Nieuws over gezondheidszorg uit Europa

Nr. 49 - maart 2019


      

1

 Volksgezondheid  [...]

Raad: aanbeveling voor samenwerking tegen ziekten die door vaccins kunnen worden voorkomen
Indicatoren voor het permanent opvolgen van de Europese referentienetwerken (ERN)
Europese Commissie: netwerk-specifieke criteria voor de ERN
Vierde conferentie over de ERN
Europese Commissie en OESO: Health at a glance Europe 2018
EXPH: verslag over het evalueren van de impact van digitale transformatie van gezondheidsdiensten
EXPH: mandaat over "taakverschuiving" in gezondheidszorgsystemen
EXPH: mandaat over "op waarde gebaseerde gezondheidszorg"
Europees Parlement: vraag over het bewerken van de menselijke DNA structuur
Eurostat: statistieken over ontslag uit het ziekenhuis en verblijfsduur
Health Equity Pilot Project (HEPP): slotconferentie
Europese Commissie: rapport over de evaluatie van geÔntegreerde zorg
Europese Commissie: verslag over de meting van de toegang tot gezondheidszorg in de EU
Europese Commissie: de toekomst van EU-investeringen in gezondheid voorbereiden
Europese Commissie: werkgroep over de centra voor proton therapie

 

2

 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen  [...]

Europees Parlement: voorstel voor een verordening betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie
Raad: voortgangsverslag over de voorgestelde verordening inzake beoordeling van gezondheidstechnologie
Europese Commissie: enquÍte over het gebruik van antibiotica
Nieuwe regels om vervalsing van geneesmiddelen te bestrijden van kracht
Politico: EU regels in verband met geneesmiddelenvervalsing zouden het aanbod aan generieke geneesmiddelen in het gedrang kunnen brengen
Raad en Parlement: EU-maatregelen ter ondersteuning van producenten van generieke geneesmiddelen
EMA: de rol van 'Big data' voor de evaluatie van en het toezicht op geneesmiddelen in de EU
EMA: openbare raadpleging over de basisprincipes voor elektronische productinformatie van EU-geneesmiddelen
EMA: workshop van belanghebbenden over kwaliteitsontwikkeling bij programma's om geneesmiddelen een vroegtijdige marktvergunning te verlenen

 

3

 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt  [...]

HPCB: conferentie over mobiele zorgverstrekkers en veilige patiŽnten
Europees Parlement: resolutie over de tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg
BelgiŽ: wetgeving aangepast aan arrest van het HJEU over publiciteit voor zorgverstrekkers

 

4

 Sociaal beleid  [...]

Europees Parlement: voorstel voor een verordening tot herziening van de coŲrdinatie van de socialezekerheidsstelsels
Akkoord over maatregelen voor een betere bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende chemische stoffen
Raad: toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen
Parlementaire vraag: het stoppen van medische braindrain uit Oost-Europese lidstaten
Statbel: gezondheid lijdt onder armoede
Europese Commissie: voorstel voor stemming met gekwalificeerde meerderheid voor initiatieven op het vlak van tewerkstelling en sociale bescherming
Missoc: geactualiseerde informatie over sociale beschermingssystemen in de EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland

 

5

 Digitale gezondheid  [...]

Europese Commissie: aanbeveling over een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische medische dossiers
Europese Commissie: raadpleging over een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische medische dossiers
Europese Commissie: smartphones moeten de precieze locatie van de persoon die 112 belt naar de nooddiensten sturen
Europese Commissie: marktstudie over telegeneeskunde
Europese Commissie: gecoŲrdineerd plan voor artificiŽle intelligentie (AI)
19 EU-lidstaten tekenen een verklaring om genomische gezondheidsgegevens te koppelen
Estse apothekers kunnen geneesmiddelen afleveren die elektronisch voorgeschreven zijn in Finland
CEN: technische specificaties voor de internationale samenvatting van patiŽntgegevens

 

6

 Economisch beleid  [...]

Europese Commissie: verslagen met de beoordeling van de economische en sociale situatie in elk van de lidstaten
Europese Commissie: economische en sociale prioriteiten van de EU voor 2019
Europese Commissie: gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid
Europese Commissie: jaarverslag over openbare financiŽn in de EMU, 2018
Raad: aanbeveling over het economisch beleid van de eurozone
Europese Commissie: rapport van het postprogrammatoezicht in Portugal, herfst 2018
Europese Commissie: rapport van het postprogrammatoezicht in Ierland, herfst 2018
Europese Commissie: rapport van het postprogrammatoezicht in Cyprus, herfst 2018
Europese Commissie: verslag over versterkt toezicht in Griekenland
Raad: standpunt over een hervormd instrument ter ondersteuning van investeringen, groei en banen in de EU
Europese Commissie: verslag over de verbetering van de kosteneffectiviteit in het Slowaakse gezondheidszorgstelsel

 

7

 Mededinging  [...]

Europese Commissie: verslag over handhaving van de mededingingswetgeving in de farmaceutische sector
Europese Commissie: fusie tussen Amcor en Bemis goedgekeurd onder voorwaarden
Europese Commissie: overname van Shire door Takeda Pharmaceutical Company onder voorwaarden goedgekeurd
ItaliŽ: procedure voor het manipuleren van biedingen in de medische sector ten onrechte vastgesteld
Nederland: fusie tussen de farmaceutische bedrijven Aurobindo en Apotex goedgekeurd
Griekenland: boetes voor GlaxoSmithKline wegens weigering om geneesmiddelen te leveren
Denemarken: beslissing over buitensporige prijszetting bevestigd
Nederland: sectoronderzoek naar reumageneesmiddelen

 

8

 Hof van Justitie van de Europese Unie  [...]

Arrest: 'Off label' gebruik van een geneesmiddel (Avastin)
Arresten: overeenkomsten voor een minnelijke schikking ('pay for delay') betreffende octrooien
Arrest: automatische erkenning van opleidingstitels na deels overlappende studies in een andere lidstaat
Arrest: een verzoek tot beperking van de reikwijdte van de vergunning voor het in de handel brengen van een generiek geneesmiddel

 

9

 Inbreukprocedures  [...]

27 lidstaten: richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties
Ierland: omzetting van EU-wetgeving over weefsels en cellen bestemd voor toepassing op de mens
Oostenrijk: hoogte van terugbetaling van grensoverschrijdende gezondheidszorg
Nederland: hoogte van terugbetaling van grensoverschrijdende gezondheidszorg

 

10

 Publicaties  [...]

