  [...]

Raad: de ministers hebben een oriŽnterend debat gehouden over de economie waarin welbevinden centraal staat
Europese Commissie: overzicht van de landen-specifieke aanbevelingen (LSA's) in verband met gezondheidszorg
Raad: De ministers keurden de adviezen van het sociaal beschermingscomite (SBC) over de landen-specifieke aanbevelingen (LSA's) goed

 

6

 Economisch beleid  [...]

Europese Commissie: resultaten van het investeringsplan voor Europa (het Junckerplan)
Europese Commissie: derde verslag van het versterkt toezicht op Griekenland
Europese Commissie: actualisering van de landenrapporten van het gezamenlijk verslag over de systemen van gezondheidszorg en langdurige zorg
Europese Investeringsbank (EIB): Europese steun voor de Noordwest Ziekenhuisgroep in Nederland
EIB: lening voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen
EIB: lening aan Duits farmaceutisch bedrijf

 

7

 Hof van Justitie van de Europese Unie  [...]

Arrest: toepassing van de Europese regels inzake overheidsopdrachten op niet-dringend ziekenvervoer
Arrest: verschillen in btw tarief tussen zorgverleners en tussen geneesmiddelen in BelgiŽ
Arrest: weigering van een vergunning voor parallelimport van een generiek geneesmiddel in Polen
Arrest: omzetting van de Europese richtlijn in verband met de controle op weefsels en cellen in ItaliŽ

 

8

 Mededinging  [...]

Europese Commissie: evaluatie van de EU regels over staatssteun voor gezondheids- en sociale diensten van algemeen economisch belang
Verenigd Koninkrijk: leveranciers van antidepressiva beschuldigd van illegaal concurrentiebeperkend gedrag
Europese Commissie: overname door GlaxoSmithKline's van Pfizer's Consumer Health Business, onder voorwaarden goedgekeurd
Europese Commissie: boete voor Canon wegens de overname van Toshiba Medical Systems Corporation (TMSC) vůůr kennisgeving aan en goedkeuring door de Commissie
BelgiŽ: Orde der Apothekers beboet wegens het verstoren van de mededinging
BelgiŽ: klacht van Test-Aankoop bij de Belgische Mededingingsautoriteit tegen Biogen wegens misbruik van zijn monopolieposite

 

9

 Inbreukprocedures   [...]

Duitsland: verbod op het gebruik van openbare aanbestedingsprocedures voor medische hulpmiddelen
Malta: vereisten inzake vestiging van psychotherapeuten

 

10

 Publicaties  [...]

Bertelsmann Stiftung: internationale vergelijking van digitale strategieŽn voor gezondheidszorgsystemen
Eurofound: Kwaliteit van gezondheids- en zorgdiensten in de EU
OESO gezondheidsstatistieken 2019

 

11

 Allerlei  [...]

Supercomputers op acht locaties in EU landen
Europese Commissie: voorbereidingen van een Brexit zonder akkoord

  

 

1

 Volksgezondheid

Raad: gedachtewisseling over EU investeringen om de gezondheidszorgstelsels te hervormen 
Op basis van een nota opgesteld door het Finse voorzitterschap, bogen de ministers van volksgezondheid zich over de vraag hoe het gebruik van de verschillende EU financieringsinstrumenten en -fondsen kan geoptimaliseerd worden en aangepast aan de investeringsprioriteiten in de gezondheidssector.

DOC  EN  PDF  

Europese Commissie: ondersteuning voor de Europese Referentienetwerken (ERN's) om registers van patiŽnten met zeldzame ziekten op te stellen
De Europese Commissie publiceerde een oproep voor de Europese Referentienetwerken om registers van patiŽnten met zeldzame ziekten op te stellen. Zulke registers verzamelen gegevens over de ziekten zoals: klinische gegevens, de karakteristieken en verschillende verschijningsvormen, de familiale geschiedenis van de patiŽnten en de evaluatie van behandelingen.

DOC 1  EN  PDF  |  DOC 2  EN  PDF  

Europese Commissie: nieuwe criteria voor het vervoegen van bestaande ERN's
De Europese Commissie bracht wijzigingen aan in de criteria voor de oprichting en evaluatie van ERN's; het lidmaatschap daarvan en voor de bevordering van de uitwisseling van informatie en expertise. Op basis hiervan zal een nieuwe oproep worden gelanceerd voor kandidaten om de ERN's te vervoegen.

