Nieuws over gezondheidszorg uit Europa

Nr. 57 - Lente 2021 


      

1

 Volksgezondheid  [...]

Raad van de EU: Lering trekken uit COVID-19 op het gebied van gezondheid
Europese Raad: de 27 lidstaten pleiten voor versnelde vaccinatie tegen COVID-19
Europese Commissie: kernacties voor het creŽren van een verenigd front in de strijd tegen COVID-19
Europese Commissie: Europees voorbereidingsplan ter verdediging tegen de dreiging van varianten van het coronavirus
Europese Commissie: Groenboek over de vergrijzing van de bevolking 
Europese Ombudsvrouw: aanbevelingen over transparantie van het ECDC over zijn activiteiten tijdens de COVID-19-pandemie
EXPH: advies over de organisatie van veerkrachtige gezondheidszorg en sociale diensten naar aanleiding van de COVID-19-pandemie
EXPH: vraag om advies: Europese solidariteit in geval van gezondheidscrisis
EXPH: vraag om advies: steun voor de geestelijke gezondheid van gezondheidspersoneel en andere werknemers in kritieke sectoren 
Europese Commissie: Europees kankerbestrijdingsplan 

 

2

 Geneesmiddelen, beschermingsmateriaal en medische hulpmiddelen  [...]

Europese Ombudsvrouw: brief aan de Europese Commissie over transparantie van de onderhandelingen over de aankoop van COVID-19-vaccins bij AstraZeneca
ItaliŽ: blokkering van de levering van COVID-19-vaccins aan AustraliŽ
Europese Commissie: openbare raadpleging over bloed, weefsels en cellen die voor medische en therapeutische doeleinden worden gebruikt
Europese Commissie: actieplan voor het delen van intellectuele-eigendomsrechten in geval van gezondheidscrises
Europese Commissie: openbare raadpleging over de Europese regels voor geneesmiddelen voor kinderen en mensen met zeldzame ziekten 
Europese Commissie: de farmaceutische strategie voor Europa
Europese Commissie: 200 ontsmettingsrobots naar Europese ziekenhuizen
Europese Commissie: bekendmaking van de tweede controlelijst over namaak en piraterij
Raad van de EU: overeenkomst inzake btw-vrijstelling voor COVID-19-vaccins en diagnostische tests
IsraŽl, Denemarken en Oostenrijk werken samen voor de ontwikkeling van nieuwe COVID-19-vaccins
Europese Commissie: vier bijkomende gastlanden voor de RescEU medische reserve 
Raad van de EU: aanbeveling tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor snelle antigeentests en wederzijdse erkenning van de resultaten van COVID-19-screeningstests
OLAF: waarschuwing tegen frauduleuze COVID-19-vaccins
Europese Commissie: uitvoer van COVID-19-vaccins buiten de EU onderworpen aan vergunningsvereiste
Raad van de EU: voorstel voor een verordening betreffende de beoordeling van gezondheidstechnologieŽn 
Europese Commissie: bekendmaking van de overeenkomsten met farmaceutische bedrijven voor de aankoop van COVID-19-vaccins
Europese Commissie: strategische agenda voor medische toepassingen van ioniserende straling (SAMIRA)
Europees Parlement: de commissies begroting en begrotingscontrole vragen de Commissie middelen vrij te maken voor de aankoop van COVID-19-vaccins

 

3

 Gezondheidsdiensten in de interne markt  [...]

Europese Commissie: openbare raadpleging over de richtlijn betreffende de toepassing van de rechten van patiŽnten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg
Europese Commissie: mobilisatie van een medisch team in Slowakije en levering van medische apparatuur aan ServiŽ in het kader van de pandemie

 

4

 Sociaal beleid  [...]

Raad van de EU: goedkeuring van conclusies over de werkgelegenheids- en sociale aspecten van de jaarlijkse strategie voor duurzame groei voor 2021
Europese Commissie: actieplan voor de tenuitvoerlegging van de Europese pijler van sociale rechten
Europese Commissie: actieplan voor de integratie en sociale insluiting van migranten
Europees Parlement: verslag over de integratie van de Europese pijler van sociale rechten in de Europese Verdragen
Europese Commissie: voorstel voor een gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid 
Europese Commissie: Houdingen met betrekking tot de toereikendheid en duurzaamheid van de socialezekerheidsstelsels in de EU
Europese Commissie: een opiniepeiling over het Europees sociaal beleid
Comitť voor sociale bescherming: jaarverslag 2020 
Europese Commissie: studie ter ondersteuning van de evaluatie van de bevordering van sociale integratie, armoedebestrijding en discriminatie van het ESF

 

5

 e-Gezondheid  [...]

eHealth Netwerk: richtlijnen inzake bewijs van medische vaccinatie
EDPS: voorbereidend advies over een Europese gezondheidsinformatieruimte
Europese Commissie: openbare raadpleging over een Europese gezondheidsinformatieruimte
ENISA: verslag over het beveiligen van cloud-gebruik in de gezondheidssector
Europese Commissie: beoordeling van nationale wetgeving inzake gezondheidsgegevens in het licht van de AVG

 

6

 Economisch beleid  [...]

Europees Parlement en Raad van de EU: overeenkomst inzake het instrument voor technische ondersteuning voor de uitvoering van hervormingen 

 

7

 Concurrentie  [...]

Spanje: verschillende farmaceutische bedrijven veroordeeld voor een strategie voor de distributie van radiofarmaceutica aan ziekenhuizen
Verenigd Koninkrijk: Groenboek ĄOmvorming van overheidsopdrachtenĒ 
Europese Commissie: onderzoek naar mogelijke schending van de concurrentieregels door Teva
Europese Commissie: aan de firmaís Teva en Cephalon opgelegde boete wegens uitstel van het op de markt brengen van goedkopere generieke geneesmiddelen
Europese Commissie: de firma Aspen moet haar prijzen van zes essentiŽle geneesmiddelen tegen kanker in Europa verlagen
Europese Commissie: groen licht voor de aankoop van de vennootschap Varian door Siemens Healthineers

 

8

 Europese financiering  [...]

Europees Parlement en Raad van de EU: overeenkomst inzake Europese financiering voor grensoverschrijdende projecten
Raad van de EU: voorlopige overeenkomst met het Europees Parlement over het EU-mechanisme voor civiele bescherming en de strategische reserve RescEU
Europese Commissie: Spanje krijgt middelen uit het Cohesiefonds ter bestrijding van de Covid-19-pandemie
Europese Commissie: resultaten voor 2020 van de investeringsinitiatieven als reactie op het coronavirus
Europese Commissie: selectie van 24 projecten voor het verzamelen van plasma in het raam van de COVID-19-pandemie
Europese Commissie: update van de richtsnoeren voor de nationale herstel- en veerkrachtplannen
BelgiŽ: overeenkomst van de federale regering over de aanwending van de Europese herstelmiddelen

 

9

 Hof van Justitie van de Europese Unie  [...]

Arrest: dieetmonitoring in Italiaanse sportvoorzieningen valt niet onder de vrijstelling van BTW 
Arrest: richtlijn inzake de strijd tegen laattijdige betalingen bij zakentransacties is van toepassing op overheidsopdrachten
Arrest: een collectieve arbeidsovereenkomst kan een aanvullend moederschapsverlof voorbehouden aan vrouwelijke werknemers 
Arrest: het Europees recht vormt geen belemmering voor wetgeving die voorziet in een gedeeltelijke toegang tot beroepen die onder het mechanisme van de automatische erkenning vallen

 

10

 Inbreukprocedures  [...]