OESO: antibioticaresistentie tegengaan
Artikel: De implementatie van de EU-regels voor grensoverschrijdende zorg: op weg naar convergentie?
Artikel: Het gebruik van Europese instrumenten bij de uitbouw van een e-health beleid in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk
Artikel: medisch toerisme van Poolse immigranten in BelgiŽ
Boek: EU Gezondheidsrecht en -beleid
OBS: waarborgen van toegang tot geneesmiddelen: hoe kunnen we innovatie stimuleren om aan de behoeften van patiŽnten te voldoen?
OBS: Eurohealth winternummer
OESO: Farmaceutische innovatie en toegang tot geneesmiddelen
Boek: Schikking van octrooien in de farmaceutische industrie onder het mededingingsrecht in de Verenigde Staten en de EU
WHO: Op weg naar een routekaart voor de digitalisering van nationale gezondheidsstelsels in Europa. Vergaderverslag (2018)
BMJ : hoe lobbyisten in de industrie plannen hebben ondergraven om de veiligheidsvoorschriften voor medische hulpmiddelen in Europa te herzien

 

11

 Brexit  [...]

Ierse regering: omnibuswet ter voorbereiding van no-deal Brexit
Raad: ontwerp van noodmaatregelen voor behoud van socialezekerheidsrechten in geval van no-deal Brexit
Europees Parlement: behoud hun sociale zekerheidsrechten verworven vůůr terugtrekking van de VK uit de EU in geval van een no-deal Brexit
Europese Commissie: grensoverschrijdende gezondheidszorg na de Brexit
Duitsland: impact van de Brexit op de sociale zekerheid

 

12

 Allerlei  [...]

Economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan treedt in werking
Verslag over uitvoering associatieovereenkomst tussen de EU en OekraÔne
Sectoraal Comitť voor sociale dialoog voor de ziekenhuissector: eindverslag over de preventie van scherpe verwondingen in de gezondheidszorgsector
EIB: lening voor de stad Turku in Finland
EIB: lening voor het biotechbedrijf Apeiron Biologics

 

  

1

 Volksgezondheid

Raad: aanbeveling voor samenwerking tegen ziekten die door vaccins kunnen worden voorkomen
De Raad heeft een aanbeveling aangenomen betreffende versterkte samenwerking tegen ziekten die door vaccins kunnen worden voorkomen. De ministers hadden ook een gedachtewisseling over de aanpak van de weerstand tegenover vaccins in de EU.

DOC 1  EN  HTML  |  DOC 2  EN  NL - FR  PDF  |  DOC 3  EN  NL - FR  PDF  

Indicatoren voor het permanent opvolgen van de Europese referentienetwerken (ERN)
Een werkgroep voor het permanent opvolgen van de Europese referentienetwerken (ERN) stelde een reeks prestatie-, structuur- en uitkomstindicatoren voor. Het is de bedoeling om die indicatoren te gebruiken in het permanent monitorings- en kwaliteitsbewakingssysteem voor de netwerken.

DOC  EN  PDF  

Europese Commissie: netwerk-specifieke criteria voor de ERN
De Europese Commissie publiceerde netwerk-specifieke criteria voor de Europese referentienetwerken.

DOC  EN  HTML  

Vierde conferentie over de ERN
De vierde conferentie over de Europese referentienetwerken was bedoeld om de belangrijkste klinische en organisatorische uitkomsten van de netwerken te presenteren, en om de uitdagingen en marges voor toekomstige verbeteringen te identificeren. Het conferentieverslag en de presentaties zijn online beschikbaar.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie en OESO: Health at a glance Europe 2018
Deze publicatie geeft een analyse van de gezondheidstoestand van EU-burgers en de prestaties van de EU-gezondheidszorgstelsels. Naast hoofdstukken met statistische indicatoren voor 35 Europese landen bevat het verslag dit jaar twee horizontale hoofdstukken over de politieke prioriteiten van de EU: bevordering van de geestelijke gezondheid en vermindering van inefficiŽnte uitgaven. 

DOC 1  EN/NL/FR  HTML  |  DOC 2  EN  HTML  |  DOC 3  EN/FR  HTML  |  DOC 4  EN  NL - FR  HTML  

EXPH: verslag over het evalueren van de impact van digitale transformatie van gezondheidsdiensten
Het panel van deskundigen over effectieve manieren om in gezondheid te investeren (EXPH) publiceerde een advies over het evalueren van de impact van de digitale transformatie van gezondheidsdiensten.

DOC 1  EN  PDF  |  DOC 2  EN  PDF  

EXPH: mandaat over "taakverschuiving" in gezondheidszorgsystemen
Het EXPH ontving een nieuw mandaat voor een opinie over verschuiving in de taken van zorgverleners om het evenwicht in aantallen, diversiteit en competenties van gezondheidswerkers te handhaven door een interdisciplinaire aanpak en innovatieve oplossingen.

DOC  EN  PDF  

EXPH: mandaat over "op waarde gebaseerde gezondheidszorg"
De Commissie verzocht het EXPH een analyse te verstrekken over "op waarde gebaseerde gezondheidszorg", m.i.v. de verschillende mogelijke definities van "waarde" in gezondheidszorg en hoe "op waarde gebaseerde gezondheidszorg" de besluitvorming kan informeren en kan bijdragen aan de transformatie van gezondheidssystemen.

DOC  EN  PDF  

Europees Parlement: vraag over het bewerken van de menselijke DNA structuur
Naar aanleiding van de geboorte van een tweeling, wiens DNA-structuur kunstmatig werd aangepast door een Chinese arts, om te voorkomen dat ze hiv zouden oplopen, vroeg Monika BenovŠ (S&D) of de Commissie stappen zal nemen om het bewerken van genen te reguleren. Volgens de Commissie is het toestaan van dergelijke technieken bij in-vitrofertilisatie een nationale beslissing. Indien een lidstaat een dergelijke techniek zou toelaten, moet de regeling voldoen aan de EU-vereisten inzake veiligheid en kwaliteit zoals vastgelegd in Richtlijn 2004/23 / EG.

DOC  EN  HTML  

Eurostat: statistieken over ontslag uit het ziekenhuis en verblijfsduur
Dit artikel geeft een overzicht van de statistieken van de Europese Unie (EU) met betrekking tot ziekenhuisontslagen en de gemiddelde verblijfsduur van patiŽnten in ziekenhuizen.