DOC 1  EN/NL/FR  HTML  |  DOC 2  EN  HTML  

ERN-bestuur van de lidstaten: richtsnoeren om de samenwerking tussen de ERN's en de industrie te kaderen
De richtsnoeren hebben als doel de transparantie van de samenwerking te verzekeren en belangenconflicten vermijden. Het ERN-bestuur erkent het belang van de samenwerking tussen de ERN's en de industrie, met name op het gebied van onderzoek. Financiering vanwege de industrie is toegestaan voor specifieke activiteiten indien er geen overheidsfinanciering beschikbaar is.

  DOC1  EN  HTML  |  DOC 2  EN  PDF  

ERN-bestuur van lidstaten: verklaring betreffende de integratie van ERN's in nationale gezondheidszorgstelsels
Het bestuur heeft ook een verklaring aangenomen met aanbevelingen en goede praktijken om de integratie van ERN's in nationale gezondheidszorgstelsels te bevorderen. De verklaring omvat vijf interventiegebieden: 
1) nationale plannen / strategieŽn voor zeldzame ziekten en wettelijk kader voor ERN-integratie; 
2) paden voor patiŽntenzorg; 
3) verwijzingssystemen naar de ERN's;
4) ondersteuning door lidstaten aan ERN-coŲrdinatoren, volwaardige leden en gelieerde partners; 
5) en informatie over ERN's verstrekt op het niveau van de lidstaten.

DOC  EN  PDF  

EXPH: advies over een definitie van "waardegebaseerde gezondheidszorg"
Het panel van deskundingen over doelmatige manieren om in gezondheid te investeren (EXPH) stelt voor om "waardegebaseerde gezondheidszorg" (VBHC) te definiŽren als een alomvattend concept gebaseerd op vier waardepijlers: passende zorg om de persoonlijke doelen van de patiŽnt te bereiken (persoonlijke waarde), het bereiken van de best mogelijke resultaten met beschikbare middelen (technische waarde), billijke verdeling van middelen over alle patiŽntengroepen (allocatieve waarde) en bijdrage van gezondheidszorg aan maatschappelijke participatie en verbondenheid (maatschappelijke waarde).

DOC  EN  PDF  

EXPH: advies over taakverschuiving in gezondheidszorgsystemen
Het EXPH bracht een advies uit over taakverschuiving in gezondheidszorgsystemen. 

DOC  EN  PDF  

 

2

 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Raad: uitvoering van de nieuwe verordening betreffende medische hulpmiddelen
De Ierse en de Duitse delegatie presenteerden een nota over de uitdagingen voor een tijdige implementatie van Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen. Veel delegaties vroegen zich af of men al ver genoeg stond om de verordening vanaf mei 2020 te implementeren.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML  |  DOC 2  EN  PDF  

Raad: verordening betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie
De ministers kregen een stand van zaken met betrekking tot de discussies in de Raadswerkgroep over de ontwerpverordening betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie.

DOC  EN/FR/NL  PDF  

Europese ombudsman: Besluit over het wetenschappelijk advies verstrekt door EMA aan de geneesmiddelenontwikkelaars voorafgaand aan het indienen van een aanvraag voor marktvergunning 
De Ombudsman oordeelt dat het EMA de contacten die zijn beoordelaars hebben met geneesmiddelenontwikkelaars zorgvuldig moet beheren tijdens de fase voorafgaand aan de indiening van een aanvraag voor een marktvergunning. Hij vond ook dat het EMA meer transparantie moest bieden over zijn pre-indieningsactiviteiten.

DOC  EN  HTML  

Frankrijk en Nederland: vragen een Europese aanpak om het tekort aan geneesmiddelen te stoppen
Een artikel in Politico over tekorten in het aanbod aan geneesmiddelen meldt dat Frankrijk en Nederland een Europese aanpak vragen om het tekort aan te pakken.

DOC 1  EN  HTML  |  DOC 2  FR  HTML  |  DOC 3  NL  HTML  

EMA: richtlijnen met betrekking tot tekorten aan geneesmiddelen
De task force die werd opgericht door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) met vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de nationale bevoegde autoriteiten, om problemen met de levering van medicijnen aan te pakken, heeft twee documenten gepubliceerd: 
- richtlijnen voor de geneesmiddelenproducenten over het melden van tekorten in de EU;
- richtlijnen over goede praktijken voor communicatie naar het publiek over de beschikbaarheidsproblemen van geneesmiddelen.