ItaliŽ moet betere bescherming bieden tegen misbruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur en tegen discriminerende arbeidsvoorwaarden in de openbare sector

 

11

 Publicaties  [...]

The Lancet: Oproep tot een pan-Europese verbintenis om het aantal SARS-CoV-2-besmettingen snel en duurzaam te verlagen
CvdR en OESO: De gevolgen van de COVID-19-crisis voor regionale en plaatselijke overheden
Politico: Belgisch recht maakt het moeilijker om de uitvoering van de EU-vaccinatieovereenkomst af te dwingen
Eurohealthnet: nieuwe portaalsite over informatie en middelen aangaande ongelijkheid op het gebied van gezondheid in Europa
Health Policy: Ongelijkheden op het vlak van dekking en toegang in de Europese Unie
Politico: hoe Europa vertraging opliep bij de vaccinatie tegen Covid-19
Eurofound: Onderwijs, gezondheid en huisvesting: Evolutie van toegankelijkheid voor kinderen en gezinnen in 2020
Think tank van het Europees Parlement: Vaccinatieschemaís tegen Covid-19: de openbare opinie
OESO en Europese Commissie: Gezondheid in een oogwenk: Europa 2020
ESN: Kwaliteit voorop. Aankoopovereenkomsten voor langdurige zorg
Europese Rekenkamer: De initiŽle bijdrage van de EU aan de volksgezondheidsmaatregelen in reactie op COVID-19
PGEU: Resultaten van het onderzoek naar geneesmiddelentekorten in 2020
Eurofound: Werknemers in de langdurige zorg: werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden
KCE en Europees observatorium voor gezondheidszorgsystemen en -beleid: Gezondheidszorgstelsels in transitie (HiT): Het Belgische gezondheidsstelsel
EuroHealthNet en JAHEE: Herstel na de COVID-19-pandemie en gelijkheid op het gebied van gezondheid garanderen ó De rol van het Europese semester
CEO: Wanneer de markt fataal wordt

 

12

 Allerlei  [...]

Politico: Wat is de Conferentie over de Toekomst van Europa?
Europese Commissie: Herziening van het EU-handelsbeleid
UNHCR: de bijzondere VN-rapporteur over extreme armoede en rechten van de mens vraagt het sociaaleconomische bestuur van de EU te herzien
Raad van Europa: resolutie met oproep om van COVID-19-vaccins een voor iedereen toegankelijk publiek goed te maken
Raad van Europa: het Comitť voor Bio-ethiek formuleert aanbevelingen over een gelijke toegang tot vaccins tijdens de pandemie
Brexit: handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU
Brexit: burgers van vijf EU-lidstaten zullen een hogere prijs moeten betalen voor een Brits werkvisum dan andere EU-burgers
Europees Parlement: goedkeuring van de richtlijn betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van collectieve consumentenbelangen
EVV: COVID-19-vaccins: mensen gaan voor op winst
Europees Parlement: resolutie over de feitelijke nietigverklaring van het recht op abortus in Polen
WHO: vijf Latijns-Amerikaanse landen kanten zich tegen de Europese beperkingen van de uitvoer van COVID-19-vaccins
Manifest voor een Europese gezondheidsunie
Raad van Europa: aanbevelingen voor doeltreffende bescherming van het recht op gezondheid
BelgiŽ: Eva De Bleeker publiceert op twitter abusievelijk de prijzen van de COVID-19-vaccins
13 lidstaten roepen op tot een gewaarborgde snelle toegang tot COVID-19-vaccins in de landen van het oostelijke partnerschap

  

 

1

 Volksgezondheid

Raad van de EU: Lering trekken uit COVID-19 op het gebied van gezondheid
De Raad heeft conclusies aangenomen en noemt volgende vier belangrijke gebieden voor verbetering en ontwikkeling in het licht van de COVID-19-pandemie. De EU moet haar kader voor gezondheidsbeveiliging versterken (mogelijk met een nieuwe contacttraceringsvoorziening), haar toeleveringsketen van geneesmiddelen beveiligen, de toegang tot en het delen van gezondheidsgerelateerde gegevens ontwikkelen en zij moet sterker betrokken bij gezondheidsmateries op internationaal niveau.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Raad: de 27 lidstaten pleiten voor versnelde vaccinatie tegen COVID-19 
De 27 staatshoofden en regeringsleiders van de EU steunden het initiatief ďHERA-incubatorĒ van de Commissie om te anticiperen op de bedreiging van nieuwe varianten van de COVID-19. Zij waren ingenomen met het werk van de Commissie om de productiecapaciteit van vaccins in de EU te vergroten, om de toegang tot de voor vaccinproductie noodzakelijke grondstoffen te waarborgen en om onderzoek en ontwikkeling te ondersteunen. 
Vijf lidstaten, waaronder BelgiŽ, hadden ter voorbereiding van de top een gezamenlijke brief ondertekend aan de voorzitter van de Europese Raad en aan hun tegenhangers waarin zij opriepen tot versterking en versnelling van de vaccinatie in de EU.

DOC  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN  PDF  

Europese Commissie: kernacties voor het creŽren van een verenigd front in de strijd tegen COVID-19
In een mededeling heeft de Commissie een reeks acties bekendgemaakt voor de lidstaten, het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) om de pandemie in te dijken. Die acties betreffen de intensivering van de vaccinatiecampagne en de versterking van de genoomscreening en -sequentie, met behoud van de werking van de interne markt en het vrije verkeer. De Commissie roept ook op de internationale rol van de EU in de strijd tegen de pandemie te versterken.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: Europees voorbereidingsplan ter verdediging tegen de dreiging van varianten van het coronavirus
Dit nieuwe Europese plan, getiteld ĄHERA- incubatorĒ heeft tot doel de internationale samenwerking tussen onderzoekers, ondernemingen en overheidsinstanties te structureren om de opsporing van nieuwe varianten te versterken, dienovereenkomstig vaccins te ontwikkelen, het toelatingsproces tot die vaccins sneller te maken en tegelijkertijd de productiecapaciteit te vergroten.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: Groenboek over de vergrijzing van de bevolking
Dit groenboek beschrijft de uitdagingen van de demografische veranderingen in de EU, met aandacht voor de versterking van de nationale stelsels voor gezondheid en zorg om tegemoet te komen aan de behoeften van een oudere bevolking.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Ombudsvrouw: aanbevelingen over transparantie van het ECDC over zijn activiteiten tijdens de COVID-19-pandemie
Naar aanleiding van een onderzoek naar de activiteiten van het ECDC tijdens de COVID-19-pandemie heeft de EU-ombudsvrouw een reeks aanbevelingen gedaan, waaronder een betere transparantie van de gegevens waarop risicobeoordeling en de interactie met internationale partners zijn gebaseerd, een betere communicatiestrategie en de systematische bekendmaking van de ECDC-onderzoeksresultaten.

DOC 1  EN/FR  HTML   |  DOC 2  EN  HTML  

EXPH: advies over de organisatie van veerkrachtige gezondheidszorg en sociale diensten naar aanleiding van de COVID-19-pandemie
In dit advies analyseert de deskundigengroep inzake doelmatige wijzen van investeren in gezondheid (EXPH) de belangrijkste elementen en voorwaarden voor capaciteitsopbouw in de gezondheidszorg- en socialezekerheidsstelsels van de lidstaten. De deskundigen bespreken tevens de voorwaarden die nodig zijn om de zorgcontinuÔteit voor kwetsbare groepen te waarborgen binnen een onder druk staand systeem en stellen een aanpak voor om ĄweerbaarheidstestsĒ te ontwikkelen voor de gezondheidsstelsels van de lidstaten.

DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN  PDF  

EXPH: vraag om advies: Europese solidariteit in geval van gezondheidscrisis
De Europese Commissie vroeg de deskundigengroep een analyse en aanbevelingen over de Europese solidariteit op gezondheidsgebied. De deskundigengroep zal met name de grenzen van het EU-optreden op het gebied van gezondheid moeten vaststellen alsook de voorwaarden op Europees, nationaal en regionaal niveau om de Europese solidariteit in noodsituaties op gezondheidsgebied te versterken.

DOC  EN  PDF  

EXPH: vraag om advies: steun voor de geestelijke gezondheid van gezondheidspersoneel en andere werknemers in kritieke sectoren 
De Europese Commissie heeft het advies van de EXPH gevraagd over, onder meer, factoren die de geestelijke gezondheid van gezondheidspersoneel beÔnvloeden, relevante maatregelen om tegemoet te komen aan de behoeften terzake en kosteneffectiviteit van interventies op het gebied van geestelijke gezondheid. De EXPH dient in haar advies ook mogelijkheden voor Europese actie voor te stellen.

DOC  EN  PDF  

Europese Commissie: Europees kankerbestrijdingsplan 
De Commissie heeft een Europees plan ter bestrijding van kanker gepresenteerd. Het plan bevat vier belangrijke gebieden: 1) preventie; 2) vroegtijdige opsporing; 3) versterking van diagnose en behandeling, door meer geÔntegreerde zorg en minder ongelijke toegang tot de zorg en 4) verbetering van de levenskwaliteit van (ex-) kankerpatiŽnten. Het plan identificeert tien vlaggenschipinitiatieven met tal van ondersteunende maatregelen.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  

 

2

 Geneesmiddelen, beschermingsmateriaal en medische hulpmiddelen

Europese Ombudsvrouw: brief aan de Europese Commissie over transparantie van de onderhandelingen over de aankoop van COVID-19-vaccins bij AstraZeneca
De Europese Ombudsvrouw had een onderzoek ingesteld naar de transparantie van de overeenkomst tussen de Commissie en AstraZeneca voor de inkoopregeling van COVID-19 vaccins. In dat verband heeft de Europese Commissie uiteindelijk het contract gepubliceerd en de naam van de directeur-generaal die namens de Commissie onderhandelde. Zij heeft echter niet de namen bekendgemaakt van de andere deskundigen in de stuurgroep en in het onderhandelingsteam. De Ombudsvrouw verzoekt de Commissie om nadere bijzonderheden over die weigering en vraagt de mogelijkheid te onderzoeken om andere informatie, zoals de titels van de betrokken personen of de overheidsdienst van de lidstaat waartoe zij behoren, openbaar te maken.

DOC  EN  HTML  

ItaliŽ: blokkering van de levering van COVID-19-vaccins aan AustraliŽ
De Italiaanse regering heeft de Europese Commissie verzocht toestemming te verlenen om de uitvoer van 250.700 doses vaccins naar AustraliŽ te blokkeren, in het kader van het Europees transparantie- en vergunningsmechanisme voor de uitvoer van COVID-19-vaccins. De Commissie heeft dat verzoek ingewilligd. AustraliŽ vraagt de Commissie die beslissing te heroverwegen.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: openbare raadpleging over bloed, weefsels en cellen die voor medische en therapeutische doeleinden worden gebruikt
Deze raadpleging betreft een mogelijke herziening van de Europese veiligheids- en kwaliteitsregels voor het gebruiken van bloed, weefsels en cellen voor medische en therapeutische doeleinden. Dit omvat het bijwerken van de wetgeving in het licht van de COVID-19-pandemie en het aanpassen aan de ďtoenemende commercialisering en globalisering van deze sectorĒ.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: actieplan voor het delen van intellectuele-eigendomsrechten in geval van gezondheidscrises
Met dit actieplan is de Commissie voornemens de instrumenten inzake intellectuele eigendom (IE) aan te passen aan de digitale realiteit, het gebruik van IE in kmoís te ontwikkelen en het delen van IE in tijden van crisis te vergemakkelijken, met name in het kader van de COVID-19-pandemie. Als zodanig is de Commissie voorstander van vrijwillige openstelling en vrijwillige verlening van IE-licenties voor behandelingen en vaccins tegen COVID-19.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: openbare raadpleging over de Europese regels voor geneesmiddelen voor kinderen en mensen met zeldzame ziekten
Met de raadpleging wil men mogelijkheden vinden om de ontwikkeling van specifieke geneesmiddelen voor kinderen en patiŽnten met zeldzame ziekten te versterken; om die doelgroepen gemakkelijker toegang te geven tot die behandelingen en om de beoordelings- en vergunningsprocedures voor die geneesmiddelen doeltreffender te maken.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: de farmaceutische strategie voor Europa
De Commissie heeft de nieuwe Europese farmaceutische strategie gepubliceerd. Zij wil daarmee geneesmiddelen toegankelijker maken voor patiŽnten, onbeantwoorde medische behoeften lenigen, het concurrentievermogen van de sector verhogen en het reactievermogen van de EU in geval van gezondheidscrisis verbeteren. In haar strategie benadrukt zij dat veilige en gediversifieerde toeleveringsketens moeten worden veiliggesteld om het risico op een tekort aan farmaceutische producten te verminderen.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: 200 ontsmettingsrobots naar Europese ziekenhuizen
De Commissie heeft via het noodhulpinstrument (ESI) 200 desinfectierobots aangekocht en zal die over de EU verspreiden. Zij gaat daarmee in op een blijk van belangstelling van de Europese ziekenhuizen in het kader van de COVID-19-pandemie.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: bekendmaking van de tweede controlelijst over namaak en piraterij
De lijst heeft betrekking op websites en exploitanten buiten de Europese Unie die betrokken zijn bij namaak en piraterij. Het document behandelt met name online apotheken en belanghebbenden die de verkoop van frauduleuze geneesmiddelen vergemakkelijken.

DOC  EN  HTML  

Raad van de EU: overeenkomst inzake btw-vrijstelling voor COVID-19-vaccins en diagnostische tests
De lidstaten mogen de levering van in-vitrodiagnostische tests en COVID-19-vaccins vrijstellen van btw om deze toegankelijker te maken, maar die btw-vrijstelling is enkel toegestaan in het kader van de COVID-19-pandemie.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

IsraŽl, Denemarken en Oostenrijk werken samen voor de ontwikkeling van nieuwe COVID-19-vaccins
De regeringen van IsraŽl, Oostenrijk en Denemarken hebben tijdens een persconferentie aangekondigd te zullen samenwerken aan de ontwikkeling en productie van nieuwe COVID-19-vaccins. Het initiatief is met name bekritiseerd door de Franse regering, die vraagt dat dergelijke projecten in het kader van de EU zouden worden uitgevoerd.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: vier bijkomende gastlanden voor de RescEU medische reserve 
Duitsland, BelgiŽ, Nederland en SloveniŽ bewaren voortaan een deel van de strategische medische reserve van de EU, RescEU. In totaal zijn negen staten de thuisbasis van een deel van die medische voorraad. Die is bedoeld om binnen de EU te worden verspreid wanneer de gezondheidszorgstelsels onder druk komen te staan.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Raad van de EU: aanbeveling tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor snelle antigeentests en wederzijdse erkenning van de resultaten van COVID-19-screeningstests
Deze aanbeveling heeft tot doel de erkenning van snelle antigeentests en RT-PCR-tests in de EU te waarborgen, de uitwisseling van testgegevens tussen de lidstaten te versterken en een gemeenschappelijke lijst van snelle antigeentests op te stellen. Deze lijst zal evolueren volgens de verschillende COVID-19-mutaties.

