Nieuws over gezondheidszorg uit Europa

Nr. 53 - maart 2020


      

1

 Volksgezondheid  [...]

Raad: conclusies over Covid-19
Raad: de economie van het welzijn
Europese Commissie: uitbreiding van de Europese referentienetwerken
EXPH: advies over het bevorderen van gezondheidspromotie in gezondheidssystemen
Europese Commissie-OESO-OBS: De stand van de gezondheid in de EU
ECDC: enquÍte over de kennis en attitudes van Europese gezondheidswerkers in verband met antibioticaresistentie
EU Health Policy Platform: gemeenschappelijke verklaringen
Europese Commissie: openbare raadpleging over het Europees kankerbestrijdingsplan
Europese Commissie: bestrijding van de uitbraak van het Covid-19 virus

 

2

 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt  [...]

Europese Commissie: toolbox voor grensoverschrijdende gezondheidszorg

 

3

 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen  [...]

Raad: het Finse voorzitterschap doet een reeks voorstellen om de toegang tot geneesmiddelen te verbeteren
Raad: verordening betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie
Novartis trekt een patent in voor een te duur medicijn tegen kanker
EMA: verplicht gebruik van een internationaal formaat voor het melden van bijwerkingen aan EudraVigilance
EMA en HMA: tien aanbevelingen voor het gebruik van big data voor de volksgezondheid in de EU
EMA: ontwerp-strategie 'Regulatory Science to 2025'
PPRI: overzicht van het beleid inzake farmaceutische prijzen en vergoedingen in de 47 PPRI-lidstaten
AIM: Eerlijke prijzen voor geneesmiddelen - Waarom en hoe?

 

4

 e-Health  [...]

Europese Commissie: Europese datastrategie
Europese Commissie: witboek over kunstmatige intelligentie 
EPHA: reflectiedocument over big data en kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg
Europees Parlement: resolutie over het mogelijk maken van de digitale transformatie van gezondheid en zorg
Europese Commissie: het werkprogramma voor Europese normalisatie voor 2020 

 

5

 Sociaal beleid  [...]

Europese Commissie: voorstel voor gezamenlijk werkgelegenheidsverslag 2020
Europese Commissie: coŲrdinatie van socialezekerheidsstelsels in een oogopslag
Europese Commissie: statistische rapporten over de coŲrdinatie van de sociale zekerheid 2019
Europese Commissie: tussentijds verslag over de haalbaarheid van een garantie voor kwetsbare kinderen
Europese Commissie: een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities

 

6

 Economisch beleid  [...]

Europese Commissie: publicatie van de landenrapporten in het kader van het Europees Semester 
Europese Commissie: publicatie van de jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2020
Europese Commissie: Post-programma surveillance rapport voor Cyprus-herfst 2019
Europese Commissie: Post-programma surveillance rapport voor Ierland- herfst 2019
Europese Investeringsbank (EIB): lening voor producent van protheses
EIB: ondersteuning van biotechbedrijf MolMed SpA voor investeringen in onderzoek, ontwikkeling en productie van innovatieve behandelingen voor kanker en zeldzame ziekten
EIB: Ä 40 miljoen voor onderzoek en ontwikkeling van kankerbehandelingen

 

7

 Mededinging  [...]

Europese Commissie: overname van General Electric's Healthcare Life Sciences Biopharma Business door Danaher Corporation goedgekeurd onder voorwaarden
Europese Commissie: overname van Allergan door AbbVie goedgekeurd
Europese Commissie: diepgaand onderzoek naar geplande overname van GrandVision door EssilorLuxottica 
Letland: ongunstig prijsmechanisme voor geneesmiddelen

 

8

 Hof van Justitie van de Europese Unie  [...]

Arrest: schikkingsovereenkomst tussen een fabrikant van oorspronkelijke geneesmiddelen en een fabrikant van generieke geneesmiddelen
Arrest: het Hof bevestigt het recht van toegang tot documenten uit een vergunningaanvraag voor het in de handel brengen van een geneesmiddel
Arrest: het beroep van 'One of us' European Citizens Initiative (ECI) verworpen
Conclusies van de advocaat generaal: beperking van een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid voor het gebruik van medische hulpmiddelen tot het grondgebied van een lidstaat

 

9

 Publicaties  [...]