DOC  EN  HTML  

EMA: Raadpleging over een ontwerprichtlijn over kwaliteitseisen voor medische hulpmiddelen in combinatieproducten
EMA lanceerde een raadpleging over een ontwerprichtlijn over de kwaliteitsvereisten voor medische hulpmiddelen in geneesmiddelen die een medisch hulpmiddel bevatten.

DOC  EN  HTML  

EMA: Rapport over de uitdagingen bij de ontwikkeling van geneesmiddelen in het kader van programma's voor vroegtijdige markttoegang 
EMA en de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) hebben een rapport gepubliceerd van hun gezamenlijke workshop met belanghebbenden, waarin wetenschappelijke en regelgevende benaderingen werden besproken om kwaliteits- en fabricage-uitdagingen aan te pakken tijdens de ontwikkeling van geneesmiddelen in het kader van programma's voor vroege markttoegang, zoals het PRIority MEdicines-schema (PRIME) in de Europese Unie.

DOC  EN  HTML  

EMA: brief over transparantie over resultaten van klinische proeven
De Europese Commissie (EC), het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de hoofden van geneesmiddelenagentschappen (HMA) hebben een brief ondertekend waarbij alle sponsors van klinische proeven in de Europese Unie worden herinnerd aan hun verplichting om samenvattingen van de resultaten van de afgesloten proeven openbaar beschikbaar te maken in de EU Clinical Trials Database (EudraCT).

DOC  EN  HTML  

Handelsbesprekingen EU-VS: wederzijdse erkenning van farmaceutische producten
De Amerikaanse Food and Drug Administration (Inspectie van voedings- en geneesmiddelen, FDA) heeft haar erkenning voor Slowakije Ė de laatste EU-lidstaat waarvoor dit nog niet was gebeurd Ė afgegeven, waardoor de volledige toepassing van de overeenkomst tussen de EU en de VS inzake de wederzijdse erkenning (Mutual Recognition Agreement, MRA) van de inspecties van productielocaties voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik op hun respectieve grondgebied een feit is.

DOC  EN/FR/NL  HTML 

Duitsland: wetsontwerp om uniforme prijzen voor geneesmiddelen te behouden
Het wetsontwerp ter versterking van lokale apotheken is bedoeld om ervoor te zorgen dat de prijzen van apotheken voor geneesmiddelen op voorschrift vast blijven. Dit is de laatste reactie op een EU-inbreukprocedure die sinds 2013 loopt en een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 2016 (C-148/15). In het arrest werd verklaard dat de eis dat in het buitenland gevestigde postorderapotheken vaste prijzen moesten hanteren, als een kwantitatieve invoerbeperking moest worden beschouwd en dus in strijd was met het vrije verkeer van goederen.

DOC  EN  HTML  

 

3

 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt

Europese Commissie: jaarverslag over de toepassing van de Europese wetgeving in de lidstaten
De Commissie publiceerde het jaarverslag van haar toezicht op de toepassing van de EU-wetgeving in 2018. De Commissie rapporteert hierin ook over inbreuken op het vlak van gezondheidsbeleid.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML  |  DOC 2  EN  PDF  

 

4

 e-Health

Europese Commissie: digitale prestatie van de EU-landen
De Europese Commissie maakte de resultaten bekend van de index van de digitale economie en maatschappij ("Digital Economy and Society Index" of "DESI") voor 2019, waarmee de algemene digitale prestaties van Europa en de vooruitgang van de EU-landen op het gebied van digitaal concurrentievermogen worden gemonitord. Wat betreft het gebruik van digitale overheidsdiensten, waaronder e-gezondheidszorg en e-overheid, scoorden Finland en Estland het hoogst in de index.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML  |  DOC 2  EN  PDF  

Europese Commissie: studie over de acceptatie van e-Health in de eerstelijnsgezondheidszorg
Volgens deze studie is de acceptatie van e-Health in de eerstelijnsgezondheidszorg in de EU toegenomen van 2013 tot 2018, maar zijn er grote verschillen tussen de onderzochte landen. In vergelijking met 2013 is de groep huisartsen die enthousiast zijn over e-Health verdubbeld.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: Richtsnoeren over het vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de EU
De Europese Commissie heeft nieuwe richtsnoeren gepubliceerd over de wisselwerking tussen het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens en de EU-regels inzake gegevensbescherming. Een kadertekst behandelt specifiek de verwerking van gezondheidsgegevens (p. 12).