DOC  EN  -  FR  -  NL  PDF  

OLAF: waarschuwing tegen frauduleuze COVID-19-vaccins
Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) heeft vaccins opgenomen in zijn lopende onderzoek naar frauduleuze producten in verband met COVID-19. Het Bureau wil daarom de invoer en doorverkoop van nagemaakte vaccins binnen de EU bestrijden.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: uitvoer van COVID-19-vaccins buiten de EU onderworpen aan vergunningsvereiste
Met een uitvoeringshandeling heeft de Europese Commissie de uitvoer van COVID-19-vaccins uit de EU onderworpen aan een voorafgaande vergunningsvereiste. De uitvoeringshandeling geldt voor alle ondernemingen waarmee de Commissie aankoopovereenkomsten heeft gesloten. De vergunningsvereiste is van toepassing tot eind maart 2021.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN  HTML  

Raad van de EU: voorstel voor een verordening betreffende de beoordeling van gezondheidstechnologieŽn 
De Raad van de EU heeft een compromistekst gepubliceerd voor het voorstel voor een verordening betreffende de beoordeling van gezondheidstechnologieŽn. Volgens dat document zou de reglementering niet-bindende gezamenlijke klinische beoordelingen voorzien, waarbij de lidstaten tegelijkertijd beoordelingen op nationaal niveau kunnen uitvoeren. De tekst bevat ook een opsomming van de dossiers die de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie in het kader van een gezamenlijke evaluatie moet indienen. De gezamenlijke beoordelingen zouden in eerste instantie beperkt blijven tot kankerbehandelingen alvorens uiteindelijk eventueel uitgebreid te worden tot weesgeneesmiddelen en geneesmiddelen voor geavanceerde behandelingen.

DOC  EN  PDF  

Europese Commissie: bekendmaking van de overeenkomsten met farmaceutische bedrijven voor de aankoop van COVID-19-vaccins
De firmaís Sanofi-GSK en AstraZeneca hebben aanvaard dat de Europese Commissie de onderhandse contracten voor de aankoop van COVID-19-vaccins zal publiceren.

DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: strategische agenda voor medische toepassingen van ioniserende straling (SAMIRA)
In het raam van het Europese kankerbestrijdingsplan heeft de Commissie een werkdocument gepubliceerd over het actieplan SAMIRA. Dat plan beoogt de levering van radio-isotopen voor medisch gebruik te waarborgen, de kwaliteit en veiligheid van ioniserende straling te verbeteren en innovatie en onderzoek op dit gebied te bevorderen.

DOC 1  EN/FR  HTML   |  DOC 2  EN  PDF  

Europees Parlement: de commissies begroting en begrotingscontrole vragen de Commissie middelen vrij te maken voor de aankoop van COVID-19-vaccins
In een brief aan de Commissaris voor de Begroting en aan de Commissaris voor Gezondheid vragen de voorzitters van de parlementaire commissies voor begroting en begrotingscontrole een specifieke gewijzigde begroting goed te keuren ter versterking van de COVID-19-vaccinatiecampagne. Zij pleiten voor het gebruik van de marges die beschikbaar zijn in de verschillende rubrieken van het meerjarig financieel kader (MFK).

DOC  EN  HTML  

 

3

 Gezondheidsdiensten in de interne markt

Europees Commissie: openbare raadpleging over de richtlijn betreffende de toepassing van de rechten van patiŽnten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg
De Commissie heeft een openbare raadpleging gehouden in het kader van een evaluatie van de richtlijn betreffende de rechten van patiŽnten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg. Het doel was de belemmeringen in kaart te brengen waarmee patiŽnten, gezondheidsautoriteiten, burgers en belanghebbenden worden geconfronteerd in het kader van de toegang tot gezondheidszorg in een andere lidstaat en de vergoeding van de daarmee verband houdende gezondheidskosten.

DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: mobilisatie van een medisch team in Slowakije en levering van medische apparatuur aan ServiŽ in het kader van de pandemie
Op verzoek van Slowakije zal via het mechanisme voor civiele bescherming een medisch team worden gemobiliseerd om ter plaatse de behandeling van COVID-19-patiŽnten op intensieve zorg te ondersteunen. RoemeniŽ heeft al aangekondigd 5 artsen en 9 verpleegkundigen ter plaatse te zullen sturen die gespecialiseerd zijn in intensive zorg. Via de Europese strategische reserve voor medische apparatuur RescEU, zullen 600.000 FFP2- maskers en 650.000 paar handschoenen naar ServiŽ worden gestuurd.

DOC  EN  HTML  

 

4

 Sociaal beleid

Raad van de EU: goedkeuring van conclusies over de werkgelegenheids- en sociale aspecten van de jaarlijkse strategie voor duurzame groei voor 2021
In het raam van het Europese semester heeft de Raad conclusies aangenomen waarin de lidstaten worden aangemoedigd om in hun nationale herstelplannen essentiŽle hervormingen en investeringen in het sociaal beleid en de gezondheidszorg op te nemen. De Raad benadrukt ook dat die nationale herstelplannen een alomvattend proces van multilateraal toezicht vereisen, onder meer voor de hervormingen van het sociaal beleid en de gezondheidszorg.

DOC  EN  -  FR  -  NL  PDF  

Europese Commissie: actieplan voor de tenuitvoerlegging van de Europese pijler van sociale rechten
Dit actieplan is bedoeld om de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten voort te zetten en stelt doelstellingen vast voor werkgelegenheid en sociale bescherming tegen 2030. Voor de doelstelling inzake gezondheidsbevordering en gewaarborgde toegang tot de gezondheidszorg zal de Commissie in 2022 een initiatief inzake langdurige zorg voorstellen en een voorstel formuleren voor de totstandbrenging van de Europese gezondheidsinformatieruimte. Zij moedigt de lidstaten aan te investeren in gezondheids- en zorgpersoneel, de digitalisering van de nationale gezondheidszorgstelsels te ontwikkelen en ongelijkheden in de toegang aan te pakken.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: actieplan voor de integratie en sociale insluiting van migranten
Dit actieplan is bedoeld ter ondersteuning van nationale maatregelen voor de integratie en sociale insluiting van migranten. Het plan is gebaseerd op vier krachtlijnen: 1) inclusief onderwijs en opleiding; 2) verbetering van de werkgelegenheidskansen en erkenning van competentie; 3) bevordering van de toegang tot gezondheid en 4) betaalbare en adequate huisvesting.

DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  

Europees Parlement: verslag over de integratie van de Europese pijler van sociale rechten in de Europese Verdragen
In dit verslag, getiteld Ąeen sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transitiesĒ, dat door de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het Europees Parlement is aangenomen, beklemtoont het EP dat de Europese pijler van sociale rechten in de Europese Verdragen moet worden opgenomen. Het EP pleit er ook voor om in de Verdragen een protocol op te nemen waarin sociale rechten dezelfde status krijgen als economische vrijheden. Bovendien wordt in het verslag aangedrongen op de goedkeuring van een bindend pact voor duurzame ontwikkeling en maatschappelijke vooruitgang.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: voorstel voor een gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid
In dit ontwerpverslag worden de maatschappelijke gevolgen van de COVID-19-pandemie en de gevolgen daarvan voor de arbeidsmarkt geanalyseerd. De Commissie wijst erop op dat de gezondheidscrisis de structurele problemen van de gezondheidszorgstelsels heeft verergerd, met name op het gebied van financiering, coŲrdinatie en integratie van zorg en onbeantwoorde behoeften aan medische zorg.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN  PDF  

Europese Commissie: Houdingen met betrekking tot de toereikendheid en duurzaamheid van de socialezekerheidsstelsels in de EU
Deze studie brengt de houding van de Europese burgers in kaart met betrekking tot de verschillende pijlers van de socialezekerheidsstelsels, waaronder sociale bijstand, gezondheidszorg, langdurige zorg en zorg bij invaliditeit. De auteurs stellen onder andere dat ideologische overtuigingen vaak voorrang krijgen op eigenbelang.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: een opiniepeiling over het Europees sociaal beleid
Uit een Eurobarometer-enquÍte in de 27 lidstaten in opdracht van het directoraat-generaal Werkgelegenheid van de Commissie blijkt dat 88 % van de respondenten vindt dat sociaal Europa belangrijk voor hen is en dat voor 41 % van hen toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg een van de belangrijkste elementen is voor de economische en sociale ontwikkeling van de EU.

DOC  EN/FR  HTML  

Comitť voor sociale bescherming: jaarverslag 2020 
In het jaarverslag van het Comitť voor sociale bescherming worden de belangrijkste maatregelen van de lidstaten op het gebied van werkgelegenheid, inkomen en toegang tot diensten geanalyseerd. Het Comitť benadrukt dat de versterking van de veerkracht van de gezondheidszorgstelsels en de ontwikkeling van adequate, betaalbare en kwalitatief hoogwaardige langdurige zorg een beleidsprioriteit voor de lidstaten moeten zijn.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: studie ter ondersteuning van de evaluatie van de bevordering van sociale integratie, armoedebestrijding en discriminatie van het ESF
Deze studie analyseert de vooruitgang die is geboekt in het raam van de thematische doelstelling Ąsociale integratieĒ van het Europees Sociaal Fonds (ESF) tot 2018. Die thematische doelstelling krijgt vorm rond zes prioritaire investeringsgebieden, waaronder het verbeteren van de toegang tot betaalbare en kwalitatief hoogwaardige diensten, waaronder gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen belang.

DOC  EN  HTML  

 

5

 e-Gezondheid

eHealth Netwerk: richtlijnen inzake bewijs van medische vaccinatie
De lidstaten en de Commissie hebben richtsnoeren vastgesteld voor de ontwikkeling van toekomstige eenvormige vaccinatiecertificaten, waarin de voor elk certificaat vereiste minimumgegevens worden vastgesteld. Die richtlijnen hebben voornamelijk betrekking op COVID-19-vaccinatie maar kunnen ook voor andere vaccins worden gebruikt.

DOC 1  EN  PDF  |  DOC 2  EN  HTML  

EDPS: voorbereidend advies over een Europese gezondheidsinformatieruimte
In zijn voorlopige advies analyseert de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) de gevolgen van de totstandbrenging van een Europese ruimte voor gegevens over de gezondheid. De verwerkingsverantwoordelijke wijst er onder meer op dat transparantie omtrent de gegevensverwerking essentieel is, dat geavanceerde beveiligingsmaatregelen nodig zijn om die gegevens te beschermen en dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan ethiek.

DOC  EN  HTML 

Europese Commissie: openbare raadpleging over een Europese gezondheidsinformatieruimte
Deze raadpleging heeft betrekking op het mogelijke voorstel voor een verordening van de Commissie tot instelling van een Europese gezondheidsinformatieruimte. Die beoogt onder meer de uitwisseling van patiŽntengegevens te bevorderen, onderzoek te ondersteunen, digitale gezondheidsdiensten te ontwikkelen en het gebruik van kunstmatige intelligentie op het gebied van de gezondheid te waarborgen.

DOC  EN/FR/NL  HTML 

ENISA: verslag over het beveiligen van cloud-gebruik in de gezondheidssector
Het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) heeft een verslag gepubliceerd met richtsnoeren voor cyberveiligheid voor actoren in de gezondheidszorg. Het benoemt met name de risicoís van cloud-gebruik en omschrijft goede praktijken voor het gebruik ervan door de sector.

DOC  EN  HTML 

Europese Commissie: beoordeling van nationale wetgeving inzake gezondheidsgegevens in het licht van de AVG
Deze evaluatie analyseert de nationale en Europese regels voor de verwerking van gezondheidsgegevens in het licht van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het doel van de studie is mogelijke verschillen in de tenuitvoerlegging in kaart te brengen, evenals elementen die van invloed zijn op de grensoverschrijdende uitwisseling van gezondheidsgegevens binnen de EU. In de studie worden ook mogelijke acties op EU-niveau onderzocht om het gebruik en hergebruik van gezondheidsgegevens te ontwikkelen.

DOC 1  EN  PDF   |  DOC 2  EN  PDF  

 

6

 Economisch beleid

Europees Parlement en Raad van de EU: overeenkomst inzake het instrument voor technische ondersteuning voor de uitvoering van hervormingen 
Met dit instrument zal de Commissie de lidstaten deskundigheid kunnen verschaffen op het gebied van overheidsinvesteringen en hervormingen die moeten worden uitgevoerd in het kader van de nationale herstel- en veerkrachtplannen, met name in de sectoren gezondheidszorg en sociaal beleid.

DOC  EN/FR/NL  HTML 

 

7

 Concurrentie

Spanje: verschillende farmaceutische bedrijven veroordeeld voor een strategie voor de distributie van radiofarmaceutica aan ziekenhuizen 
De Spaanse Mededingingsautoriteit legde in totaal 5,76 miljoen euro aan boetes op aan verschillende farmaceutische bedrijven, waaronder Novartis Groupe France en Glo Holdco, S.C.A., en aan twee leidinggevenden van die ondernemingen. De betrokken ondernemingen hadden een kartel gevormd om de markt voor de levering van radiofarmaceutica aan particuliere en openbare ziekenhuizen te delen.

 DOC  EN  HTML  

Verenigd Koninkrijk: Groenboek ĄOmvorming van overheidsopdrachtenĒ 
De Britse regering publiceerde dit Groenboek in het kader van de Brexit, met hervormingsvoorstellen voor de procedures voor overheidsopdrachten in het Verenigd Koninkrijk. Dit document behandelt met name de kwestie van overheidsopdrachten in de gezondheidszorg.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: onderzoek naar mogelijke schending van de concurrentieregels door Teva
Het doel van het onderzoek is om vast te stellen of de firma Teva de verkoop van producten die concurreren met Copaxone, zijn voornaamste geneesmiddel tegen multiple sclerose, heeft vertraagd.

