Nieuws over gezondheidszorg uit Europa

Nr. 54 - Juni 2020


      

1

 Volksgezondheid  [...]

Europese Commissie: Europese antwoorden op de pandemie op het gebied van volksgezondheid
Europese Commissie: richtsnoeren voor een adequaat afvalbeheer tijdens de coronapandemie 
Europese Commissie: benoeming van de Belgische viroloog Peter Piot tot bijzonder adviseur van de voorzitter van de Commissie 
Europese Commissie: lancering van een onlineplatform voor onderzoekers om COVID-19-gegevens op te slaan
Europese Commissie: lancering van het initiatief "COVID-19 Clinical Management Support System"
Europese Commissie: Europees stappenplan voor een gezamenlijke opheffing van de inperkingsmaatregelen in verband met de pandemie
ECDC: toezicht op COVID-19 in de voorzieningen voor langdurige zorg in de EU/EEE
ECDC: richtsnoeren betreffende patiŽnten die het ziekenhuis verlaten in het kader van COVID-19
ECDC: verhoogd risico op saturatie van de sociale en gezondheidsstelsels
ECDC: document met richtsnoeren over COVID-19 en stoffen van menselijke oorsprong
ERN: ontwikkeling van nieuwe instrumenten om klinische praktijkrichtlijnen en besluitvormingsinstrumenten uit te werken 
ERN: studie over de opportuniteit om een Europees netwerk van deskundigen op te richten voor zeldzame overdraagbare ziekten en andere zeldzame aandoeningen 
Europese Raad: samenwerking tussen de lidstaten in de strijd tegen COVID-19
Chafea: offerteaanvraag ter bevordering van de mobiliteit van gezondheidswerkers die in de ERN's werken
Europese Commissie: oprichting van een team van wetenschappelijke deskundigen om een Europees antwoord op de pandemie uit te werken
Europese Commissie: aanbevelingen over de veerkracht van de gezondheidszorgsystemen in het kader van de COVID-19-pandemie
Raad van de EU: verklaring van de lidstaten over de maatregelen die de EU naar aanleiding van de COVID-19-epidemie heeft genomen 
Europese Commissie: mededeling met betrekking tot een gecoŲrdineerde Europese respons om de economische gevolgen van COVID-19 tegen te gaan
CvdR: lancering van een uitwisselingsplatform ter ondersteuning van lokale en regionale gemeenschappen in heel Europa in het kader van de gezondheidscrisis
Europees Parlement: resolutie over de gecoŲrdineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden
Europese Commissie: aanbevelingen van de EU betreffende de teststrategieŽn in het kader van de COVID-19-pandemie
Europees Parlement: de ENVI-commissie roept op om het ECDC en de solidariteit tussen de lidstaten te versterken 
CESEU: oproep om van volksgezondheid een gedeelde bevoegdheid te maken en het verplichte begrotingsevenwicht van de EU te laten varen 

 

2

 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt  [...]

Europese Commissie: richtsnoeren voor EU-noodhulp voor grensoverschrijdende samenwerking met betrekking tot de pandemie
Euractiv: Oostenrijk importeert werknemers uit Bulgarije en RoemeniŽ om de tekorten in de zorg met betrekking tot COVID-19 op te vangen
Europese Commissie: richtsnoeren om de beroepskwalificaties van gezondheidswerkers sneller te erkennen
Politico: Duitsland zal de kosten dekken van de behandeling van Europese COVID-19-patiŽnten die in het land in het ziekenhuis zijn opgenomen 
Europese Commissie: nieuwe richtsnoeren om de grensoverschrijdende behandeling van patiŽnten en de inzet van medisch personeel te bevorderen
Europese Commissie: richtsnoeren voor maatregelen aan de grenzen om de gezondheid te beschermen en goederen en essentiŽle diensten beschikbaar te houden
Europese Commissie: richtsnoeren met betrekking tot douanekwesties die verband houden met de COVID-19-noodsituatie
Europese Commissie: tijdelijke beperking van niet-essentiŽle reizen naar de EU in het kader van de pandemie
Europese Commissie: Coronavirus - de Europese solidariteit aan het werk
Europese Commissie: stoffen van menselijke oorsprong worden als essentiŽle goederen en diensten beschouwd 

 

3

 Geneesmiddelen, beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen  [...]