WHO: statusrapport over de gezondheid in gevangenissen in de Europese regio van de WHO
Fod Sociale Zekerheid: Analyse van de evolutie van de sociale situatie en sociale bescherming in BelgiŽ 
BTSZ: 60 years of social security coordination from a workersí perspective
OSE: de ongelijkheden in toegang tot gezondheidszorg in de lidstaten van de Europese Unie
DvdW: toegang tot zorg voor kwetsbare mensen in Europa is alarmerend
OESO: Op prestaties gebaseerde managed entry agreements voor nieuwe geneesmiddelen in OESO-landen en EU-lidstaten
Raad van Europa: studie over tekortkomingen in wetgeving met betrekking tot vervalste geneesmiddelen
ETUI: Lage lonen in sectoren die worden gedomineerd door vrouwen - bewijs uit de gezondheidszorg en sociale zorg
EPHA: regionale initiatieven voor samenwerking rond de toegang tot geneesmiddelen: BENELUXA et al
OESO: unmet needs for healthcare: comparing approaches and results from international surveys
BMJ: Fair pricing of medicines
OESO: Health in a Glance 2019

 

10

 Allerlei  [...]

Johanniter International: Europese richtlijnen voor eerste hulp

  

 

1

 Volksgezondheid

Raad: conclusies over Covid-19
Op basis van een oriŽnterende nota van het voorzitterschap hebben de ministers van gedachten gewisseld over de gevolgen van de verspreiding van Covid-19. Ze namen conclusies aan, waarin wordt aangedrongen op het opvoeren van de samenwerking op EU- en internationaal niveau.

DOC  EN/FR/NL  HTML 

Raad: de economie van het welzijn
De Raad hield op basis van een discussienota een debat over "De economie van het welzijn Ė volgende stappen in gezondheidsinvesteringen als kernelement ervan". De ministers wisselden van gedachten over gezondheidsgerelateerde onderwerpen, met name de geestelijke gezondheid, gezond ouder worden en de digitale transformatie van gezondheids- en sociale diensten.

Het Finse Voorzitterschap informeerde de ministers ook over de uitkomsten van de conferentie die het hierover organiseerde.

DOC 1  EN FR  PDF   |  DOC 2  EN FR - NL  PDF   |  DOC 3  EN  HTML 

Europese Commissie: uitbreiding van de Europese referentienetwerken
841 nieuwe klinische eenheden van ziekenhuizen in de EU hebben verzocht om lid te worden van de Europese referentienetwerken (ERNs) van centra die hoog gespecialiseerde zorgen aanbieden. Op basis van een evaluatieproces zal bepaald worden welke van de aanvragers uiteindelijk kunnen toetreden tot de ERN's. De ERN's tellen al 953 leden en hebben recentelijk 247 geassocieerde nationale centra en 4 nationale coŲrdinatiehubs opgenomen als aangesloten partners.

DOC  EN  HTML  

EXPH: advies over het bevorderen van gezondheidspromotie in gezondheidssystemen
Het Expert Panel over effectieve manieren om te investeren in gezondheid (EXPH) publiceerde een advies over opties om gezondheidspromotie in gezondheidssystemen te bevorderen.

DOC  EN  PDF  

Europese Commissie-OESO-OBS: De stand van de gezondheid in de EU
De Europese Commissie heeft, i.s.m. de OESO en het European Observatory on Health Systems and Policies (OBS) verslagen gepubliceerd waarin het profiel van de gezondheidsstelsels in dertig landen wordt geschetst. Deze landenprofielen van de "State of Health in the EU" vergelijken het gezondheidsstelsel van een land met andere landen. Zij gaan vergezeld van een begeleidend verslag, waarin enkele van de voornaamste trends in de transformatie van de gezondheidsstelsels gepresenteerd worden.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 3  EN  HTML   |  DOC 4  EN  PDF  

ECDC: enquÍte over de kennis en attitudes van Europese gezondheidswerkers in verband met antibioticaresistentie
Kennis en bewustzijn van antibioticaresistentie en aanverwante kwesties is over het algemeen hoog onder Europese gezondheidswerkers, volgens een Europese enquÍte uitgevoerd door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Het onderzoek illustreert echter ook belangrijke kennislacunes.