DOC  EN/FR  HTML  

Europese Commissie: aan de firmaís Teva en Cephalon opgelegde boete wegens uitstel van het op de markt brengen van goedkopere generieke geneesmiddelen
Beide bedrijven stemden ermee in om de verkoop van een generieke versie van modafinil, een geneesmiddel tegen slaapstoornissen, gedurende verschillende jaren uit te stellen na het verstrijken van de patenten van de firma Cephalon. De Europese Commissie heeft beide ondernemingen gelast een boete van 60,5 miljoen euro te betalen.

DOC  EN/FR  HTML  

Europese Commissie: de firma Aspen moet haar prijzen van zes essentiŽle geneesmiddelen tegen kanker in Europa verlagen
De vennootschap Aspen kocht bij een andere onderneming kankerbestrijdingsgeneesmiddelen en heeft vervolgens de prijs van die behandelingen in de EU geleidelijk verhoogd. In een juridisch bindend besluit vraagt de Commissie Aspen om de prijs van zes essentiŽle geneesmiddelen voor de behandeling van kanker met gemiddeld 73 % te verlagen.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN  PDF  

Europese Commissie: groen licht voor de aankoop van de vennootschap Varian door Siemens Healthineers
Als voorwaarde voor de aankoop stelt de Europese Commissie dat de interoperabliliteit van de systemen voor radiotherapie en medische beeldvorming die beide bedrijven ontwikkelen, gewaarborgd moet zijn.

DOC  EN/FR  HTML  

 

8

 Europese financiering

Europees Parlement en Raad van de EU: overeenkomst inzake Europese financiering voor grensoverschrijdende projecten
Tussen 2021 en 2027 zal via het Interreg-instrument acht miljard euro worden toegekend aan grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten. Die middelen zouden ook moeten worden ingezet voor projecten die bijdragen tot de versterking van gezondheidszorgstelsels en klimaat- en sociale acties.

 DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  

Raad van de EU: voorlopige overeenkomst met het Europees Parlement over het EU-mechanisme voor civiele bescherming en de strategische reserve RescEU
Volgens de voorlopige overeenkomst zou in de periode 2021-2027 1,263 miljard euro aan het EU-mechanisme voor burgerbescherming worden besteed. Bovenop dat bedrag zou 2,056 miljard euro vrijkomen uit het tijdelijke instrument voor de relance. In totaal zal de begroting voor civiele bescherming vijf keer zo hoog zijn als de begroting voor de periode 2014-2020.

 DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN/FR  HTML  

Europese Commissie: Spanje krijgt middelen uit het Cohesiefonds ter bestrijding van de Covid-19-pandemie
De Commissie keurt de mobilisatie goed van 1,11 miljard euro uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) om de pandemie in Spanje te helpen bestrijden. Die middelen gaan naar de aanwerving van personeel in de gezondheidszorg, de aankoop van beschermingsmateriaal en de bouw van nieuwe laboratoriumapparatuur voor diagnostische tests.

 DOC  EN/FR  HTML  

Europese Commissie: resultaten voor 2020 van de investeringsinitiatieven als reactie op het coronavirus
De EU reageerde op het coronavirus met de initiatieven CRII en CRII+: bijna 18 miljard euro aan investeringen ter ondersteuning van de nationale gezondheidszorgstelsels en ter beperking van de sociaaleconomische gevolgen van de pandemie. Met de gebruikte middelen werd medische apparatuur aangekocht, werden laboratoria opgezet en zijn enkele miljoenen screeningtests gekocht.

DOC  EN/FR  HTML  

Europese Commissie: selectie van 24 projecten voor het verzamelen van plasma in het raam van de COVID-19-pandemie
Via het instrument voor spoedeisende hulp heeft de Europese Commissie 24 projecten gefinancierd voor een totaalbedrag van 36 miljoen euro voor het verzamelen van plasma bij mensen die zijn genezen van Covid-19, om nieuwe patiŽnten te behandelen. Die 24 projecten zullen worden uitgevoerd in 14 lidstaten (waaronder BelgiŽ) en het Verenigd Koninkrijk.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: update van de richtsnoeren voor de nationale herstel- en veerkrachtplannen
De richtsnoeren hebben als doel de lidstaten te helpen bij het opstellen van hun nationale plannen voor herstel en veerkracht. Met deze update wil de Commissie nog beter het belang aantonen van de zes pijlers die het Europese herstel schragen: 1) de Green Deal; 2) de digitale transitie; 3) duurzame en inclusieve groei en banen; 4) sociale en territoriale samenhang; 5) gezondheid en veerkracht en 6) jeugdbeleid.

DOC 1  EN  HTML  |  DOC 2  EN  PDF   |  DOC 3  EN  PDF  

BelgiŽ: overeenkomst van de federale regering over de aanwending van de Europese herstelmiddelen
De Belgische regering heeft overeenstemming bereikt over de toewijzing van de 900 miljoen euro die voor BelgiŽ zullen worden vrijgemaakt in het raam van het instrument voor herstel- en veerkracht. Die middelen zullen onder meer gaan naar de financiering van beleidsinitiatieven voor sociale insluiting, naar steun aan onderzoek en ontwikkeling en naar versterking van de digitalisering van de gezondheidssector, bijvoorbeeld door doeltreffender e-gezondheidsplatforms op te richten.

DOC  FR  -  NL  HTML  

 

9

 Hof van Justitie van de Europese Unie

Arrest: dieetmonitoring in Italiaanse sportvoorzieningen valt niet onder de vrijstelling van BTW 
Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) is van oordeel dat de richtlijn betreffende het gemeenschappelijk btw-stelsel impliceert dat dieetmonitoring door een gecertificeerde en geaccrediteerde beroepsbeoefenaar in sportorganisaties een dienst is die verschilt van de uitoefening van de medische en paramedische beroepen en bijgevolg niet valt onder de vrijstelling die in die richtlijn is voorzien (zaak C-581/19).

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Arrest: richtlijn inzake de strijd tegen laattijdige betalingen bij zakentransacties is van toepassing op overheidsopdrachten
In zaak C-299/19 oordeelt het HJEU dat de richtlijn betreffende het bestrijden van laattijdige betalingen bij zakentransacties van toepassing is op de overheidsopdrachten. Het oordeel is geveld naar aanleiding van een geschil tussen de vennootschap Techbau SpA en een Italiaanse overheidsinstantie die instaat voor de volksgezondheid in Alexandria en betrof de betaling van verwijlinteresten in verband met de uitvoering van een overheidsopdracht voor de bouw van een operatiekwartier voor een ziekenhuis.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Arrest: een collectieve arbeidsovereenkomst kan een aanvullend moederschapsverlof voorbehouden aan vrouwelijke werknemers
Het HJEU oordeelde in zaak C-463/19 dat een collectieve arbeidsovereenkomst die voorziet in een aanvullende verlofperiode die volgt op een zwangerschapsverlof en die enkel is voorbehouden voor vrouwelijke werknemers, in overeenstemming is met de richtlijn inzake de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling voor mannen en vrouwen wat betreft werkgelegenheid en werk.

DOC 1  EN  -  FR  PDF   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  

Arrest: het Europees recht vormt geen belemmering voor wetgeving die voorziet in een gedeeltelijke toegang tot beroepen die onder het mechanisme van de automatische erkenning vallen 
In zaak C-940/19 oordeelt het Hof dat de richtlijn betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties niet belet dat nationale wetgeving gedeeltelijk toegang zou bieden tot een van de beroepen die onder de automatische erkenning van beroepskwalificaties vallen, zoals dat het geval is voor bepaalde beroepen in de gezondheidszorg.