Europese Commissie: een nieuwe industriestrategie voor een grotere Europese autonomie
Raad van de EU: debat over de strategische autonomie van de EU in belangrijke industriŽle sectoren
Europees Parlement: de INTA-commissie roept op om de commerciŽle afhankelijkheid van de EU op het gebied van medische producten en medisch materiaal te beperken
Europese Commissie: 7,4 miljard euro aan toezeggingen van donoren voor de strijd tegen COVID-19
EMA: mondiale regulatoren werken aan de harmonisering van de beleidsaanpak en de reglementaire flexibiliteit in het kader van de pandemie
EMA: de beschikbaarheid van de geneesmiddelen verbeteren in het kader van de COVID-19-pandemie
EMA: vergemakkelijken van de ondersteuning bij de ontwikkeling en de versnelde goedkeuring van geneesmiddelen en vaccins om COVID-19 te behandelen
EMA: de "International Coalition of Medicines Regulatory Authorities" (ICMRA) roept op tot een flexibilisering van de regelgeving in het kader van de pandemie
ICMRA: gemeenschappelijke verklaring om de strijd tegen de COVID-19-pandemie collectief te ondersteunen
EMA: update van de richtsnoeren over de verwachtingen op het vlak van de reglementering in het kader van de COVID-19-pandemie
EMA: lancering van een systeem voor versterkt toezicht voor de beschikbaarheid van de geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van COVID-19
Europese Commissie: opschorting van de levering van miljoenen FFP2-maskers
Raad van de EU: debat over een dialoogplatform om geneesmiddelentekorten te voorkomen
Europese Commissie: ontwerp van onderhandelingsrichtsnoeren in het kader van de Brexit
Europese Commissie: taskforce over de implementering van de eenheidsmarkt in het kader van de pandemie
Europees Parlement: gedachtewisseling met de commissaris bevoegd voor de interne markt over de pandemie 
Europese Commissie: Duitsland en RoemeniŽ beheren de Europese reserves voor medische uitrusting 
Europees Parlement: de EuroparlementariŽrs van de commissie ENVI interpelleren de Europese Commissie en het ECDC over het risico op een geneesmiddelentekort
Europese Commissie: richtsnoeren in verband met de klinische proeven in het kader van de pandemie 
EPHA: stellingname over het geneesmiddelentekort in het kader van de pandemie
Europese Commissie: de EU mobiliseert hulp voor ItaliŽ, KroatiŽ en de buurlanden via het mechanisme voor civiele bescherming van de EU
Europese Commissie: versoepeling van het vergunningsstelsel voor de uitvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen buiten de EU
Europese Commissie: de uitvoer van vergunningsplichtige medische uitrusting buiten de EU in de context van de pandemie 
Raad van de EU: uitstel van de implementering van de verordening betreffende medische hulpmiddelen 
Europese Commissie: tijdelijke opheffing van btw en douanetarieven voor de invoer van medische uitrusting
NATO: akkoord over gecoŲrdineerde militaire ondersteuning in het kader van de strijd tegen COVID-19
EMA: invoering van een nieuw systeem om geneesmiddelentekorten in het kader van COVID-19 te voorkomen
Raad van de EU: onderzoek en innovatie zijn een van de prioriteiten in de strijd tegen COVID-19
Europese Commissie: richtsnoeren om geneesmiddelentekorten in het kader van de COVID-19-pandemie te voorkomen
Eurojust: ondersteuning van grensoverschrijdende onderzoeken met betrekking tot fraude in verband met COVID-19
EMA: mondiale regulatoren hebben een rapport gepubliceerd over COVID-19-behandelingen
Europese Commissie: Europees programma voor de inzameling en transfusie van plasma van genezen COVID-19-patiŽnten
Europese Commissie: richtsnoeren met betrekking tot in vitro diagnostiek van COVID-19 en hun performantie
EMA: monitoring van de mogelijke impact van de COVID-19 pandemie op de geneesmiddelenbevoorrading in de EU
Europees Parlement: de EuroparlementariŽrs roepen op tot solidariteit tussen de lidstaten om het hoofd te bieden aan de pandemie
Europese Commissie: geharmoniseerde normen voor medische hulpmiddelen in het kader van dringende behoeften met betrekking tot COVID-19
Europese Commissie: "vragen en antwoorden" om de productie van essentiŽle medische uitrusting en materialen op te voeren
Euractiv: de toekomstige farmaceutische strategie van de Commissie moet een antwoord bieden op essentiŽle vragen
EMA en Europese Commissie: advies met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en de reglementering betreffende de geneesmiddelen voor menselijk gebruik
EMA: oproep tot het bundelen van onderzoeksbronnen in het kader van grote klinische proeven voor COVID-19-behandelingen
ECDC: stoffen maskers en sterilisatie van de ademhalingstoestellen in de gezondheidsinstellingen om het tekort op te vangen
EPSU: professionele zorgverleners vragen de overheden om het personeel in de eerste lijn tegen COVID-19 te beschermen
Europese Commissie: gezamenlijke aanbesteding van persoonlijke beschermingsmiddelen in het kader van de gezondheidscrisis
OLAF: onderzoek naar frauduleuze producten in verband met COVID-19
Europese Commissie: maatregelen tegen de online verkoop van frauduleuze producten met betrekking tot COVID-19 
IMI: aanbesteding van 45 miljoen euro in verband met het onderzoek rond COVID-19

 

4

 E-gezondheid  [...]

Eurofound: het is tijd voor een digitale transformatie van de sociale diensten
eHealth Network: presentatie van de interoperabiliteitsrichtlijnen voor de tracing-applicaties binnen de EU
Europees Comitť voor gegevensbescherming: richtsnoeren voor de verwerking van gezondheidsgegevens, geo-locatie en andere traceringsinstrumenten
Europese Commissie: start van een raadpleging over de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)
Europese Commissie: aanbeveling in verband met het gebruik van digitale tracingtechnologieŽn in het kader van de pandemie
Europese Commissie: mededeling over de applicaties die worden gebruikt in de strijd tegen de pandemie en de gegevensbescherming
eHealth Network: gemeenschappelijke toolbox voor mobiele applicaties in het kader van de strijd tegen COVID-19

 

5

 Sociaal beleid  [...]