DOC  EN  HTML  

Health Equity Pilot Project (HEPP): slotconferentie
Dit project concentreerde zich op gezondheidsongelijkheden. Het identificeerde ongelijkheden in voeding, lichaamsbeweging en alcoholgebruik, evenals effectieve interventies om ongelijkheden op gezondheidsgebied aan te pakken bij het ontwerpen van beleid.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: rapport over de evaluatie van geÔntegreerde zorg
Dit rapport, geschreven door "Optimity Advisors" in het kader van het EU gezondheidsprogramma, evalueert de mate waarin EU lidstaten modellen voor geÔntegreerde zorg uitbouwden en ontwikkelde een raamwerk van indicatoren om de prestaties van geÔntegreerde zorg te evalueren.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: verslag over de meting van de toegang tot gezondheidszorg in de EU
Dit verslag werd opgesteld door ICF, in opdracht van de Europese Commissie. 
Een conceptueel kader dat de belangrijkste dimensies van toegang tot gezondheidszorg beslaat werd ontwikkeld: beschikbaarheid, betaalbaarheid, adequaatheid, tijdigheid, toegankelijkheid en geschiktheid. Op basis hiervan werden 105 indicatoren voorgesteld, waaronder suggesties voor methodologische verbeteringen van enkele momenteel gebruikte indicatoren.

DOC 1  EN  PDF  |  DOC 2  EN  PDF  

Europese Commissie: de toekomst van EU-investeringen in gezondheid voorbereiden
De Commissie bracht gezondheidswerkers bijeen voor een reflectie over toekomstige EU-investeringen in gezondheid. Volgens de Commissie moeten de lidstaten investeringsstrategieŽn opzetten die infrastructuur, menselijk kapitaal, innovatieve technologieŽn en nieuwe zorgmodellen omvatten. De Commissie wil de lidstaten helpen bij het uitwerken van deze strategieŽn en hiervoor cohesiemiddelen en andere EU-instrumenten (zoals InvestEU) ter beschikking stellen.

DOC  EN/NL/FR  HTML  

Europese Commissie: werkgroep over de centra voor proton therapie
Deze werkgroep werd opgericht om de beschikbaarheid en het gebruik van centra voor protonentherapie in de EU te onderzoeken en opties uit te werken voor bereidwillige lidstaten om op duurzame wijze samen te werken. Het is de bedoeling de Europese Investeringsbank (EIB) te ondersteunen bij de evaluatie van de behoeften aan protontherapiebehandeling en -centra in Europa. 12 lidstaten nemen er aan deel.

DOC  EN  PDF  

 

2

 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Europees Parlement: voorstel voor een verordening betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie
Het Europees Parlement nam op 14 februari 2019 in eerste lezing een wetgevingsresolutie aan over het voorstel voor een verordening betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie. Het voorstel van de Commissie schept een kader voor gezamenlijke beoordeling op EU-niveau door de organen van de lidstaten van de relatieve klinische doeltreffendheid van bepaalde geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Raad: voortgangsverslag over de voorgestelde verordening inzake beoordeling van gezondheidstechnologie
Het Roemeense voorzitterschap presenteerde de Raad een voortgangsverslag over de voorgestelde verordening inzake beoordeling van gezondheidstechnologie.

DOC  EN  PDF  

Europese Commissie: enquÍte over het gebruik van antibiotica
In een Eurobarometer-enquÍte wordt de publieke kennis op het gebied van antibiotica en de algemene trends in het gebruik onderzocht.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML  |  DOC 2  EN/FR  HTML  

Nieuwe regels om vervalsing van geneesmiddelen te bestrijden van kracht
Vanaf 9 februari gelden de nieuwe regels inzake veiligheidsvoorzieningen voor in de EU verkochte geneesmiddelen op doktersvoorschrift. Farmaceuticabedrijven zullen een 2D-streepjescode en een antimanipulatiehulpmiddel op de verpakking van geneesmiddelen op doktersvoorschrift moeten aanbrengen. Apotheken Ė met inbegrip van online-apotheken Ė en ziekenhuizen zullen de authenticiteit van de geneesmiddelen moeten controleren alvorens ze aan patiŽnten toe te dienen.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Politico: EU regels in verband met geneesmiddelenvervalsing zouden het aanbod aan generieke geneesmiddelen in het gedrang kunnen brengen
De nieuwe EU regels in verband met geneesmiddelenvervalsing zouden het aanbod aan generieke geneesmiddelen in het gedrang kunnen brengen, volgens een artikel in Politico. Generieke fabrikanten, vooral degenen die oudere en goedkopere geneesmiddelen produceren, waarschuwen voor de impact op hun marges.

DOC  EN  HTML  

Raad en Parlement: EU-maatregelen ter ondersteuning van producenten van generieke geneesmiddelen
De Raad en het Europees Parlement bereikten een akkoord over een ontwerpverordening die de mogelijkheid biedt om een uitzondering te maken op het aanvullend beschermingscertificaat (ABC) -de bescherming die aan een oorspronkelijk geneesmiddel wordt verleend- voor uitvoer- of voorraaddoeleinden.
De uitzondering laat de generieke producenten toe een voorraad aan te leggen van een geneesmiddel dat na de vervaldatum van het ABC in de EU in de handel zal worden gebracht, in de 6 maanden vůůr de vervaldatum van het ABC.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML  |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  

EMA: de rol van 'Big data' voor de evaluatie van en het toezicht op geneesmiddelen in de EU
Een taakgroep van Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) publiceerde aanbevelingen voor het verkennen van de randvoorwaarden om bewijsmateriaal dat is afgeleid van 'big data' te aanvaarden ter ondersteuning van de evaluatie van en het toezicht op geneesmiddelen door regelgevers.

DOC  EN  HTML  

EMA: openbare raadpleging over de basisprincipes voor elektronische productinformatie van EU-geneesmiddelen
De productinformatie van een geneesmiddel omvat de bijsluiter voor patiŽnten en de samenvatting van de productkenmerken voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. EMA organiseert een publieke raadpleging over de beginselen voor elektronische productinformatie over EU-geneesmiddelen.