 DOC  EN  HTML  

EU Health Policy Platform: gemeenschappelijke verklaringen
Op haar jaarlijkse vergadering besprak het EU Health Policy Platform gezamenlijke verklaringen, die voorbereid waren door thematische netwerken, over volgende thema's:
-   Gezondheidszorg in grensoverschrijdende regio's
-   Verbeteren van orgaandonatie en transplantatie in de EU
-   Verbeteren van toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare groepen
-   Verbeteren van geÔntegreerde zorg

 DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: openbare raadpleging over het Europees kankerbestrijdingsplan
De Europese Commissie lanceert een EU-brede openbare raadpleging over het Europees kankerbestrijdingsplan. Het is de bedoeling dat de raadpleging mee vorm geeft aan het plan, de belangrijkste gebieden in kaart brengt en helpt bepalen welke toekomstige acties moeten worden ondernomen.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: bestrijding van de uitbraak van het Covid-19 virus
De Europese Commissie ondersteunt de inspanningen ter bestrijding van de uitbraak van Covid-19 op meerdere manieren. Ze coŲrdineert met de lidstaten om informatie uit te wisselen, de behoeften te beoordelen en te zorgen voor een coherente EU-brede respons. De Commissie financiert ook onderzoek, biedt ondersteuning via het EU-mechanisme voor civiele bescherming en ondersteunt China met medische noodhulp.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

 

2

 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt

Europese Commissie: toolbox voor grensoverschrijdende gezondheidszorg
Deze toolbox bevat relevante informatie over het wettelijk kader voor grensoverschrijdende gezondheidszorg. Het is verdeeld in twee hoofddelen, een voor patiŽnten en een voor nationale contactpunten (NCP's).

 DOC  EN  HTML  

 

3

 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Raad: het Finse voorzitterschap doet een reeks voorstellen om de toegang tot geneesmiddelen te verbeteren 
Op basis van een nota van het voorzitterschap hielden de ministers een debat over de vraag hoe de samenwerking en de coŲrdinatie kunnen worden versterkt voor een betere toegang tot geneesmiddelen in de hele EU.

DOC 1  EN FR  PDF  |  DOC 2  EN FR - NL  PDF  

Raad: verordening betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie
Het voorzitterschap informeerde de ministers over de lopende besprekingen over de Verordening betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie.

DOC  EN  PDF  

Novartis trekt een patent in voor een te duur medicijn tegen kanker
Op 3 juli 2019 dienden de organisaties Dokters van de Wereld (DvdW) en Public Eye bij het Europees Octrooibureau een bezwaar in tegen een octrooi voor Kymriahģ, een gentherapie voor kankerbestrijding van Novartis. Het doel was om misbruik van het octrooi, dat tot doel had een monopolie te versterken waarmee een exorbitante prijs kon worden opgelegd, aan de kaak te stellen. Eind november 2019 kondigde Novartis aan dat het dit patent intrekt. 

DOC  EN/FR  HTML  

EMA: verplicht gebruik van een internationaal formaat voor het melden van bijwerkingen aan EudraVigilance
Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft beslist het gebruik van een consistent internationaal formaat, het ISO ICSR-formaat, voor het melden van individuele gevallen van vermoedelijke bijwerkingen bij patiŽnten verplicht te maken. Het gebruik van de nieuwe internationale norm wordt verplicht voor alle meldingen aan EudraVigilance, de Europese database van vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen die in de Europese Economische Ruimte (EER) zijn goedgekeurd.

DOC  EN  HTML  

EMA en HMA: tien aanbevelingen voor het gebruik van big data voor de volksgezondheid in de EU
De gezamenlijke Big Data Task Force van EMA en de hoofden van de nationale geneesmiddelen agentschappen (HMA) stellen tien prioritaire acties voor om big data optimaal te gebruiken ter ondersteuning van innovatie en volksgezondheid, door een benadering voor gegevensgebruik en het genereren van bewijsmateriaal te ontwikkelen.

DOC  EN  HTML  

EMA: ontwerp-strategie 'Regulatory Science to 2025'
Dit plan beoogt om de betrokkenheid van het EMA bij de regulerende wetenschap voor geneesmiddelen in de komende vijf tot tien jaar te bevorderen. De ontwerpstrategie heeft tot doel een adaptiever regelgevingssysteem op te zetten dat innovatie in de geneeskunde voor mens en dier bevordert.