Europese sociale partners: oproep aan de lidstaten om alle voorstellen van de Commissie in verband met COVID-19 goed te keuren

 

6

 Europese financiering  [...]

Raad van de EU: goedkeuring van essentiŽle ondersteuningsmaatregelen in verband met de pandemie
Eurogroup: opening van een kredietlijn ter bestrijding van COVID-19 in het kader van het Europees solidariteitsmechanisme
Europees Parlement: de voorzitter van de Commissie schetst de grote lijnen van het herstelplan voor de EU
Raad van de EU: reallocatie van structuurfondsen om het hoofd te bieden aan de pandemie en de impact ervan op de gezondheidszorgsystemen
Europese Commissie: financiering van projecten voor de ontwikkeling van vaccins, behandelingen en diagnostische testen
Europese Commissie: financieringsvoorstel van 80 miljoen euro aan het laboratorium CureVac in het kader van de pandemie
Europees Parlement: de Commissie begroting betreurt de reallocatie van reeds bestaande fondsen in de strijd tegen COVID-19
Europese Commissie: toewijzing van fondsen om COVID-19 te bestrijden via het Horizon 2020-programma
Europese Commissie: massieve mobilisering van Europese financieringsinstrumenten in respons op de coronaviruspandemie
Raad van de EU: de lidstaten stemmen in met de vrijgave van meer dan 3 miljard euro ter versterking van de Europese gezondheidssector
EIB: 24 miljoen euro steun aan het bedrijf AM-Pharma voor de ontwikkeling van een behandeling tegen acute nierletsels
EIB: samenwerking met de IsraŽlische Innovatieautoriteit en financieringsovereenkomst met het Duitse farmaceutische bedrijf Pluristem 

 

7

 Economisch beleid  [...]

Frans-Duits initiatief voor het Europese herstel naar aanleiding van de coronaviruscrisis
Europese Commissie: bekendmaking van het voorjaarspakket van het "Europees Semester"
Europese Commissie: goedkeuring van verslagen betreffende de procedures voor buitensporige tekorten
Europese Commissie: verslag over het post-programmatoezicht in Spanje - voorjaar 2020
Europese Commissie: verslag over het post-programmatoezicht in Cyprus - voorjaar 2020
Europese Commissie: verslag over het verscherpte toezicht in Griekenland - mei 2020
Europese Commissie: verslag over het post-programmatoezicht in Portugal - najaar 2019
Europese Commissie: bescherming van technologieŽn en kritieke Europese activa in het kader van de gezondheidscrisis

 

8

 Mededinging  [...]

Europese Commissie: groen licht voor Belgische steunregeling met het oog op de financiering van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in verband met COVID-19
Europese Commissie: tijdelijke kaderregeling voor staatssteunmaatregelen in de context van de strijd tegen COVID-19
Europese Commissie: tijdelijk kader voor samenwerking tussen bedrijven bij de bevoorrading en levering van kritieke goederen
Europees mededingingsnetwerk: gemeenschappelijke verklaring betreffende de toepassing van de mededingingsregels tijdens de pandemie
Europese Commissie: minder beperkingen en kortere termijnen voor overheidsopdrachten in verband met medische uitrusting
Verenigd Koninkrijk: open brief van de mededingingsautoriteit aan de farmaceutische en voedingsindustrie
Europese Commissie: goedkeuring van staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot COVID-19
Europese Commissie: groen licht voor de fusie van de Pfizer-divisie Upjohn en Mylan, onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden
Europese Commissie: goedkeuring van een Nederlandse staatssteunregeling voor sociale en gezondheidsdiensten in het kader van de pandemie
Portugal: boete opgelegd aan het ziekenhuis Particular do Algrave (HPA) voor het omzeilen van de mededingingsregels
Verenigd Koninkrijk: richtsnoeren inzake samenwerking tussen ondernemingen in het kader van de strijd tegen COVID-19
Europese Commissie: opening van een diepgaand onderzoek naar de geplande overname van Tachosil door Johnson & Johnson

 

9

 Hof van Justitie van de Europese Unie  [...]

Arrest: het HvJ-EU is van oordeel dat de uitvoeringsverordening 2016/1140 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur ongeldig is
Arrest: per telefoon verrichte medische diensten kunnen onder de btw-vrijstelling vallen
Arrest: een particulier ziekenhuis kan in aanmerking komen voor btw-vrijstellingsregeling
Arrest: een product dat na de indieningsdatum van de aanvraag van het basisoctrooi is ontwikkeld, kan niet door een dergelijk octrooi worden beschermd
Arrest: de bijsluiter van geneesmiddelen waarop de richtlijn 2004/27/EG van toepassing is, moet enkel de door die richtlijn vereiste informatie bevatten 
Arrest: revalidatie-uitkeringen vallen onder de verordening betreffende de coŲrdinatie van socialezekerheidsstelsels

 

10

 Publicaties  [...]