DOC  EN  HTML  

EMA: workshop van belanghebbenden over kwaliteitsontwikkeling bij programma's om geneesmiddelen een vroegtijdige marktvergunning te verlenen
Deze workshop is een gezamenlijk initiatief van EMA en de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Deze agentschappen hebben PRIME en programma's voor doorbraaktherapieŽn gelanceerd om geneesmiddelen voor onvervulde medische behoeften sneller toegang te verlenen tot de markt. Het doel van deze workshop was om wetenschappelijke en regelgevende benaderingen te bespreken om de kwaliteitsontwikkeling bij vroege toegang te ondersteunen. De documenten van de workshop zijn nu beschikbaar.

DOC  EN  HTML  

 

3

 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt

HPCB: conferentie over mobiele zorgverstrekkers en veilige patiŽnten
Health Professionals Crossing Borders (HPCB) organiseerde zijn jaarlijkse -bijeenkomst voor regelgevers in de gezondheidszorg, getiteld "mobile professionals, safe patients" op 4 februari 2019. De presentaties zijn online beschikbaar.

DOC  EN  HTML  

Europees Parlement: resolutie over de tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg
Het Europees Parlement nam een resolutie aan over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/24/EU betreffende de toepassing van de rechten van patiŽnten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg, op basis van een verslag dat de huidige tekortkomingen bij de tenuitvoerlegging van de richtlijn te onderzocht.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML  |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  

BelgiŽ: wetgeving aangepast aan arrest van het HJEU over publiciteit voor zorgverstrekkers
De Belgische wetgeving in verband met publiciteit voor zorgverstrekkers werd aangepast aan een arrest van het Hof van Justitie van de EU (HJEU) over de Belgische regelgeving die publiciteit inzake tandverzorging verbood (arrest in zaak C-339/15). Voortaan wordt er een onderscheid gemaakt tussen praktijkinformatie en publiciteit voor gezondheidszorgbeoefenaars (artikelen 64 tot en met 66 van de wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid).

DOC  NL - FR  HTML  

 

4

 Sociaal beleid

Europees Parlement: voorstel voor een verordening tot herziening van de coŲrdinatie van de socialezekerheidsstelsels
De EP-leden in de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken stemden over het voorstel voor een verordening tot herziening van de coŲrdinatie van de socialezekerheidsstelsels en de rapporteur kreeg een mandaat van het Parlement om te onderhandelen met de Raad.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Akkoord over maatregelen voor een betere bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende chemische stoffen
Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie bereikten een voorlopig akkoord over het voorstel van de Commissie om de lijst van erkende kankerverwekkende chemische stoffen op het werk uit te breiden met vijf substanties. Ze worden opgenomen in de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia. Dit moet meer bescherming bieden aan werknemers in laboratoria en in tal van sectoren, waaronder de gezondheidszorg.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML  |  DOC 2  EN  HTML  |  DOC 3  EN/FR/NL  HTML  

Raad: toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen
De ministers hebben unaniem een politiek akkoord bereikt over een voorstel voor een aanbeveling van de Raad over de toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen. Het voorstel is van toepassing op de takken van sociale bescherming voor werkloosheid, ziekte en gezondheidszorg, moederschaps- en vaderschapsuitkeringen, invaliditeit, ouderdoms- en nabestaandenuitkeringen en arbeidsongevallen en beroepsziekten.

DOC  EN  -  FR  PDF  

Parlementaire vraag: het stoppen van medische braindrain uit Oost-Europese lidstaten
Volgens het Roemeense Europarlementslid Maria Grapini (S&D) leidt de medische braindrain uit Oost-Europa, tot problemen in de toegang tot basisgezondheidsdiensten in deze lidstaten en financiŽle verliezen door artsen op te leiden die vervolgens vertrekken om in West-Europa te werken. Eurocommissaris M. Thyssen antwoordt op de vragen hoe de Commissie denkt dit te stoppen en hoe ze de lidstaten steunt die financiŽle verliezen leiden.

DOC  EN  HTML  

Statbel: gezondheid lijdt onder armoede
Volgens de cijfers van een enquÍte uitgevoerd in 2017 naar de inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC), die op Europees niveau is geharmoniseerd, bevindt 5.1% van de Belgische bevolking zich in een situatie van ernstige materiŽle deprivatie. Van deze mensen heeft 25% gezondheidszorg en 32% tandzorg moeten uitstellen, terwijl deze nodig waren. Dit aandeel bedraagt respectievelijk 1% en 4% bij de bevolking die zich niet in deze precaire toestand bevindt.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: voorstel voor stemming met gekwalificeerde meerderheid voor initiatieven op het vlak van tewerkstelling en sociale bescherming
De Commissie publiceerde een stappenplan voor het presenteren van een voorstel om het EU beslissingsproces op het vlak van sociaal beleid aan te passen. Het is de bedoeling te onderzoeken of er een draagvlak is om meer gebruik te maken van stemming met gekwalificeerde meerderheid voor initiatieven op het vlak van tewerkstelling en sociale bescherming. De reacties van de stakeholders op een consultatie over het initiatief zijn online beschikbaar.

DOC 1  EN  PDF  |  DOC 2  EN  HTML  

Missoc: geactualiseerde informatie over sociale beschermingssystemen in de EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland
Geactualiseerde informatie (tot juli 2018) over sociale beschermingssystemen in alle EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland - inclusief korte beschrijvingen van hun organisatie en informatie over de sociale bescherming van zelfstandigen - is nu beschikbaar op de (Mutual Information System on Social Protection) MISSOC-website

DOC 1  EN  HTML  |  DOC 2  EN  HTML  

 

5

 Digitale gezondheid

Europese Commissie: aanbeveling over een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische medische dossiers
De Commissie presenteerde een reeks aanbevelingen om burgers en gezondheidswerkers op een veilige manier toegang te geven tot elektronische patiŽntendossiers, ongeacht waar zij zich bevinden. Het voorstel gaat over het beschikbaar stellen van laboratoriumtests, medische verslagen bij ontslag uit het ziekenhuis en medische beeldvorming. Om deze uitwisseling van informatie verder te ontwikkelen, zullen de Commissie en de lidstaten een gezamenlijk coŲrdinatieproces opzetten.