DOC  EN  HTML  

PPRI: overzicht van het beleid inzake farmaceutische prijzen en vergoedingen in de 47 PPRI-lidstaten
Dit rapport 2018 biedt een overzicht van het beleid inzake farmaceutische prijzen en vergoedingen in de 47 PPRI-lidstaten.

DOC  EN  HTML  

AIM: Eerlijke prijzen voor geneesmiddelen - Waarom en hoe?
De Internationale Vereniging van mutualiteiten (AIM) organiseerde een evenement over ęEerlijke prijzen voor geneesmiddelen - Waarom en hoe? Ľ om de uitdagingen van het huidige prijsmodel voor farmaceutische producten en mogelijke oplossingen te bespreken. Naar aanleiding hiervan stelde AIM een voorstel op voor eerlijke en transparante prijzen voor geneesmiddelen.

DOC  EN  HTML  

 

4

 e-Health

Europese Commissie: Europese datastrategie
De Commissie presenteerde haar ideeŽn en acties voor een digitale transformatie d.m.v. een Europese datastrategie en beleidsopties om de mensgerichte ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) te waarborgen. In de mededeling wordt specifiek aandacht besteed aan een Gemeenschappelijke Europese ruimte van gezondheidsgegevens (vanaf p. 29). De Commissie stelt dat voor risicovolle data, zoals in de gezondheidszorg, politie of transport, AI-systemen transparant en traceerbaar moeten zijn en menselijk toezicht garanderen.

DOC 1  EN/FR  HTML  |  DOC 2  EN/FR  HTML  

Europese Commissie: witboek over kunstmatige intelligentie
In het witboek dat de Europese datastrategie vergezelt, stelt de Commissie (Actie 6) dat ze sectordialogen op gang zal brengen die prioriteit geven aan de gezondheidszorg, lokale besturen en exploitanten van openbare diensten om een actieplan te presenteren. De sectordialogen zullen worden gebruikt om een specifiek "Adopt AI-programma" voor te bereiden dat de openbare aanbesteding van AI-systemen zal ondersteunen en zal helpen om openbare aanbestedingsprocessen zelf te transformeren.

DOC  EN/FR  HTML  

EPHA: reflectiedocument over big data en kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg
Het reflectiedocument van de European Public Health Alliance (EUPHA) onderzoekt het potentieel van kunstmatige intelligentie (AI) - en de big data die hiervoor worden gebruikt - in de context van de zich ontwikkelende digitale transformatie van gezondheid en zorg op EU-niveau. De paper stelt dat het van cruciaal belang is dat AI en aanverwante technologieŽn in de eerste plaats de behoeften van hun eindgebruikers dienen: zorgverstrekkers, beleidsmakers, patiŽnten en gewone mensen.

DOC  EN  HTML  

Europees Parlement: resolutie over het mogelijk maken van de digitale transformatie van gezondheid en zorg
De resolutie wil de burger meer zeggenschap geven en de gezondheid bevorderen. 
De Commissie wordt gevraagd om een voorstel uit te werken inzake het delen van gegevens en gegevensbeheer, om in te spelen op de implicaties voor nationale gezondheidsstelsels. Het benadrukt verder volgende punten: 
-   toegang tot en uitwisselen van persoonlijke gezondheidsgegevens met zorgvuldige toepassing van de regels over gegevensbescherming (GDPR)
-   betere gezondheidsgegevens 
-   betere digitale instrumenten

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: het werkprogramma voor Europese normalisatie voor 2020 
De Commissie vraagt de Europese normalisatieorganisaties om de implementatie van het aanbevolen formaat voor de uitwisseling van Europese elektronische gezondheidsdossiers te ondersteunen door de ontwikkeling van de nieuwste standaarden voor de bescherming van gezondheidsgegevens en de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen waarop dergelijke elektronische gezondheidsdossiersystemen zijn gebaseerd. Dit moet helpen om datalekken te voorkomen en de risico's van beveiligingsincidenten te minimaliseren.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

 

5

 Sociaal beleid

Europese Commissie: voorstel voor gezamenlijk werkgelegenheidsverslag 2020
De Europese Commissie publiceerde het najaarspakket van het Europees semester. Dit omvat het voorstel voor gezamenlijk werkgelegenheidsverslag 2020. Hierin worden ook de uitdagingen met betrekking tot toegang tot gezondheidszorg in de lidstaten besproken.