OSE: Weer een Europese redding van lidstaten? Het volksgezondheidsbeleid van de EU voor COVID-19
Concurrences: fusies & COVID-19 - de gevolgen voor de fusiecontrole op Europees en nationaal niveau
Concurrences: samenwerking tussen concurrenten en COVID-19: de impact op de Europese en nationale rechtspraak
Eurofound: COVID-19 vergroot de emotionele last voor gezondheidswerkers
Jacques Delors Instituut: de race om het vaccin tegen COVID-19 - een grootse uitdaging voor Europa
Denktank van het Europees Parlement: uitzonderlijke maatregelen in verband met het coronavirus ten gunste van de EU-regio's
OESO: commerciŽle interdependenties op het vlak van goederen met betrekking tot COVID-19
Mededinging: analyse van de beslissing van de Commissie om een boete aan Canon op te leggen in het kader van de overname van Toshiba Medical Systems Corporation
WHO Europa: versterking van de financieringscapaciteit voor de gezondheidszorg in het kader van COVID-19 in Europa
OESO: de mondiale waardeketen van gezichtsmaskers in het kader van de COVID-19-pandemie - feiten en beleidslessen
OESO: de vereenvoudiging van de handel en de COVID-19-pandemie
EURORDIS: 9 op de 10 mensen met een zeldzame ziekte worden geconfronteerd met een onderbreking van de zorg wegens COVID-19
The Progressive Post: Highway to Health?
International Journal of Health Policy and Management (IJHPM): COVID-19: een kans voor positieve hervormingen in de gezondheidszorg
Europese Vereniging van Ziekenhuisapothekers: verslag over de geneesmiddelentekorten
ETUI: tracingapplicaties met betrekking tot COVID-19 - hoe voorkomen dat het privťleven het volgende slachtoffer wordt
ETUI: de ziekte-uitkeringen in de EU: inzicht in de diversiteit
Cedefop: waarom onze helden nooit zullen worden geautomatiseerd - investeren in het gezondheidspersoneel
Bruegel: handel in medische producten in de EU - waarom zelfvoorziening niet de goede benadering is (blogpost)
Europees Parlement: in- en uitvoer van medische uitrusting van de EU
Raad van Europa: Medicrime vs. Volcano
Europol: hoe criminelen munt slaan uit de COVID-19-pandemie
VoxEU: de solidariteit van de EU in de strijd tegen COVID-19 - Stand van zaken, obstakels, houding van de burgers en toekomstige pistes
Health Policy: de ziekenhuishervormingen in 11 landen van Midden- en Oost-Europa tussen 2008 en 2019 - een vergelijkende analyse
BMJ: het coronavirus illustreert hoe het Verenigd Koninkrijk moet handelen voordat het van de Europese stelsels voor de bescherming van de gezondheid wordt uitgesloten
Monitor voor de reactie van de gezondheidssystemen op COVID-19: vergelijkende analyse tussen landen
Jacques Delors Instituut: gezondheid: een Europese meerwaarde die zeker voor verbetering vatbaar is
Politico: hoe Europa zakte voor de test van het coronavirus
LTCcovid: initiatieven op het gebied van langdurige zorg als reactie op COVID-19
Politico: de ministers van Volksgezondheid kibbelen over de mondmaskers tijdens besprekingen over de pandemie
Politico: de coronaviruscrisis oefent een negatieve druk uit op de bloedvoorraden
Eurofound: de impact van de digitalisering op de sociale diensten
FOD Volksgezondheid: internationale mobiliteit van artsen (2020)
ESPN: BelgiŽ - automatische identificatie van mogelijke rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming om het niet-gebruik van de voordelen tegen te gaan
ESPN: het Italiaanse gezondheidszorgsysteem aan de vooravond van de pandemie
ESPN: Cyprus - eerste resultaten van het nieuwe gezondheidszorgsysteem
The Lancet: de veerkracht van het Spaanse gezondheidszorgsysteem ten opzichte van de COVID-19-pandemie
CEPS: hoe wordt de Europese samenwerking in de lidstaten onthaald in het kader van de pandemie?
BMJ blog: levens redden dankzij de Europese solidariteit en samenwerking in het kader van COVID-19
BMJ: COVID-19 onthult de zwakke punten van de Europese reactie op de epidemie 

 

11

 Varia  [...]

Europees Parlement: tijdlijn van de Europese maatregelen als reactie op de pandemie
Robert Schuman-stichting: rondleiding door Europa in de strijd tegen het virus
Raad van Europa: pleidooi voor respect van de mensenrechten bij het beheer van de gezondheidscrisis
FRA: gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de grondrechten
Gemeenschappelijke verklaring van de Alliantie voor Multilateralisme
G20: de COVID-19-pandemie heeft de tekortkomingen in de gezondheidszorgsystemen aan het licht gebracht
Europese verenigingen in de sector van de gezondheidszorg: de reactie van de Europese Commissie op de gezondheidscrisis wordt positief onthaald
WHO Europa: COVID-19-epidemie in de gevangenissen voorkomen: een moeilijke maar essentiŽle taak voor de overheden
Raad van Europa: aanbeveling van het Comitť van Ministers over de impact van de algoritmische systemen op de mensenrechten
Raad van Europa: oproep tot de implementering van sociale maatregelen om de toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren
UNI Europa: het verplegend personeel in BelgiŽ stelt het personeelstekort in de rust- en verzorgingstehuizen van Orpea aan de kaak
WTO/WHO: herinnering aan het belang van het openstellen van de handel om de verspreiding van de levensreddende medische benodigdheden te waarborgen
WTO/IMF: oproep tot het opheffen van de handelsbeperkingen voor medische benodigdheden
OESO: COVID-19 en de internationale handel - uitdagingen en acties
CEB: uitgifte van een obligatie voor sociale integratie ten gevolge van de gezondheidscrisis
WHO Europa: versterking van de reactie van de gezondheidssystemen op COVID-19 - aanbevelingen
WHO Europa: richtsnoeren om de Europese landen te helpen bij het in stand houden van de essentiŽle gezondheidsdiensten tijdens de COVID-19-pandemie
WHO Europa: nieuwe instrumenten om de ziekenhuizen te helpen bij het beheer van de groeiende COVID-19-patiŽntenstroom 
WHO Europa: behoud van de immuniteit van de bevolking tegen ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen tijdens de COVID-19-pandemie
Raad van Europa en UNHCR: oproep aan de lidstaten om de gezondheidswerkers onder de vluchtelingen bij de strijd tegen COVID-19 te betrekken