 DOC1   EN/FR/NL  HTML  |  DOC 2  EN/FR  HTML  

Europese Commissie: raadpleging over een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische medische dossiers
Ter voorbereiding van de aanbeveling over de een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische medische dossiers publiceerde de Commissie een stappenplan voor feedback. 60 actoren gaven hierop commentaar.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: smartphones moeten de precieze locatie van de persoon die 112 belt naar de nooddiensten sturen
De Europese Commissie heeft maatregelen aangenomen om mensen in noodsituaties nauwkeuriger te lokaliseren en de hulpoperaties doeltreffender te maken. Volgens de nieuwe EU-regels moeten alle smartphones die in de EU worden verkocht de precieze locatie van de persoon die 112 belt naar de nooddiensten sturen.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: marktstudie over telegeneeskunde
Deze studie, opgesteld door PricewaterhouseCoopers(pwc) voor de Europese Commissie, analyseert de factoren die bepalend zijn voor de ontwikkeling van de markt voor telegeneeskunde. In de analyse worden toepassingen en oplossingen voor telegeneeskunde in kaart gebracht en potentiŽle barriŤres voor een bredere toepassing van telegeneeskunde beschreven. Ten slotte beoordeelt de studie de kosteneffectiviteit van grootschalige toepassing van telegeneeskunde.

DOC   EN  PDF  

Europese Commissie: gecoŲrdineerd plan voor artificiŽle intelligentie (AI)
In dit plan stelt de Commissie een aantal gezamenlijke acties voor om de investeringen te verhogen, meer gegevens beschikbaar te stellen, talent te bevorderen en vertrouwen in AI te waarborgen. AI-toepassingen in de gezondheidszorg maken hier ook deel van uit, bijvoorbeeld de ondersteuning van de ontwikkeling van een gemeenschappelijke database van gezondheidsbeelden, om diagnose en behandeling te verbeteren.

DOC 1  EN/FR  HTML  |  DOC 2  EN/FR  HTML  |  DOC 3  EN  HTML  

19 EU-lidstaten tekenen een verklaring om genomische gezondheidsgegevens te koppelen
19 EU-lidstaten hebben een verklaring ondertekend om genomische gezondheidsgegevens in de hele EU te koppelen. Deze landen willen samenwerken aan de veilige en geautoriseerde toegang tot nationale en regionale banken van genetische en andere gezondheidsgegevens. Dit zou de leidende positie van Europa op het gebied van gezondheidsonderzoek moeten waarborgen. 

DOC  EN  HTML  

Estse apothekers kunnen geneesmiddelen afleveren die elektronisch voorgeschreven zijn in Finland
Finse patiŽnten kunnen voortaan geneesmiddelen die elektronisch zijn voorgeschreven door hun arts in Finland ophalen in apotheken in Estland die tot het systeem zijn toegetreden.

DOC  EN/FR  HTML  

CEN: technische specificaties voor de internationale samenvatting van patiŽntgegevens
Het Europees Comitť voor Normalisatie (CEN) werkte technische specificaties (TS) uit met richtlijnen voor het gebruik van de dataset voor de internationale samenvatting van de patiŽntgegevens in een Europese context. De TS formaliseert principes ter ondersteuning van het veilige en legitieme gebruik van patiŽntgegevens en biedt bescherming voor efficiŽnte grensoverschrijdende gegevensuitwisseling binnen scenario's voor ongeplande zorg. 

DOC  EN  HTML  

 

6

 Economisch beleid

Europese Commissie: verslagen met de beoordeling van de economische en sociale situatie in elk van de lidstaten
In de landenrapporten die de economische en sociale situatie in de lidstaten evalueren in het kader van het winterpakket van Europees semester, benadrukt de Europese Commissie de noodzaak om investeringen te bevorderen, een verantwoord begrotingsbeleid te voeren en goed doordachte hervormingen door te voeren. In de landenrapporten wordt ook de financiŽle houdbaarheid van de stelsels voor gezondheidszorg en toegang tot gezondheidzorg besproken.

 DOC1  EN  HTML  |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: economische en sociale prioriteiten van de EU voor 2019
In haar jaarlijkse groeianalyse 2019, die deel uitmaakt van het najaarspakket van het Europees semester, pleit de Commissie ervoor om de budgettaire houdbaarheid en de universele toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg te behouden. Daarom moeten de lidstaten de kosteneffectiviteit verhogen door te investeren in innovatie, de integratie van de gezondheidszorg op het niveau van de eerstelijnsgezondheidszorg, de gespecialiseerde ambulante zorg en de ziekenhuiszorg te verbeteren en de banden met de sociale zorg te versterken.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML  |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  |  DOC 3  EN  HTML  

Europese Commissie: gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid
Het ontwerp gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid maakt ook deel uit van het najaarspakket van het Europees semester. Hierin wordt ook de toegang tot en de doeltreffendheid van hoogwaardige gezondheidszorg in de lidstaten besproken. Zelf gerapporteerde onvervulde behoeften aan medische zorg is ťťn van de kernindicatoren van het sociaal scorebord, een centraal instrument voor de monitoring van de prestaties van de lidstaten op sociaal en werkgelegenheidsgebied.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: jaarverslag over openbare financiŽn in de EMU, 2018
Dit jaarverslag presenteert een overzicht van belangrijke beleidsontwikkelingen en analytische bevindingen op het gebied van openbare financiŽn. Gezondheidszorg komt hier ook in aan bod.

DOC  EN  HTML  

Raad: aanbeveling over het economisch beleid van de eurozone
De Raad bracht een aanbeveling uit over het economisch beleid van de eurozone. Hierin wordt onder meer gepleit voor het aanpakken van belastingfraude waardoor middelen kunnen vrijkomen voor investeringen, onder meer, in gezondheidszorg.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: rapport van het postprogrammatoezicht in Portugal, herfst 2018
Dit rapport van de Europese Commissie presenteert de bevindingen van het negende post-programmatoezichtmissie naar Portugal en identificeert de resterende uitdagingen voor de Portugese economie. Hierin wordt de nadruk gelegd op een efficiŽntere controle van de uitgaven, ook in de gezondheidssector.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: rapport van het postprogrammatoezicht in Ierland, herfst 2018
Dit rapport presenteert de bevindingen van de tiende post-programmatoezichtmissie naar Ierland en identificeert de resterende uitdagingen voor de Ierse economie. De kosteneffectiviteit in de gezondheidssector en de belangrijke budgetoverschrijding in deze sector wordt hierin ook besproken.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: rapport van het postprogrammatoezicht in Cyprus, herfst 2018
Dit rapport presenteert de bevindingen van de vijfde post-programmatoezichtmissie naar Cyprus en identificeert de resterende uitdagingen voor de economie. De hervorming van het gezondheidsstelsel en de financiŽle impact daarvan komen hierin ook aan bod.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: verslag over versterkt toezicht in Griekenland 
Dit is het eerste rapport over het versterkt toezicht in Griekenland na de afronding van het ondersteuningsprogramma van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) in augustus 2018. Het bespreekt ook de hervormingen in de gezondheidszorgsector.