DOC 1  EN  HTML  |  DOC 2  EN  HTML  

Europese Commissie: coŲrdinatie van socialezekerheidsstelsels in een oogopslag
De gemeenschappelijke regels voor de coŲrdinatie van de nationale socialezekerheidsstelsels gelden voor wie naar een ander land verhuist om zich permanent te vestigen, tijdelijk te werken of te studeren, en voor diegenen die op vakantie gaan. Dit rapport biedt een overzicht en evaluatie van de werking van coŲrdinatieregels tijdens het referentiejaar 2018. Grensoverschrijdende gezondheidszorg is een van de thema's die hierbij aan bod komen.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: statistische rapporten over de coŲrdinatie van de sociale zekerheid 2019
Deze rapporten bieden een overzicht van de door de lidstaten verstrekte gegevens over de werking van deze regels.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: tussentijds verslag over de haalbaarheid van een garantie voor kwetsbare kinderen
De Commissie gaf opdracht om de haalbaarheid van een kindergarantie voor kwetsbare kinderen te onderzoeken. Een tussentijds rapport met de eerste conclusies en aanbevelingen van de haalbaarheidsstudie werd gepubliceerd. Het werd besproken op de slotconferentie. Toegang tot gezondheidszorg is ťťn van de vijf pijlers van de kindergarantie.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities
De Commissie presenteerde een mededeling over het bouwen aan een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities. Hierin wordt uiteengezet hoe het sociaal beleid resultaten kan helpen boeken met betrekking tot de uitdagingen en kansen van vandaag. De Commissie stelt hierbij EU-optreden voor de komende maanden voor. Betaalbare gezondheidszorg maakt hier ook deel van uit.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

 

6

 Economisch beleid

Europese Commissie: publicatie van de landenrapporten in het kader van het Europees Semester
De landenrapporten analyseren analyseren economische en sociale beleidsuitdagingen voor de lidstaten, inclusief hun gezondheidsstelsels.
Volgens het landenrapport voor BelgiŽ presteert het gezondheidsstelsel goed in het bieden van acute zorg in ziekenhuizen, maar veel aspecten van een breder volksgezondheid- en preventiebeleid kunnen worden versterkt, om de gezondheid te verbeteren en ongelijkheden op gezondheidsgebied te verminderen.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN  HTML   |  DOC 3  EN  PDF  

Europese Commissie: publicatie van de jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2020
De Europese Commissie publiceerde in het kader van het Europees semester de Jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2020. Hierin zet ze de prioriteiten voor het komende jaar uit. Wat gezondheidszorg betreft, zegt dit document dat door de vergrijzing investeringen in gezondheids- en langdurige zorg steeds belangrijker worden, waarbij de houdbaarheid van het stelsel van sociale bescherming moet worden gewaarborgd om intergenerationele rechtvaardigheid te garanderen.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN  HTML  

Europese Commissie: Post-programma surveillance rapport voor Cyprus-herfst 2019
Dit verslag presenteert de bevindingen van de zevende post-programma missie naar Cyprus en identificeert de resterende uitdagingen voor de Cypriotische economie na het beŽindigen van het economisch aanpassingsprogramma. De hervormingen in de gezondheidszorg worden hierin ook besproken.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: Post-programma surveillance rapport voor Ierland- herfst 2019
Volgens dit rapport is de financiŽle duurzaamheid van het Ierse gezondheidszorgsysteem niet gewaarborgd.

DOC  EN  HTML  

Europese Investeringsbank (EIB): lening voor producent van protheses
De Europese Investeringsbank (EIB) verstrekt een lening van maximaal Ä 100 miljoen aan Ottobock SE & Co. KGaA, een toonaangevende producent en leverancier van prothetische ledematen, orthesen en rolstoelen. Ottobock zal de fondsen gebruiken voor zijn Europees gebaseerd RDI-programma.

DOC  EN  HTML  

EIB: ondersteuning van biotechbedrijf MolMed SpA voor investeringen in onderzoek, ontwikkeling en productie van innovatieve behandelingen voor kanker en zeldzame ziekten
De Europese Investeringsbank en het biotechbedrijf MolMed SpA (MLMD.MI) hebben een financieringsovereenkomst getekend waarmee MolMed de komende jaren een kredietlijn van maximaal Ä 15 miljoen kan ontvangen, ter ondersteuning van een ontwikkelingsplan voor duurzame groei.