  

 

1

 Volksgezondheid

Europese Commissie: Europese antwoorden op de pandemie op het gebied van volksgezondheid
Op deze pagina bevinden zich de belangrijkste Europese maatregelen die zijn uitgewerkt op het gebied van volksgezondheid in de strijd tegen COVID-19.

DOC  EN/FR/NL  HTML 

Europese Commissie: richtsnoeren voor een adequaat afvalbeheer tijdens de coronapandemie
In het document dat op 14 april 2020 is gepubliceerd, worden adviezen gegeven over afvalbeheer en -verwerking, met name voor de verzorgingsinstellingen.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: benoeming van de Belgische viroloog Peter Piot tot bijzonder adviseur van de voorzitter van de Commissie
Na zijn benoeming in deze functie op 7 mei 2020 zal hij de Commissie adviseren bij het ondersteunen en het sturen van het onderzoek en de innovatie in de wereldwijde strijd tegen de pandemie.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: lancering van een onlineplatform voor onderzoekers om COVID-19-gegevens op te slaan
Dankzij het platform dat op 20 april 2020 online is gegaan, kunnen onderzoekers referentiegegevens en gespecialiseerde gegevens in verband met COVID-19 downloaden, raadplegen en analyseren.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: lancering van het initiatief "COVID-19 Clinical Management Support System"
Op basis van de ervaringen met de Europese referentienetwerken (ERNs), zal dit hulpmiddel, dat op 24 maart 2020 is gelanceerd, bijdragen aan het tot stand brengen van snelle verbindingen tussen de ziekenhuizen die door de lidstaten zijn aangeduid als referentiecentra voor COVID-19, met name via onlineconferenties en -vergaderingen. Het hulpmiddel is een communicatiemiddel dat het mogelijk maakt om klinische gevallen te bespreken, competenties te delen, evenals informatie over de diagnose en de behandeling van gevallen.

DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN  HTML   |  DOC 3  EN  HTML  

Europese Commissie: Europees stappenplan voor een gezamenlijke opheffing van de inperkingsmaatregelen in verband met de pandemie
Op 15 april 2020 heeft de Commissie, in samenwerking met de Europese Raad, een stappenplan voorgesteld voor de geleidelijke opheffing van de inperkingsmaatregelen. In dit stappenplan worden onder andere een geharmoniseerde gegevensverzameling, een grotere veerkracht van de gezondheidsstelsels en een uitbreiding van de testcapaciteit aanbevolen.

 DOC  EN  HTML  

ECDC: toezicht op COVID-19 in de voorzieningen voor langdurige zorg in de EU/EEE
In dit document dat op 19 mei 2020 is gepubliceerd, stelt het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) dat de snelle identificatie, evaluatie en controle van de COVID-19-haarden in instellingen voor langdurige zorg van essentieel belang is. Dit document biedt richtsnoeren aan de lidstaten die van plan zijn om toezichtsystemen in te voeren.

 DOC  EN  HTML  

ECDC: richtsnoeren betreffende patiŽnten die het ziekenhuis verlaten in het kader van COVID-19
Het ECDC heeft op 8 april 2020 een rapport gepubliceerd met richtsnoeren om patiŽnten in een vroeg stadium het ziekenhuis te laten verlaten zodat de zorgcapaciteit kan worden vrijgehouden voor ernstig zieke patiŽnten.

 DOC  EN  HTML  

ECDC: verhoogd risico op saturatie van de sociale en gezondheidsstelsels
In een rapport van 8 april 2020 stelt het ECDC dat er een groot risico bestaat dat de capaciteiten van de sociale en gezondheidsstelsels in de EU/EEE en het Verenigd Koninkrijk overschreden worden en roept het op tot strengere maatregelen om de COVID-19-patiŽntenstromen te kunnen opvangen.

 DOC  EN  HTML  

ECDC: document met richtsnoeren over COVID-19 en stoffen van menselijke oorsprong
Het ECDC heeft op 20 maart 2020 een document gepubliceerd met een evaluatie van de risico's en de beheersopties voor een veilige en duurzame aanvoer van stoffen van menselijke oorsprong in het kader van de pandemie.

 DOC  EN  PDF  

ERN: ontwikkeling van nieuwe instrumenten om klinische praktijkrichtlijnen en besluitvormingsinstrumenten uit te werken 
Dit project heeft tot doel technische bijstand te verlenen aan de Europese Referentienetwerken (ERN). Rekening houdende met de verschillen in aanpak van de ERN's op het gebied van de klinische richtlijnen, werd een gemeenschappelijke methodologie nodig geacht, in het bijzonder om de specificiteit van de ERN's in dat verband beter te definiŽren.