DOC  EN  HTML  

Raad: standpunt over een hervormd instrument ter ondersteuning van investeringen, groei en banen in de EU
De lidstaten bereikten een politiek akkoord over het InvestEU-Fonds, waarin alle financieringsinstrumenten waarover de EU momenteel beschikt om investeringen te ondersteunen, onder ťťn dak samengebracht zullen worden. Met een budget van 38 miljard euro zal het Fonds publieke en private middelen aantrekken om investeringen te stimuleren, waaronder sociale investeringen zoals in de gezondheidszorg.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: verslag over de verbetering van de kosteneffectiviteit in het Slowaakse gezondheidszorgstelsel
Dit document bespreekt de huidige en toekomstige uitdagingen voor het Slowaakse gezondheidszorgsysteem en de kosteneffectiviteit ervan.

DOC  EN  PDF  

 

7

 Mededinging

Europese Commissie: verslag over handhaving van de mededingingswetgeving in de farmaceutische sector
De Europese Commissie heeft een verslag gepubliceerd waaruit blijkt dat actieve handhaving van de mededingingswetgeving, zowel op Europees als op nationaal niveau, in de farmaceutische sector ertoe bijdraagt dat er meer betaalbare geneesmiddelen beschikbaar zijn en patiŽnten en zorgstelsels een grotere keuze hebben, terwijl verdere innovatie wordt bevorderd.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: fusie tussen Amcor en Bemis goedgekeurd onder voorwaarden
De Europese Commissie heeft de fusie tussen Amcor en Bemis goedgekeurd. Beide bedrijven produceren wereldwijd verpakkingsproducten voor veel verschillende sectoren, waaronder de voedings-, consumenten-, medische en farmaceutische industrie. De goedkeuring is afhankelijk van de verkoop van de medische verpakkingsactiviteiten van Bemis in Europa.

DOC  EN/FR  HTML  

Europese Commissie: overname van Shire door Takeda Pharmaceutical Company onder voorwaarden goedgekeurd
De Europese Commissie heeft de overname van Shire door Takeda Pharmaceutical Company goedgekeurd. De beslissing is afhankelijk van de afstoting van een product in ontwikkeling door Shire voor de behandeling van inflammatoire darmaandoeningen.

DOC  EN/FR  HTML  

ItaliŽ: procedure voor het manipuleren van biedingen in de medische sector ten onrechte vastgesteld
De Italiaanse Raad van State bevestigt dat de Italiaanse Mededingingsautoriteit ten onrechte een procedure voor het manipuleren van biedingen in de medische sector heeft vastgesteld (Alliance / Siemens / Philips / Toshiba / AGCM).

DOC  EN  HTML  

Nederland: fusie tussen de farmaceutische bedrijven Aurobindo en Apotex goedgekeurd
Aurobindo Pharma Limited mag Apotex Europe B.V. en Apotex Nederland B.V. onder voorwaarden overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 21 december 2018 besloten.

DOC 1  NL  -  EN  HTML  |  DOC 2  NL  HTML  

Griekenland: boetes voor GlaxoSmithKline wegens weigering om geneesmiddelen te leveren
De Griekse mededingingsautoriteit (HCC), heeft boetes opgelegd aan GlaxoSmithKline ("GSK") ter hoogte van 4,1 miljoen EUR wegens haar weigering om geneesmiddelen te leveren.

DOC  EN  HTML  

Denemarken: beslissing over buitensporige prijszetting bevestigd
Het Deense hof van beroep voor de mededinging bevestigde de Deense CD Pharma-casus over het medicijn Syntocinon gegeven aan zwangere vrouwen tijdens de bevalling. In een artikel licht de Deense mededingingsautoriteit (DCC) de inhoud van de zaak toe en verduidelijkt ze de redenen waarom het was geprioriteerd.

DOC 1  EN  PDF  |  DOC 2  EN  HTML   

Nederland: sectoronderzoek naar reumageneesmiddelen
De Nederlandse mededingingsautoriteit (ACM) is een sectoronderzoek gestart naar TNF-alfaremmers, een type geneesmiddel dat vooral wordt gebruikt bij reuma. TNF-alfaremmers behoren tot de geneesmiddelen met de hoogste kosten, door de relatief hoge prijzen in combinatie met de grote aantallen patiŽnten die ze gebruiken. Naast TNF-alfaremmers kijkt de ACM ook naar mogelijke alternatieve middelen.

DOC  EN  -  NL  HTML  

 

8

 Hof van Justitie van de Europese Unie

Arrest: 'Off label' gebruik van een geneesmiddel (Avastin)
De vergoeding door een nationaal ziekteverzekeringssysteem van een geneesmiddel voor een gebruik dat niet onder de vergunning voor het in de handel brengen valt (off-label gebruik) is niet in strijd met het EU-recht. Dat geneesmiddel moet echter nog steeds voldoen aan de farmaceutische voorschriften van de EU. Dit besloot het Hof in haar arrest in zaak C-29/17 Novartis Farma SpA v Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) and Others.

DOC 1  EN  FR  PDF  |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  

Arresten: overeenkomsten voor een minnelijke schikking ('pay for delay') betreffende octrooien
In haar arresten in de zaken T-677/14, T-679/14, T-680/14, T-682/14,T-684/14, T-701/14,T-705/14 en T-691/14 vernietigt het Gerecht gedeeltelijk een beschikking van de Europese Commissie en vermindert dus de boete die aan een farmaceutisch bedrijf wordt opgelegd (Servier). In deze beschikking werd vastgesteld dat er restrictieve overeenkomsten en misbruik van machtspositie op de markt voor perindopril bestaan, een medicijn tegen hypertensie en hartfalen. Het Gerecht bevestigt niettemin dat bepaalde overeenkomsten voor een minnelijke schikking betreffende octrooien een mededinging beperkende strekking kunnen hebben.