DOC 1  EN FR - NL  PDF  |  DOC 2  EN/NL/FR  HTML  

Eerste elektronische gezondheidsdossiers van patiŽnten uitgewisseld tussen EU-landen
Vanaf nu kunnen artsen in Luxemburg digitale patiŽntensamenvattingen van reizigers uit TsjechiŽ ontvangen.

DOC  EN  PDF  

Europese Commissie: beleids- en investeringsaanbevelingen voor betrouwbare artificiŽle intelligentie (AI)
De groep van deskundigen op hoog niveau over artificiŽle intelligentie (AI) stelde voor de Europese Commissie een document op met beleids- en investeringsaanbevelingen voor betrouwbare AI, gericht aan EU-instellingen en lidstaten. Die aanbevelingen zijn ook van toepassing op de gezondheidszorg. Voor specifieke sectoren, zoals gezondheidszorg, stelt de groep voor om het creŽren van specifieke vertrouwde dataruimten te bevorderen.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: 35 miljoen euro om AI te ontwikkelen in de strijd tegen kanker
De Europese Commissie heeft een oproep tot het indienen van voorstellen gelanceerd ter ondersteuning van de ontwikkeling van analyse van gezondheidsbeelden voor kankerdiagnostiek op basis van AI, evenals andere hulpmiddelen en analyses gericht op de preventie, voorspelling en behandeling van de meest veel voorkomende vormen van kanker. De oproep is onderdeel van het Horizon 2020-programma.

DOC  EN  HTML  

 

5

 Sociaal beleid

Raad: de ministers hebben een oriŽnterend debat gehouden over de economie waarin welbevinden centraal staat
De ministers hebben een oriŽnterend debat gehouden over de economie waarin welbevinden centraal staat. Uitgangspunt voor het debat was een oriŽnterende nota van het Finse voorzitterschap. De economie van welzijn is een breed concept dat betrekking heeft op beleidsmaatregelen op sociaal en werkgelegenheidsgebied, en op het gebied van gendergelijkheid, gezondheidszorg en onderwijs.

DOC 1  EN  PDF  |  DOC 2  EN  PDF  |  DOC 3  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: overzicht van de landen-specifieke aanbevelingen (LSA's) in verband met gezondheidszorg 
De Commissie publiceerde een overzicht van de aanbevelingen die ze in het kader van het Europees Semester formuleerde over gezondheidszorg. 

DOC  EN  HTML  

Raad: De ministers keurden de adviezen van het sociaal beschermingscomite (SBC) over de landen-specifieke aanbevelingen (LSA's) goed
Hierin wordt een evaluatie gemaakt van de uitdagingen voor de werkgelegenheid en de sociale bescherming in de nationale hervormingsprogrammaís voor 2019, en van de uitvoering van de LSAís voor 2018. Ook hervormingen op het gebied van gezondheidszorg werden hierin geŽvalueerd.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML  |  DOC 2  EN  PDF  |  DOC 3  EN  PDF  

 

6

 Economisch beleid

Europese Commissie: resultaten van het investeringsplan voor Europa (het Junckerplan)
De Commissie publiceerde de resultaten van het Junckerplan, met financiering uit het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) per sector en per land. Deze financiering is goedgekeurd door de Europese Investeringsbank (EIB) Groep. Ook in de gezondheidssector zijn er heel wat investeringen gefinancierd, waarover wordt gerapporteerd onder de sociale sector.

DOC  EN/FR  HTML  

Europese Commissie: derde verslag van het versterkt toezicht op Griekenland
Dit verslag evalueert in welke mate de Griekse regering de toezeggingen naleeft die het in 2018 aan de Eurogroep deed. De hervormingen op het vlak van sociale bescherming en gezondheidszorg worden hierin ook besproken.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: actualisering van de landenrapporten van het gezamenlijk verslag over de systemen van gezondheidszorg en langdurige zorg
Dit gezamenlijk verslag van de Europese Commissie (DG economische en financiŽle zaken) en het economisch beleidscomitť (EPC) beschrijft de systemen voor gezondheidszorg en langdurige zorg van alle EU-lidstaten en presenteert de bijbehorende beleidsuitdagingen, in het bijzonder op het vlak van financiŽle houdbaarheid. De landenrapporten werden nu geactualiseerd.

DOC  EN  HTML  

Europese Investeringsbank (EIB): Europese steun voor de Noordwest Ziekenhuisgroep in Nederland
De Europese Investeringsbank leent Ä120 miljoen aan Noordwest Ziekenhuisgroep (Noordwest) met steun van het Investeringsplan voor Europa (Junckerplan). Financiering zal onder meer Noordwestís renovatie van de locatie Den Helder, alsmede de eerste fase van de nieuwbouw in Alkmaar, ondersteunen.