DOC  EN  HTML  

EIB: Ä 40 miljoen voor onderzoek en ontwikkeling van kankerbehandelingen
De Europese Investeringsbank verstrekt Ä 40 miljoen aan ITM Isotopen Technologien MŁnchen AG (ITM), een producent van innovatieve diagnostische en therapeutische radiofarmaca voor gebruik bij precisie-oncologie. ITM zal de verse middelen gebruiken voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling van een eigen portfolio van gerichte radionuclidediagnostiek en -therapieŽn, voor de behandeling van een aantal vormen van kanker.

DOC  EN  HTML  

 

7

 Mededinging

Europese Commissie: overname van General Electric's Healthcare Life Sciences Biopharma Business door Danaher Corporation goedgekeurd onder voorwaarden
De Europese Commissie heeft de voorgenomen overname van General Electric's Healthcare Life Sciences Biopharma Business door Danaher Corporation goedgekeurd. Beide ondernemingen zijn actief in de productie van producten en diensten die worden gebruikt in de bioprocesindustrie. De overname is goedgekeurd onder voorwaarde van de afstoting van bepaalde activiteiten.

 DOC  FR/NL  HTML  

Europese Commissie: overname van Allergan door AbbVie goedgekeurd
De Europese Commissie heeft de overname van Allergan door AbbVie goedgekeurd. De goedkeuring is afhankelijk van de verkoop van een product dat door Allergan wordt ontwikkeld voor de behandeling van inflammatoire darmziekten.

 DOC  FR/NL  HTML  

Europese Commissie: diepgaand onderzoek naar geplande overname van GrandVision door EssilorLuxottica
De Europese Commissie start een diepgaand onderzoek om de geplande overname van GrandVision door EssilorLuxottica te toetsen aan de EU-concentratieverordening. De Commissie is bezorgd dat de overname de concurrentie in het groothandelsaanbod van brillenglazen en brillen en in het retailaanbod van oogoptische producten kan verminderen.

 DOC  FR/EN/NL  HTML  

Letland: ongunstig prijsmechanisme voor geneesmiddelen
De Mededingingsraad van Letland (CC) stelt vast dat, zelfs wanneer fabrikanten in Letland lagere prijzen voor geneesmiddelen vaststellen dan in Litouwen of Estland, geneesmiddelen voor Letse consumenten duurder kunnen zijn, vanwege het bestaande prijsmechanisme. Daarom moedigt het CC de verantwoordelijke instellingen aan om een nieuw mechanisme te ontwikkelen, dat terugbetaalbare en niet-terugbetaalbare geneesmiddelen financieel toegankelijker zou maken voor Letse consumenten.

 DOC  EN  HTML  

 

8

 Hof van Justitie van de Europese Unie

Arrest: schikkingsovereenkomst tussen een fabrikant van oorspronkelijke geneesmiddelen en een fabrikant van generieke geneesmiddelen
In het arrest in zaak C-307/18 spreekt het Hof zich uit over een schikkingsovereenkomst tussen een fabrikant van oorspronkelijke geneesmiddelen en een fabrikant van generieke geneesmiddelen, waarbij de fabrikant van generieke geneesmiddelen zich ertoe verbindt de markt van een geneesmiddel met een specifiek werkzaam bestanddeel niet te betreden voor de duur van die overeenkomst, in ruil voor waardeoverdrachten in zijn voordeel door de fabrikant van oorspronkelijke geneesmiddelen. Volgens het Hof vormt dit, onder bepaalde voorwaarden,een overeenkomst die tot doel heeft concurrentie te voorkomen, te beperken of te vervalsen.

 DOC  EN/FR  HTML  

Arrest: het Hof bevestigt het recht van toegang tot documenten uit een vergunningaanvraag voor het in de handel brengen van een geneesmiddel
In de arresten C-175/18 P en C-178/18 P bevestigt het Hof het recht van toegang tot documenten uit een dossier van een vergunningaanvraag voor het in de handel brengen van een geneesmiddel. Bij verzet tegen die toegang moet uitleg worden gegeven over de aard, het voorwerp en de strekking van de gegevens waarvan de openbaarmaking commerciŽle belangen zou ondermijnen.