DOC 1  EN  FR  PDF  |  DOC 2  EN/FR  HTML  

Arrest: automatische erkenning van opleidingstitels na deels overlappende studies in een andere lidstaat
In haar arrest in zaak C-675/17 stelt het Hof dat academische kwalificaties die worden verkregen als gevolg van gedeeltelijk overlappende cursussen, automatisch in alle lidstaten moeten erkend worden als aan de minimumvoorwaarden voor opleiding, vastgelegd in EU-wetgeving, wordt voldaan. Het is aan de lidstaat waar de kwalificatie wordt verleend om ervoor te zorgen dat die voorwaarden worden nageleefd.

DOC 1  EN  FR  PDF  |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  

Arrest: een verzoek tot beperking van de reikwijdte van de vergunning voor het in de handel brengen van een generiek geneesmiddel
Zaak C-423/17 gaat over een aanvraag voor het in de handel brengen van een generiek geneesmiddel. Het Hof stelt dat, indien in de mededeling aan de bevoegde nationale autoriteit van de bijsluiter of een samenvatting van de productkenmerken van dat geneesmiddel geen melding wordt gemaakt van indicaties of doseringsvormen die nog onder het octrooirecht vielen op het tijdstip waarop het geneesmiddel op de markt werd gebracht, dit een verzoek tot beperking van de reikwijdte van de vergunning voor het in de handel brengen van het generieke geneesmiddel in kwestie vormt.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

 

9

 Inbreukprocedures

27 lidstaten: richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties
De Commissie stuurde aanmaningsbrieven aan 27 lidstaten (alle lidstaten behalve Denemarken) voor de niet-naleving van hun wetgeving en rechtspraktijk in het kader van de EU-regelgeving inzake de erkenning van beroepskwalificaties en de overeenkomstige toegang tot activiteiten. De meeste beroepen van zorgverstrekkers vallen onder deze regelgeving.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Ierland: omzetting van EU-wetgeving over weefsels en cellen bestemd voor toepassing op de mens
De Commissie verzoekt Ierland kennis te geven van de omzetting de van EU-wetgeving over weefsels en cellen bestemd voor toepassing op de mens.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Oostenrijk: hoogte van terugbetaling van grensoverschrijdende gezondheidszorg
De Commissie verzoekt de Oostenrijkse autoriteiten te garanderen dat de kosten van gezondheidszorg die in het kader van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg (Richtlijn 2011/24/EU) is ontvangen in een andere lidstaat, worden vergoed tot de hoogte die van toepassing is wanneer de gezondheidszorg in Oostenrijk wordt ontvangen.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Nederland: hoogte van terugbetaling van grensoverschrijdende gezondheidszorg
De Commissie verzoekt de Nederlandse autoriteiten te garanderen dat de kosten van gezondheidszorg die in het kader van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg (Richtlijn 2011/24/EU) is ontvangen in een andere lidstaat, worden vergoed tot de hoogte die van toepassing is wanneer de gezondheidszorg in Nederland wordt ontvangen.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

 

10

 Publicaties

OESO: antibioticaresistentie tegengaan
Superbug infecties kunnen 2,4 miljoen levens kosten in Europa, Noord-Amerika en AustraliŽ in de komende 30 jaar tenzij er meer wordt gedaan om antibioticaresistentie tegen te gaan. Dit OESO rapport benadrukt dat drie op de vier sterfgevallen kunnen voorkomen worden door eenvoudige maatregelen zoals handenwassen en een voorzichtiger voorschrijven van antibiotica.

DOC  EN/FR  HTML  

Artikel: De implementatie van de EU-regels voor grensoverschrijdende zorg: op weg naar convergentie?
Het artikel, "The implementation of European Union (EU) rules on cross-border care: moving towards convergence?" bestudeert de implementatie van de EU Richtlijn over patiŽntenrechten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg in Duitsland en Noorwegen.

DOC  EN  HTML  

Artikel: Het gebruik van Europese instrumenten bij de uitbouw van een e-health beleid in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk
Het artikel "La soft law europťenne dans la mise sur agenda nationale. L'usage des instruments europťens dans la construction des politiques d'e-santť en France et au Royaume-Uni" onderzoekt het vermogen van de EU soft law-mechanismen om de agenda van nationaal beleid te beÔnvloeden op een gebied waar verdragen het niet bevoegd maken. Het vergelijkt de toepassing van e-health technologieŽn in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

DOC  FR  HTML  

Artikel: medisch toerisme van Poolse immigranten in BelgiŽ
Dit artikel verkent motivaties voor medisch toerisme van migranten. In het bijzonder wordt het geval van de Poolse diaspora in BelgiŽ onderzocht, waarbij terugreizen naar hun land van herkomst worden gemaakt om gezondheidszorgdiensten te verkrijgen.

DOC  EN  HTML  

Boek: EU Gezondheidsrecht en -beleid
Het boek "EU Health Law & Policy. The Expansion of EU Power in Public Health and Health Care" beschrijft de reikwijdte van de EU-wetgeving en het beleid inzake de volksgezondheid. Twee concrete case-studies worden geanalyseerd: tegenmaatregelen tegen de Mexicaanse griep en toegang tot medische zorg.

DOC  EN  HTML  

OBS: waarborgen van toegang tot geneesmiddelen: hoe kunnen we innovatie stimuleren om aan de behoeften van patiŽnten te voldoen?
Het European Observatory on Healthcare Systems and policies (OBS) publiceerde een rapport "Ensuring access to medicines: How to stimulate innovation to meet patientsí needs?" voor het Oostenrijks voorzitterschap van de EU. Volgens het rapport weerspiegelen de hoge prijskaartjes voor innovatieve geneesmiddelen vaak niet de toegevoegde waarde voor patiŽnten. Het rapport uit de bezorgdheid dat innovatie en vroege toegang tot geneesmiddelen de overhand zullen krijgen op patiŽntveiligheid.

DOC  EN  PDF  

OBS: Eurohealth winternummer
Het laatste nummer van Eurohealth bevat een reeks artikelen, waaronder een bijdrage over uitdagingen in langdurige zorg in Europa en een reeks artikels over specifieke hervormingen in gezondheidssystemen in Europese landen. Een artikel over publiciteit voor tandzorg bespreekt de gevolgen van een arrest van het Hof van Justitie van de EU uit 2017 over het vrij verkeer van commerciŽle communicatie van tandheelkundige diensten in de interne markt.

DOC  EN  HTML  

OESO: Farmaceutische innovatie en toegang tot geneesmiddelen
Dit rapport bespreekt de rol van geneesmiddelen in zorgstelsels, beschrijft recente trends in farmaceutische uitgaven en financiering en vat de benaderingen samen die door OESO-landen worden gebruikt om dekking en prijsstelling te bepalen. Vervolgens belicht het actuele kwesties voor beleidsmakers.