DOC  EN/NL  HTML  

EIB: lening voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen
De EIB leent de Spaanse farmaceutische onderneming Almirall 120 miljoen euro om nieuwe medicijnen te ontwikkelen voor dermatologische problemen waarvoor momenteel geen effectieve behandeling beschikbaar is.

DOC  EN  HTML  

EIB: lening aan Duits farmaceutisch bedrijf
De EIB en het Duitse farmaceutische bedrijf PAION AG hebben een leningsovereenkomst van Ä 20 miljoen getekend voor de ontwikkeling van geneesmiddelen.

DOC  EN  HTML  

 

7

 Hof van Justitie van de Europese Unie

Arrest: toepassing van de Europese regels inzake overheidsopdrachten op niet-dringend ziekenvervoer
Volgens het arrest in zaak C-424/18 valt het niet-dringend ziekenvervoer dat met noodhulpvoertuigen wordt uitgevoerd, niet onder de uitzonderingen van de Europese wetgeving inzake overheidsopdrachten.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

Arrest: verschillen in btw tarief tussen zorgverleners en tussen geneesmiddelen in BelgiŽ
Zaak C-597/17 gaat over de btw regels in BelgiŽ en is tweeledig:
1) Volgens het Hof is de in de Europese wetgeving voorziene vrijstelling van btw voor medische en paramedische beroepen ook van toepassing op niet-gereglementeerd beroepen zoals chiropractor en osteopaat. 
2) een verlaagd btw tarief voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen die worden verstrekt in het kader van een behandeling met een therapeutisch karakter, dat niet wordt toegepast op producten verstrekt in het kader van een esthetische behandeling, is conform met de Europese wetgeving.

 DOC  FR/NL  HTML  

Arrest: weigering van een vergunning voor parallelimport van een generiek geneesmiddel in Polen
Volgens het Hof in zaak C-387/18 verzet het Europees Recht zich tegen een nationale wetgeving die elke vergunning voor parallelimport van een geneesmiddel verbiedt wanneer het een generiek geneesmiddel betreft, terwijl het geneesmiddel waarvoor reeds een vergunning voor het in de handel brengen in die lidstaat is verleend, een referentiegeneesmiddel is.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

Arrest: omzetting van de Europese richtlijn in verband met de controle op weefsels en cellen in ItaliŽ
In het arrest zaak C-481/18 wordt ItaliŽ veroordeeld, omdat het de Europese richtlijn in verband met de controle op weefsels en cellen van menselijke oorsprong niet tijdig heeft omgezet en omdat het de Europese Commissie niet de tekst van de maatregelen heeft meegedeeld.

 DOC  FR  HTML  

 

8

 Mededinging

Europese Commissie: evaluatie van de EU regels over staatssteun voor gezondheids- en sociale diensten van algemeen economisch belang
Compensatiemaatregelen voor gezondheids- en sociale diensten zijn onderworpen aan de EU-regels voor staatssteun en, meer in het bijzonder, aan de teksten van het DAEB (Diensten van algemeen economisch belang)-pakket van 2012. Bij de evaluatie wordt nagaan of de overheidsfinanciering voor dergelijke diensten de mededinging op de interne markt niet onnodig vervalst; of de bestaande regels hun doelstellingen hebben bereikt en of ze nog steeds geschikt zijn in het licht van de ontwikkelingen in de sector en de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU.

DOC 1  EN  HTML  |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  

Verenigd Koninkrijk: leveranciers van antidepressiva beschuldigd van illegaal concurrentiebeperkend gedrag
De Competition and Markets Authority (CMA) in de UK heeft vastgesteld dat vier farmaceutische bedrijven de mededingingswetgeving hebben overtreden met betrekking tot de levering van een antidepressivum.

 DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: overname door GlaxoSmithKline's van Pfizer's Consumer Health Business, onder voorwaarden goedgekeurd
De Europese Commissie heeft de overname van Pfizer's Consumer Health Business door GlaxoSmithKline goedgekeurd. De beslissing is afhankelijk van de wereldwijde afstoting van de actuele pijnbeheersingsactiviteiten van Pfizer onder het merk ThermaCare.