DOC 1   EN FR NL  PDF   |  DOC 2  EN/NL/FR  HTML   |  DOC 3  EN/NL/FR  HTML  

Arrest: het beroep van 'One of us' European Citizens Initiative (ECI) verworpen
De organisatoren van het 'One of us' European Citizens 'Initiative (ECI), wilden de EU-financiering van activiteiten waarbij menselijke embryoís worden vernietigd, inclusief de financiering van abortus, verhinderen. Ze verzamelden hiertoe de vereiste ťťn miljoen handtekeningen in 2014. Vermits de Europese Commissie hierop verklaarde niet voornemens te zijn actie te ondernemen vroegen de organisatoren om nietigverklaring van de beslissing van de Commissie. Het Gerecht bevestigde de beschikking van de Commissie. Het Hof verwerpt nu in zaak C-418/18 P het door de organisatoren van het 'One of us' European Citizens 'Initiative (ECI) ingestelde beroep tegen het arrest van de Gerecht.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

Conclusies van de advocaat generaal: beperking van een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid voor het gebruik van medische hulpmiddelen tot het grondgebied van een lidstaat
Een patiŽnt ontving defecte borstimplantaten in Duitsland die werden vervaardigd door Poly Implant PrŤse SA ("PIP"), een Franse onderneming. PIP had een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, die verplicht is in Frankrijk, afgesloten met de Franse verzekeringsmaatschappij Allianz IARD. Het verzekeringscontract beperkt de dekking echter tot alleen de schade die in Frankrijk is veroorzaakt. Volgens de advocaat generaal in zaak C-581/18 kan een verplichting tot afsluiting van een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid voor het gebruik van medische hulpmiddelen beperkt worden tot het grondgebied van een lidstaat.

DOC 1 EN FR  PDF   |   DOC 2  NL/FR/EN  HTML  

 

9

 Publicaties

WHO: statusrapport over de gezondheid in gevangenissen in de Europese regio van de WHO
Dit rapport presenteert een analyse van gegevens die zijn verzameld over de gezondheidsstatus van mensen in gevangenissen en gezondheidssystemen in gevangenissen voor 39 landen in de Europese regio van de WHO.

DOC  EN  HTML  

Fod Sociale Zekerheid: Analyse van de evolutie van de sociale situatie en sociale bescherming in BelgiŽ
Dit verslag, "Analysis of the evolution of the social situation and social protection in Belgium, 2019- slowly falling behind" analyseert de evolutie van de sociale situatie en sociale bescherming in BelgiŽ in Europese context. Het bespreekt ook de toegang tot gezondheidszorg.

DOC  NL  HTML  

BTSZ: 60 years of social security coordination from a workersí perspective
Dit themanummer van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) maakt een balans op van de verschillende aspecten van de Europese coŲrdinatie van de sociale zekerheidsstelsels, naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de betreffende regelgeving. Grensoverschrijdende toegang tot gezondheidszorg wordt hierin ook besproken.

DOC  EN  PDF  

OSE: de ongelijkheden in toegang tot gezondheidszorg in de lidstaten van de Europese Unie
Dit artikel in het BTSZ maakt een analyse van de ongelijkheden in toegang tot gezondheidszorg in de lidstaten van de Europese Unie. Het werd eveneens in het Nederlands gepubliceerd, als een boekhoofdstuk in het Jaarboek armoede.

DOC 1  EN  PDF  |  DOC 2  NL  PDF  

DvdW: toegang tot zorg voor kwetsbare mensen in Europa is alarmerend
Dokters van de Wereld (DvdW) maakte een balans van de leefomstandigheden, gezondheid en toegang tot zorg van de meest kwetsbare inwoners van Europa. Het rapport is de uitkomst van een bevraging van 29.359 mensen in 7 Europese landen die een beroep deden op een team van Dokters van de Wereld. 
Uit het rapport blijkt ook dat de EU niet over een adequaat instrument beschikt om de omvang van het probleem te beoordelen, vermits deze groepen niet vertegenwoordigd zijn in het sociale scoreboard en in de data van de EU Silc survey.