 DOC  EN  PDF  

ERN: studie over de opportuniteit om een Europees netwerk van deskundigen op te richten voor zeldzame overdraagbare ziekten en andere zeldzame aandoeningen 
In de studie die op 28 februari 2020 is gepubliceerd, wordt geconcludeerd dat, aangezien alle geÔdentificeerde zeldzame niet-overdraagbare ziekten die verband houden met de mobiliteit en de mondialisering reeds zijn gedekt door de verschillende bestaande ERN's, het niet nodig is om een nieuw specifiek netwerk op te richten. Bijgevolg richt de studie zich op zeldzame overdraagbare ziekten die verband houden met de mobiliteit en de mondialisering, waarbij drie scenario's worden onderzocht.

 DOC  EN  PDF  

Europese Raad: samenwerking tussen de lidstaten in de strijd tegen COVID-19
De staatshoofden van de EU zijn op 10 maart 2020 overeengekomen om de coŲrdinatie te versterken om meer bepaald de verspreiding van het virus te beperken, medische uitrusting beschikbaar te stellen en het onderzoek te bevorderen.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

Chafea: offerteaanvraag ter bevordering van de mobiliteit van gezondheidswerkers die in de ERN's werken
Die offerteaanvraag die het uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid en voeding van de Commissie (Chafea) op 11 maart 2020 heeft uitgeschreven, heeft tot doel de klinische en organisatorische expertise te versterken en de samenwerking tussen de netwerken te consolideren.

 DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: oprichting van een team van wetenschappelijke deskundigen om een Europees antwoord op de pandemie uit te werken
Het doel van dit team, dat op 17 maart 2020 is opgericht en is samengesteld uit epidemiologen en virologen uit verschillende lidstaten, bestaat erin EU-richtsnoeren op te stellen om de risico's in verband met COVID-19 te beheren.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN  PDF  

Europese Commissie: aanbevelingen over de veerkracht van de gezondheidszorgsystemen in het kader van de COVID-19-pandemie
In dit document van 30 maart 2020 worden alle lidstaten aanbevolen om hun nationale strategieŽn aandachtig te bestuderen en om verdere maatregelen te nemen, zodat de druk op hun respectievelijke gezondheidszorgsystemen vermindert.

 DOC  EN  PDF  

Raad van de EU: verklaring van de lidstaten over de maatregelen die de EU naar aanleiding van de COVID-19-epidemie heeft genomen
Op 26 maart 2020 hebben de lidstaten de Commissie gevraagd om zich te blijven inzetten en haar inspanningen nog op te voeren, met name om de dringende en adequate levering van medisch materiaal in de hele EU mee te helpen verzekeren. De lidstaten benadrukken dat het in dit verband belangrijk is om nauw samen te werken en de Commissie tijdig betrouwbare gegevens te verstrekken.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: mededeling met betrekking tot een gecoŲrdineerde Europese respons om de economische gevolgen van COVID-19 tegen te gaan
De Commissie heeft op 13 maart 2020 een lijst gepubliceerd met alle instrumenten en mechanismen waarover zij beschikt om het hoofd te bieden aan de gezondheidscrisis en met name te zorgen voor de noodzakelijke bevoorrading van de nationale gezondheidszorgsystemen.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  

CvdR: lancering van een uitwisselingsplatform ter ondersteuning van lokale en regionale gemeenschappen in heel Europa in het kader van de gezondheidscrisis
Het platform kadert in het actieplan van het Comitť van de Regio's (CvdR) van 24 maart 2020 als reactie op de gezondheidscrisis en zal het mogelijk maken om de behoeften van de lokale gemeenschappen op het vlak van gezondheid beter in kaart te brengen.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN  PDF  

Europees Parlement: resolutie over de gecoŲrdineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden
In de resolutie van 17 april 2020 wordt onder meer opgeroepen om de Unie meer bevoegdheden te geven in geval van grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen met het oog op een gecoŲrdineerde reactie en om maatregelen voor te stellen om de Europese autonomie op strategische gebieden zoals de actieve farmaceutische ingrediŽnten, te versterken.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: aanbevelingen van de EU betreffende de teststrategieŽn in het kader van de COVID-19-pandemie
In dit document dat op 18 maart 2020 is gepubliceerd, benadrukt de Commissie onder meer dat de teststrategieŽn evolutief moeten zijn met het oog op een optimaal gebruik van de middelen en om de druk op de laboratoria te verlichten.

 DOC  EN  PDF  

Europees Parlement: de ENVI-commissie roept op om het ECDC en de solidariteit tussen de lidstaten te versterken
Begin april 2020 heeft de ENVI-commissie van het Europees Parlement de Raad en de lidstaten schriftelijk verzocht om het ECDC te versterken en om de coŲrdinatiemechanismen van de EU te gebruiken om zich ervan te verzekeren dat de landen die nog materiŽle en menselijke capaciteiten hebben, deze ter beschikking stellen van landen waarvan de gezondheidszorgsystemen verzadigd dreigen te worden.