 DOC  EN/FR  HTML  

Europese Commissie: boete voor Canon wegens de overname van Toshiba Medical Systems Corporation (TMSC) vůůr kennisgeving aan en goedkeuring door de Commissie
De Europese Commissie heeft Canon, de in Japan gevestigde fabrikant van beeld- en optische producten, een boete van Ä 28 miljoen opgelegd voor de uitvoering van de acquisitie van Toshiba Medical Systems Corporation (TMSC) vůůr kennisgeving aan en goedkeuring door de Commissie, in strijd met de EU-regels voor concentratiecontrole.

 DOC  EN/FR  HTML  

BelgiŽ: Orde der Apothekers beboet wegens het verstoren van de mededinging
De Belgische mededingingsautoriteit (BMA) beboet de Orde der apothekers voor het proberen te voorkomen dat er nieuwe concurrenten op de markt zouden komen. Meer bepaald waren de mededingingsbeperkende praktijken volgens de BMA erop gericht om MediCare-Market van de apothekersmarkt uit te sluiten.

DOC  FR  PDF  

BelgiŽ: klacht van Test-Aankoop bij de Belgische Mededingingsautoriteit tegen Biogen wegens misbruik van zijn monopolieposite
De vraagprijs van Spinraza, een weesgeneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van de zeldzame ziekte spinale musculaire atrofie (SMA), staat volgens Test-Aankoop niet in verhouding tot de gedane investeringen. Omdat deze laatste oordeelt dat de producent Biogen misbruik maakt van zijn monopoliepositie heeft ze een klacht ingediend bij de Belgische Mededingingsautoriteit.

DOC  FR  -  NL  PDF  

 

9

 Inbreukprocedures

Duitsland: verbod op het gebruik van openbare aanbestedingsprocedures voor medische hulpmiddelen
Een nieuwe bepaling in de Duitse wetgeving verplicht de wettelijke zorgverzekeraars om over hun contracten voor medische hulpmiddelen met belangstellende aanbieders te onderhandelen, en verbiedt hen gebruik te maken van de specifieke procedures die in de richtlijnen inzake overheidsopdrachten zijn vastgesteld. Dit is volgens de Europese Commissie in strijd met de EU-regels inzake overheidsopdrachten.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Malta: vereisten inzake vestiging van psychotherapeuten
Malta heeft voor de vestiging van psychotherapeuten nieuwe vereisten inzake aandeelhouderschap en beperkingen inzake vennootschapsvormen ingevoerd. Volgens de Commissie leveren de eisen in Malta een onevenredige beperking van de toegang tot deze beroepen op, en hadden zij overeenkomstig de richtlijn inzake de erkenning van beroepskwalificaties aan de Commissie moeten worden meegedeeld.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

 

10

 Publicaties

Bertelsmann Stiftung: internationale vergelijking van digitale strategieŽn voor gezondheidszorgsystemen
In de #SmartHealthSystems-studie vergeleek en analyseerde de Bertelsmann Stiftung 17 landen waaronder 14 EU-lidstaten. Elk van deze landen werd gebenchmarkt en vervolgens geŽvalueerd met een nieuwe Digital Health Index die speciaal voor het onderzoek was ontwikkeld.

DOC  EN  PDF  

Eurofound: Kwaliteit van gezondheids- en zorgdiensten in de EU
Dit rapport geeft de perceptie van burgers over kwaliteit in de gezondheidszorg, langdurige zorg en kinderopvang weer, en vergelijkt deze tussen landen, groepen in de samenleving en de ontvangers van zorg en indirecte gebruikers van diensten.

DOC  EN  HTML  

OESO gezondheidsstatistieken 2019
De online database OECD Health Statistics 2019 is vrijgegeven

DOC  EN/FR  HTML  

 

11

 Allerlei

Supercomputers op acht locaties in EU landen
Acht computercentra in verschillende EU-landen zijn geselecteerd als locatie voor de eerste Europese supercomputers. Die computers zullen Europese onderzoekers en bedrijven helpen bij het ontwikkelen van nieuwe toepassingen op allerlei gebieden, van medicijnen en nieuwe materialen tot de bestrijding van de klimaatverandering.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: voorbereidingen van een Brexit zonder akkoord
Een mededeling van de Commissie bevat details over de voorbereidingen in de EU27 op het gebied van onder meer de rechten van burgers inzake verblijf en sociale zekerheid, douane en belastingen, vervoer, visserij, financiŽle diensten en geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en chemische stoffen.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

 


De informatievergaring voor deze nieuwsbrief werd afgesloten op 27 augustus 2019.