DOC 1  EN  PDF  |  DOC 2  FR  PDF  |  DOC 3  NL FR  HTML  

OESO: Op prestaties gebaseerde managed entry agreements voor nieuwe geneesmiddelen in OESO-landen en EU-lidstaten
Managed entry-agreements (MEA's) zijn regelingen tussen bedrijven en betalers in de gezondheidszorg die dekking van nieuwe geneesmiddelen mogelijk maken terwijl onzekerheid over hun financiŽle impact of prestaties wordt beheerd. Veel OESO-landen en EU-lidstaten gebruiken ook prestatie-gebaseerde overeenkomsten, die betalingen afhankelijk maken van productprestaties. De OESO heeft de ervaring onderzocht die landen tot dusver hebben gehad met op prestaties gebaseerde MEA's.

DOC 1  EN  PDF  |  DOC 2  NL  HTML  

Raad van Europa: studie over tekortkomingen in wetgeving met betrekking tot vervalste geneesmiddelen
Een recente studie, uitgevoerd in het kader van het MEDICRIME-verdrag van de Raad van Europa, heeft tekortkomingen aan het licht gebracht in de huidige wetgevende benaderingen met betrekking tot de bescherming van patiŽnten tegen vervalste geneesmiddelen in Europa.

DOC  EN  HTML  

ETUI: Lage lonen in sectoren die worden gedomineerd door vrouwen - bewijs uit de gezondheidszorg en sociale zorg
Het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) publiceerde een werkdocument over lage lonen in de gezondheids- en sociale zorg, sectoren die worden gedomineerd door vrouwen. De publicatie stelt dat de lage lonen kunnen worden verklaard door de onderfinanciering en privatisering van sociale zorg, zwakkere onderhandelingsmacht in deze sectoren en het feit dat zorgwerk is onderworpen aan een algemene onderwaardering van wat vaak nog als "vrouwenwerk" wordt gezien.

DOC  EN  HTML  

EPHA: regionale initiatieven voor samenwerking rond de toegang tot geneesmiddelen: BENELUXA et al
Deze reflectienota analyseert de meerlagige samenwerking in de intergouvernementele regionale initiatieven rond het beleid voor de toegang tot het geneesmiddelen, inzoomend op de BeNeLuxA-coalitie, de meest geavanceerde van de regionale Europese clusters. De paper kijkt naar de tot nu toe geboekte vooruitgang en probeert de uitdagingen en kansen in te schatten voor deze allianties in Europa.

DOC  EN  HTML  

OESO: unmet needs for healthcare: comparing approaches and results from international surveys
Dit document vergelijkt de benaderingen en resultaten van internationale enquÍtes over onvervulde behoeften aan gezondheidszorg.

DOC  EN  PDF  

BMJ: Fair pricing of medicines
Het is een uitdaging om overeenstemming te bereiken over een enkele definitie van eerlijke prijzen, en gezondheidssystemen hebben moeite om een evenwicht te vinden tussen betaalbaarheid en behoefte. Deze verzameling artikelen schetst de hoofdlijnen van de beschikbare onderzoekresultaten en de nood aan verder onderzoek om de betaalbaarheid en innovatie van geneesmiddelen in evenwicht te brengen.

DOC  EN  HTML  

OESO: Health in a Glance 2019
Health in a Glance biedt de nieuwste vergelijkbare gegevens en trends over verschillende aspecten van de prestaties van gezondheidssystemen in OESO-landen. Het benadrukt de grote verschillen tussen landen in indicatoren van gezondheidstoestand en gezondheidsrisico's, evenals in de inputs en outputs van gezondheidssystemen.

DOC  EN/FR  HTML  

 

10

 Allerlei

Johanniter International: Europese richtlijnen voor eerste hulp
Johanniter International presenteerde een aantal gemeenschappelijke Europese richtlijnen voor eerste hulp. De JOIN-richtlijnen zijn bedoeld voor verleners van eerste hulp, het grote publiek en gezondheidswerkers. Ontwikkeld door een internationaal team van experts, kunnen de richtlijnen worden gebruikt als basis voor het opzetten van een Europees kader voor eerste hulp en zijn ze ontworpen om in elk Europees land te worden toegepast.

DOC  EN  HTML   De informatievergaring voor deze nieuwsbrief werd afgesloten op 26 februari 2020.