DOC 1  EN  -  FR  PDF   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  

 

10

 Inbreukprocedures

ItaliŽ moet betere bescherming bieden tegen misbruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur en tegen discriminerende arbeidsvoorwaarden in de openbare sector
De Commissie heeft ItaliŽ meegedeeld dat sommige werknemers in de overheidssector, onder meer in de gezondheidszorg, onvoldoende beschermd zijn tegen misbruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten. ItaliŽ heeft bovendien geen afdoende waarborgen ingebouwd om discriminerende arbeidsvoorwaarden in die sectoren aan te pakken.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

 

11

 Publicaties

The Lancet: Oproep tot een pan-Europese verbintenis om het aantal SARS-CoV-2-besmettingen snel en duurzaam te verlagen
De ondertekenaars van de oproep pleiten voor een krachtige en gecoŲrdineerde aanpak op EU-niveau, met gemeenschappelijke EU-doelstellingen om het aantal Covid-19 gevallen in de lidstaten te verminderen.

DOC  EN  -  FR  HTML  

CvdR en OESO: De gevolgen van de COVID-19-crisis voor regionale en plaatselijke overheden
Uit deze peiling bij vertegenwoordigers van Europese plaatselijke en regionale overheden blijkt onder meer dat de COVID-19-pandemie een weerslag kan hebben op de prioriteiten van het regionale ontwikkelingsbeleid, bijvoorbeeld, door meer nadruk te leggen op kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke basisdiensten, met name wat gezondheid betreft.

 DOC  EN  HTML  

Politico: Belgisch recht maakt het moeilijker om de uitvoering van de EU-vaccinatieovereenkomst af te dwingen
Dit artikel heeft betrekking op de aankoop- en leveringsovereenkomsten van Covid-19-vaccins die de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk met AstraZeneca hebben ondertekend. De Commissie is onderworpen aan het Belgisch recht, waarvan de geest deels gebaseerd is op de interpretatie en de goede trouw van de ondertekenende partijen, in tegenstelling tot de Britse wetgeving, die is gebaseerd op een expliciete opsomming van de verplichtingen. 

 DOC  EN  HTML  

Eurohealthnet: nieuwe portaalsite over informatie en middelen aangaande ongelijkheid op het gebied van gezondheid in Europa
Het platform heeft onder andere tot doel Europese zorgprofessionals te stimuleren tot uitwisseling van informatie, beleid en onderzoek op het gebied van ongelijkheid inzake gezondheid.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Health Policy: Ongelijkheden op het vlak van dekking en toegang in de Europese Unie
Deze studie vertrekt van een vragenlijst gestuurd naar de netwerkpartners van de Health Systems and Policy Monitor van het Europees observatorium voor gezondheidszorgsystemen en Ėbeleid en legt de hiaten bloot in de gezondheidsdekking binnen de EU.

 DOC  EN  HTML  

Politico: hoe Europa vertraging opliep bij de vaccinatie tegen Covid-19
Dit artikel analyseert de voordelen en beperkingen van de Europese strategie voor gezamenlijke inkoop van Covid-19-vaccins, die voorrang geeft aan solidariteit tussen de lidstaten, veeleer dan de regeringen een grotere bewegingsvrijheid te geven bij de onderhandelingen met farmaceutische bedrijven.

 DOC  EN  HTML  

Eurofound: Onderwijs, gezondheid en huisvesting: Evolutie van toegankelijkheid voor kinderen en gezinnen in 2020
Informatieve nota over de evolutie van de toegankelijkheid in de EU tussen 2018 en de zomer van 2020 op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting, vooral in de context van de Covid-19-pandemie.

 DOC  EN  HTML  

Think tank van het Europees Parlement: Vaccinatieschemaís tegen Covid-19: de openbare opinie
Deze nota gaat over de scepsis die bij EU-burgers leeft ten aanzien van vaccins en over de communicatiestrategieŽn van de overheidsinstanties om het vertrouwen bij de bevolking te versterken en misinformatie te bestrijden.

 DOC  EN  HTML  

OESO en Europese Commissie: Gezondheid in een oogwenk: Europa 2020
Deze tweejaarlijkse publicatie analyseert aan de hand van een reeks sleutelindicatoren de gezondheidstoestand, gezondheidsdeterminanten, zorgkwaliteit, uitgaven en financiering van gezondheidsgerelateerde uitgaven in de EU, het Verenigd Koninkrijk, vijf kandidaat-lidstaten en drie landen van de Europese Vrijhandelsassociatie.

 DOC  EN  HTML  

ESN: Kwaliteit voorop. Aankoopovereenkomsten voor langdurige zorg
In dit verslag analyseert het Europese netwerk van sociale diensten (ESN) in welke mate overheidsopdrachten een betere toegang tot diensten voor kwaliteitsvolle langdurige zorg kunnen waarborgen. Het verslag bevat tevens een aantal aanbevelingen ter verbetering van de kwaliteit van de langdurige zorg.

DOC  EN/FR  HTML  

Europese Rekenkamer: De initiŽle bijdrage van de EU aan de volksgezondheidsmaatregelen in reactie op COVID-19
In dit document analyseert de Europese Rekenkamer het eerste antwoord van de EU op de COVID-19-pandemie en wijst zij op de problemen die de EU ervaart met name wat betreft het ondersteunen van nationale volksgezondheidsmaatregelen.

DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN  -  NL  -  FR  PDF  

PGEU: Resultaten van het onderzoek naar geneesmiddelentekorten in 2020
De farmaceutische groep van de Europese Unie (Pharmaceutical Group of the European Union - PGEU) publiceerde de resultaten van haar jaarlijkse onderzoek naar geneesmiddelentekorten bij apothekers. Zij hield die peiling bij haar leden en wijst erop dat de toestand in vergelijking met 2019 is verslechterd in 65 % van de 26 bij het onderzoek betrokken EU-landen.

DOC  EN  HTML  

Eurofound: Werknemers in de langdurige zorg: werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden
Dit verslag analyseert de arbeidsomstandigheden van werknemers in de langdurige zorg en richt zich met name op de rol van de sociale dialoog. Het verslag bespreekt ook het vraagstuk van personeelstekorten en manieren om het welzijn van de werknemers in de sector te verhogen.

DOC  EN  HTML  

KCE en Europees observatorium voor gezondheidszorgsystemen en -beleid: Gezondheidszorgstelsels in transitie (HiT): Het Belgische gezondheidsstelsel 
Dit verslag is uitgebracht door het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) en het Europees observatorium voor gezondheidszorgsystemen en -beleid en bevat een onderzoek en een gedetailleerde beschrijving van het Belgische gezondheidssysteem en de lopende hervormingen en beleidsinitiatieven in de sector.

DOC 1  EN  PDF   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  

EuroHealthNet en JAHEE: Herstel na de COVID-19-pandemie en gelijkheid op het gebied van gezondheid garanderen ó De rol van het Europese semester
Deze analyse van EuroHealthNet en Joint Action on Health Equity in Europe (JAHEE) heeft betrekking op cyclus 2020 van het Europese semester. Zij legt in het bijzonder de gevolgen van de COVID-19-pandemie bloot voor wat betreft ongelijke toegang tot gezondheidszorg. In het document worden aanbevelingen opgelijst ter versterking van de veerkracht van de nationale gezondheidszorgstelsels via het Europese semester en de Europese herstelfondsen.