 DOC  EN  HTML  

CESEU: oproep om van volksgezondheid een gedeelde bevoegdheid te maken en het verplichte begrotingsevenwicht van de EU te laten varen
In de oproep die door het "centrum voor de studie, opleiding, communicatie en planning over de Europese Unie en global governance" (CesEU) is gepubliceerd en door meer dan 1.500 personen is ondertekend, wordt onder meer voorgesteld om van volksgezondheid en de bestrijding van epidemieŽn een gedeelde bevoegdheid van de EU te maken en de Commissie buitengewone bevoegdheden te geven om de respons op epidemieŽn te coŲrdineren.

 DOC  EN  HTML  

 

2

 Gezondheidszorgdiensten op de interne markt

Europese Commissie: richtsnoeren voor EU-noodhulp voor grensoverschrijdende samenwerking met betrekking tot de pandemie
In een mededeling die op 3 april 2020 is verschenen, roept de Commissie de nationale, regionale en lokale gezondheidsinstanties op ten volle gebruik te maken van de bestaande structuren en mechanismen om de samenwerking tussen de staten te versterken en het maximale gebruik van de materiŽle en menselijke capaciteiten van de Europese gezondheidszorgsystemen te verzekeren.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

Euractiv: Oostenrijk importeert werknemers uit Bulgarije en RoemeniŽ om de tekorten in de zorg met betrekking tot COVID-19 op te vangen
Volgens een artikel dat Euractiv op 31 maart 2020 heeft gepubliceerd, is het Oostenrijkse gezondheidszorgsysteem sterk afhankelijk van personeel uit Oost-Europa waarvan velen pendelen tussen Oostenrijk en Oost-Europa en er gedurende weken blijven.

 DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: richtsnoeren om de beroepskwalificaties van gezondheidswerkers sneller te erkennen
Met die mededeling voor de lidstaten die op 8 mei 2020 is verschenen, wordt beoogd om het vrije verkeer van gezondheidswerkers in het kader van de pandemie zoveel mogelijk te garanderen.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

Politico: Duitsland zal de kosten dekken van de behandeling van Europese COVID-19-patiŽnten die in het land in het ziekenhuis zijn opgenomen
De Duitse overheid heeft op 19 april 2020 aangekondigd dat Duitsland de behandelingskosten zal dekken van COVID-19-patiŽnten die vanuit andere lidstaten naar Duitsland zijn overgebracht.

 DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: nieuwe richtsnoeren om de grensoverschrijdende behandeling van patiŽnten en de inzet van medisch personeel te bevorderen
Deze beslissing die op 3 april 2020 is genomen, heeft meer bepaald tot doel om overbelaste ziekenhuizen grensoverschrijdende hulp te bieden door patiŽnten over te brengen en ondersteuning te bieden bij de inzet van medische teams over de grenzen heen.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: richtsnoeren voor maatregelen aan de grenzen om de gezondheid te beschermen en goederen en essentiŽle diensten beschikbaar te houden
Die richtsnoeren die op 16 maart 2020 zijn verschenen, beogen een correcte behandeling van mensen voor wie het noodzakelijk is om te reizen, en ervoor te zorgen dat essentiŽle goederen en diensten in het kader van de COVID-19-pandemie beschikbaar blijven.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: richtsnoeren met betrekking tot douanekwesties die verband houden met de COVID-19-noodsituatie
Deze gespecialiseerde richtsnoeren van 29 april 2020 hebben onder meer tot doel om de formaliteiten bij de invoer van menselijke organen en beenmerg bestemd voor transplantatie tot een minimum te beperken.

 DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: tijdelijke beperking van niet-essentiŽle reizen naar de EU in het kader van de pandemie
De Commissie heeft op 30 maart 2020 praktische richtsnoeren gepubliceerd waarin het gezondheidspersoneel wordt vrijgesteld van die beperkingen. Bovendien heeft de Commissie op 8 april 2020 aanbevolen om speciale voorrangstrajecten te creŽren voor het vervoer van goederen of gezondheidsproducten.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 3  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: Coronavirus - de Europese solidariteit aan het werk
De Europese Commissie heeft op 15 mei 2020 een platform online gezet met alle grensoverschrijdende samenwerkingsoperaties binnen de EU om het hoofd te bieden aan de COVID-19-pandemie en de zwaarst getroffen landen te hulp te komen.

 DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: stoffen van menselijke oorsprong worden als essentiŽle goederen en diensten beschouwd 
In het document dat op 29 april 2020 is verschenen, wordt bevestigd dat stoffen van menselijke oorsprong als essentiŽle goederen en diensten moeten worden beschouwd waarvoor vrij verkeer binnen de EU van cruciaal belang is.