DOC  EN  HTML  

Boek: Schikking van octrooien in de farmaceutische industrie onder het mededingingsrecht in de Verenigde Staten en de EU
Het boek "Patent Settlements in the Pharmaceutical Industry under US Antitrust and EU Competition Law" onderzoekt de schikking van octrooien tussen initiators en generieke farmaceutische fabrikanten onder de antitrustwetgeving van de Verenigde Staten (VS) en het mededingingsrecht van de Europese Unie (EU). De belangrijkste focus ligt op patentregelingen met betalingen om de verkoop van generieke geneesmiddelen uit te stellen, algemeen bekend als "pay-for-delay" schikkingen.

DOC  EN  HTML  

WHO: Op weg naar een routekaart voor de digitalisering van nationale gezondheidsstelsels in Europa. Vergaderverslag (2018)
Dit rapport geeft een samenvatting van de discussies die hebben plaatsgevonden tijdens een event om de toekomst van de digitalisering van gezondheidsstelsels in Europa te bespreken.

DOC 1  EN  HTML  |  DOC 2  EN  HTML  

BMJ : hoe lobbyisten in de industrie plannen hebben ondergraven om de veiligheidsvoorschriften voor medische hulpmiddelen in Europa te herzien
Een artikel in het gezaghebbende British Medical Journal (BMJ) toont aan hoe lobbyisten uit de industrie plannen hebben ondergraven om de veiligheidsvoorschriften voor medische hulpmiddelen in Europa te herzien. Een onderzoek door het International Consortium of Investigative Journalists en zijn partner-nieuwsorganisaties, waaronder The BMJ, heeft ontdekt hoe top EU-politici en -functionarissen werden overgehaald door misleidende claims van lobbygroepen in de implantatenindustrie.

DOC  EN  HTML  

 

11

 Brexit

Ierse regering: omnibuswet ter voorbereiding van no-deal Brexit
Op 22 februari publiceerde de Ierse regering een 15-delige "omnibuswet" om burgers en bedrijven te beschermen in het geval van een Brexit zonder deal. De wet voorziet bijvoorbeeld voor dat Ierse patiŽnten nog steeds kunnen worden vergoed voor gezondheidszorg die is ontvangen in Belfast of Londen.

DOC  EN  PDF  

Raad: ontwerp van noodmaatregelen voor behoud van socialezekerheidsrechten in geval van no-deal Brexit
Het Comitť van permanente vertegenwoordigers van de Raad heeft op 22 februari een tekst goedgekeurd van een ontwerpverordening inzake noodmaatregelen op het gebied van de coŲrdinatie van de sociale zekerheid. Het is de bedoeling om de socialezekerheidsrechten te waarborgen van burgers van EU-lidstaten in het VK en van VK-onderdanen in de EU-27 die vůůr de terugtrekking van het VK uit de Unie het recht op vrij verkeer genoten.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europees Parlement: behoud hun sociale zekerheidsrechten verworven vůůr terugtrekking van de VK uit de EU in geval van een no-deal Brexit
De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het Europees Parlement keurde de tekst goed om de rechten op sociale zekerheid te waarborgen van EU-burgers in de VK en VK-burgers in de EU 27 die zijn verkregen vůůr de terugtrekking van het VK uit de EU, in het geval van een no-deal Brexit.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: grensoverschrijdende gezondheidszorg na de Brexit
De Commissie publiceerde een kennisgeving over reizen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK) na terugtrekking van het VK uit de EU. Een hoofdstuk is gewijd aan medische zorg.

DOC  EN  PDF  

Duitsland: impact van de Brexit op de sociale zekerheid
Het Duitse socialezekerheidsstelsel bereidt zich voor op verschillende Brexit scenario's en heeft informatie gepubliceerd voor verzekerden, werkgevers, werknemers en dienstverleners.

DOC  EN  HTML  

 

12

 Allerlei

Economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan treedt in werking
De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan is op 1 februari 2019 in werking getreden. Naast tarifaire belemmeringen, zullen ook een aantal niet-tarifaire belemmeringen tussen de EU en Japan worden opgeheven, bijvoorbeeld op het vlak van medische hulpmiddelen. Tevens zullen de markten voor diensten en overheidsopdrachten worden opengesteld, terwijl openbare diensten in principe worden gevrijwaard. Ook zullen persoonsgegevens vrij kunnen circuleren, door elkaars systemen voor gegevensbescherming als "gelijkwaardig" te erkennen.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Verslag over uitvoering associatieovereenkomst tussen de EU en OekraÔne
Dit verslag schetst de stand van zaken van de toezeggingen van OekraÔne in het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en OekraÔne. Het verslag maakt ook melding van de uitvoering van de hervormingen op het vlak van gezondheidszorg.

DOC 1  EN  HTML  |  DOC 2  EN  PDF  

Sectoraal Comitť voor sociale dialoog voor de ziekenhuissector: eindverslag over de preventie van scherpe verwondingen in de gezondheidszorgsector
Op 13 februari 2019 heeft de vergadering van het Sectoraal Comitť voor sociale dialoog voor de ziekenhuissector, HOSPEEM en EPSU het eindverslag goedgekeurd over de follow-up van de Richtlijn 2010/32 / EU inzake de preventie van scherpe verwondingen in de gezondheidszorgsector.

DOC  EN  PDF  

EIB: lening voor de stad Turku in Finland
De stad Turku heeft een leningsovereenkomst met de Europese Investeringsbank (EIB) ondertekend voor 150 miljoen EUR. De lening is onder meer bedoeld voor de financiering van dagverzorgingscentra en scholen in de stad, infrastructuurinvesteringen, culturele attracties, verkeer en sociale woningbouw.

DOC  EN  HTML  

EIB: lening voor het biotechbedrijf Apeiron Biologics
Het Oostenrijkse biotechbedrijf Apeiron Biologics ontwikkelt farmaceutische producten voor de behandeling van kanker, met bijzondere aandacht voor zeldzame vormen die vooral kinderen treffen. Een EU-lening van Ä 25 miljoen moet het bedrijf helpen zijn onderzoek uit te breiden en nieuwe manieren te ontwikkelen om de ziekte te bestrijden.

DOC  EN  HTML  


De informatievergaring voor deze nieuwsbrief werd afgesloten op 29 februari 2019.