DOC  EN  HTML  

CEO: Wanneer de markt fataal wordt
In dit verslag bespreekt het Corporate Europe Observatory (CEO) de gevolgen van privatisering en onderaanneming in de zorgsector in het raam van de COVID-19-pandemie.

DOC  EN  HTML  

 

12

 Allerlei

Politico: Wat is de Conferentie over de Toekomst van Europa?
De Conferentie over de Toekomst van Europa zal in de loop van 2021 plaatsvinden. In het artikel wordt (onder meer) opgemerkt dat, ofschoon de leden van het Europees Parlement bij resolutie in 2020 hadden voorgesteld de conferentie te laten uitmonden in een eventuele wijziging van de Europese verdragen, de Raad die optie duidelijk heeft uitgesloten in zijn gezamenlijke ontwerpverklaring over de conferentie.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: Herziening van het EU-handelsbeleid
De Europese Commissie heeft een mededeling gepubliceerd waarin zij de koers uitzet voor het toekomstige EU-handelsbeleid. In de mededeling wordt met name gewezen op de noodzaak om in cruciale sectoren, zoals gezondheidszorg en de farmaceutische industrie, een diverse en stabiele aanvoerketen te waarborgen.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

UNHCR: de bijzondere VN-rapporteur over extreme armoede en rechten van de mens vraagt het sociaaleconomische bestuur van de EU te herzien
De bijzondere rapporteur van de Verenigde Naties (VN) voor extreme armoede en mensenrechten pleit voor meer investeringen in de strijd tegen armoede en in het versterken van sociale bescherming, gezondheid en onderwijs.

DOC  EN  HTML  

Raad van Europa: resolutie met oproep om van COVID-19-vaccins een voor iedereen toegankelijk publiek goed te maken
De Algemene Vergadering van de Raad van Europa heeft een resolutie goedgekeurd waarin zij oproept de obstakels en beperkingen die voortvloeien uit patenten en rechten inzake intellectuele eigendom, te overstijgen en zo de algehele productie en verdeling van COVID-19-vaccins te waarborgen.

 DOC  EN/FR  HTML  

Raad van Europa: het Comitť voor Bio-ethiek formuleert aanbevelingen over een gelijke toegang tot vaccins tijdens de pandemie
Het Comitť voor Bio-ethiek van de Raad van Europa benadrukt dat strategieŽn moeten worden ontwikkeld om de toegang tot vaccins voor kwetsbare mensen te waarborgen. Het herhaalt ook de noodzaak van transparantie en duidelijke informatie om het vertrouwen in vaccinatie te vergroten.

 DOC  EN/FR  HTML  

Brexit: handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU
In het raam van de Brexit heeft de Europese Commissie een overeenkomst over de handel en samenwerking met het Verenigd Koninkrijk gesloten. De overeenkomst heeft met name betrekking op de voorwaarden voor de handel in geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, geneeskundige diensten en de coŲrdinatie van de sociale zekerheid.

 DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  

Brexit: burgers van vijf EU-lidstaten zullen een hogere prijs moeten betalen voor een Brits werkvisum dan andere EU-burgers
In het raam van de Brexit zouden staatsburgers van 21 lidstaten een korting kunnen genieten op de prijs van een werkvisum mits zij werken in de gezondheidszorg of als onderzoeker. Werkgevers zouden ook vrijgesteld zijn van kosten voor afgifte van een mentorschapscertificaat bij aanwerving van een staatsburger uit die landen. Bulgarije, Estland, Litouwen, RoemeniŽ en SloveniŽ zouden worden uitgesloten van dat voorkeursysteem, en de Europese Commissie kant zich daartegen.

 DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN  HTML   |  DOC 3  EN  HTML  

Europees Parlement: goedkeuring van de richtlijn betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van collectieve consumentenbelangen
Deze richtlijn verplicht elke EU-lidstaat ertoe een procedureel mechanisme in te voeren voor het instellen van representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten. De tekst heeft betrekking op de representatieve vorderingen wegens inbreuken op de EU-wetgeving, meer bepaald met betrekking tot het communautaire wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de verordening inzake medische hulpmiddelen.

 DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  

EVV: COVID-19-vaccins: mensen gaan voor op winst
Het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) vraagt in een standpuntnota om de productie en verdeling van COVID-19-vaccins te baseren op de behoeften van de mensen, dat de vaccins gratis zouden zijn en dat patenten en intellectuele eigendom met betrekking tot COVID-19-vaccins openbaar zouden zijn.

DOC  EN  HTML  

Europees Parlement: resolutie over de feitelijke nietigverklaring van het recht op abortus in Polen
In het bijzonder benadrukt de resolutie dat de Poolse wetgeving met een verbod op zwangerschapsonderbreking in geval van ernstige en onomkeerbare foetale misvormingen zou kunnen leiden tot een aanzienlijke toename van het aantal clandestiene abortussen. Bovendien herinneren de leden van het Europees Parlement eraan dat de beslissing is genomen door rechters die door de Poolse regering zijn gekozen.

 DOC 1   EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  

WHO: vijf Latijns-Amerikaanse landen kanten zich tegen de Europese beperkingen van de uitvoer van COVID-19-vaccins
Tijdens een Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) hebben Colombia, Costa Rica, Equator, Panama en Uruguay een verklaring ondertekend waarin zij de EU vragen geen uitvoerbeperkingen op te leggen voor de export van COVID-19-vaccins. De aanvragers benadrukken dat dergelijke maatregelen een negatief effect zouden kunnen hebben op de gelijke toegang tot vaccins voor alle WHO-leden.

DOC  EN  PDF  

Manifest voor een Europese gezondheidsunie
Het initiatief is genomen door een aantal academici en beleidsmakers. Zij roepen Europese beleidsmakers op een langetermijnvisie te ontwikkelen voor een Europese gezondheidsunie waarin levenslange gezondheid van de burgers centraal staat in het beleid.

DOC  EN  HTML  

Raad van Europa: aanbevelingen voor doeltreffende bescherming van het recht op gezondheid
De Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa heeft een thematische nota gepubliceerd om overheden te helpen bij het opzetten van meer inclusieve en robuuste gezondheidszorgstelsels.

DOC  EN/FR  HTML  

BelgiŽ: Eva De Bleeker publiceert op twitter abusievelijk de prijzen van de COVID-19-vaccins
Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker heeft op het twitter-platform de lijst met de door de EU onderhandelde prijzen voor COVID-19-vaccins gepubliceerd. Op haar beurt benadrukte de Europese Commissie het vertrouwelijke karakter van die informatie en riep zij de staatssecretaris tot de orde.

 DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  FR  HTML   |  DOC 3  NL  HTML  

13 lidstaten roepen op tot een gewaarborgde snelle toegang tot COVID-19-vaccins in de landen van het oostelijke partnerschap
Dertien lidstaten, waaronder Bulgarije, KroatiŽ, Hongarije en Zweden, roepen in een brief de hoge vertegenwoordiger van de EU op het gebied van buitenlandse aangelegenheden, de Commissaris voor Gezondheid en de Commissaris voor het Nabuurschap op een mechanisme te ontwikkelen ter ondersteuning van de COVID-19-vaccinatie voor de landen van het oostelijke partnerschap, vergelijkbaar met het steunmechanisme dat is opgezet voor de landen van de westelijke Balkan. 

DOC  EN  PDF  

 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie die we hebben vergaard tot 5 maart 2021.