 DOC  EN  PDF  

 

3

 Geneesmiddelen, beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen

Europese Commissie: een nieuwe industriestrategie voor een grotere Europese autonomie 
Op 10 maart 2020 heeft de Commissie de nieuwe Europese industriestrategie voorgesteld. Naast de nieuwe Europese farmaceutische strategie zal de EU een nieuw actieplan ontwikkelen om de kritieke grondstoffenbevoorrading te verzekeren, met name wat betreft de farmaceutische producten.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  

Raad van de EU: debat over de strategische autonomie van de EU in belangrijke industriŽle sectoren
Op 15 mei 2020 hebben de ministers van de EU bevoegd voor industrie benadrukt dat de strategische autonomie van de EU moet worden gevrijwaard en dat zij hiervoor minder afhankelijk van derde landen moet worden voor cruciale producten zoals farmaceutische bestanddelen en grondstoffen. De lidstaten blijven echter verdeeld over de beleidsinstrumenten die moeten worden ingezet om die autonomie te versterken.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europees Parlement: de INTA-commissie roept op om de commerciŽle afhankelijkheid van de EU op het gebied van medische producten en medisch materiaal te beperken
Op 21 april 2020 hebben de leden van de Commissie internationale handel van het Europees Parlement de Europese Commissie opgeroepen om haar industrieel beleid in dit verband aan te passen.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: 7,4 miljard euro aan toezeggingen van donoren voor de strijd tegen COVID-19
Die toezeggingen van donoren werden op 4 mei 2020 opgehaald in het kader van het evenement "Coronavirus Global Response" voor de ontwikkeling en universele toepassing van diagnosemiddelen, behandelingen en vaccins tegen het coronavirus.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

EMA: mondiale regulatoren werken aan de harmonisering van de beleidsaanpak en de reglementaire flexibiliteit in het kader van de pandemie
Volgens een mededeling van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) van 18 mei 2020 zijn de internationale regulatoren voorstander van een nauwere samenwerking en een betere afstemming van hun aanpak van het beheer van klinische proeven, van de kwestie van de geneesmiddelenbevoorrading en op het gebied van farmacovigilantie.

DOC  EN  HTML  

EMA: de beschikbaarheid van de geneesmiddelen verbeteren in het kader van de COVID-19-pandemie
Op 13 mei 2020 hebben de 'EU Steering Group on Shortages of Medicines Caused by Major Events' en de verantwoordelijken van de bevoegde nationale autoriteiten van gedachten gewisseld over de modellen die worden gebruikt om de toekomstige vraag naar essentiŽle geneesmiddelen te voorspellen. Ze hebben ook besproken op welke manier hun prognosemogelijkheden kunnen worden verbeterd en hebben de "best practices" inzake gegevensmodellering bestudeerd.

DOC  EN  HTML  

EMA: vergemakkelijken van de ondersteuning bij de ontwikkeling en de versnelde goedkeuring van geneesmiddelen en vaccins om COVID-19 te behandelen
Het EMA heeft op 4 mei 2020 een nota gepubliceerd over de wijze waarop de reglementaire procedures zullen worden versneld, zodat de vergunningen voor het in handel brengen van COVID-19-geneesmiddelen zo snel mogelijk kunnen worden toegekend.

DOC  EN  HTML  

EMA: de "International Coalition of Medicines Regulatory Authorities" (ICMRA) roept op tot een flexibilisering van de regelgeving in het kader van de pandemie
In een mededeling van 5 mei 2020 roepen de internationale regulatoren op om de reglementaire vereisten voor en na de goedkeuring op elkaar af te stemmen, met het oog op de snelle ontwikkeling en terbeschikkingstelling van COVID-19-geneesmiddelen.

DOC  EN  HTML  

ICMRA: gemeenschappelijke verklaring om de strijd tegen de COVID-19-pandemie collectief te ondersteunen
Op 28 april 2020 hebben de internationale regulatoren opgeroepen om prioriteit te geven aan grote gecontroleerde klinische proeven. Die hebben de meeste kans om de bewijzen te leveren die de regelgevende instanties nodig hebben om beslissingen te nemen met betrekking tot de behandeling van COVID-19.

DOC  EN  HTML  

EMA: update van de richtsnoeren over de verwachtingen op het vlak van de reglementering in het kader van de COVID-19-pandemie
In een nota van 20 april 2020 wordt herinnerd aan de maatregelen die zijn genomen in samenwerking met de Commissie en de bevoegde nationale overheden met betrekking tot de inspecties van productie-inrichtingen en andere belangrijke sites voor de geneesmiddelen om "disrupties" door de COVID-19-pandemie te vermijden.

DOC  EN  HTML  

EMA: lancering van een systeem voor versterkt toezicht voor de beschikbaarheid van de geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van COVID-19
Op 21 april 2020 heeft het EMA, in samenwerking met de farmaceutische industrie en de lidstaten, een verbeterd systeem voor versneld toezicht gelanceerd om tekorten aan essentiŽle geneesmiddelen voor de behandeling van COVID-19 te helpen voorkomen en op te vangen.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: opschorting van de levering van miljoenen FFP2-maskers
Op 14 mei 2020 heeft de Commissie de levering van miljoenen FFP2-maskers uit China voor het verzorgingspersoneel opgeschort. De eerste anderhalf miljoen maskers waren naar 16 lidstaten en het Verenigd Koninkrijk verstuurd. Bij ontvangst hadden sommige lidstaten vastgesteld dat de maskers niet voldeden aan de Europese normen.

DOC  EN  HTML  

Raad van de EU: debat over een dialoogplatform om geneesmiddelentekorten te voorkomen
Op 12 mei 2020 hebben de ministers van volksgezondheid beleidslijnen besproken om geneesmiddelentekorten te bestrijden en hebben ze onder meer aangegeven dat ze een platform voor dialoog met de farmaceutische industrie wensen op te richten.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: ontwerp van onderhandelingsrichtsnoeren in het kader van de Brexit
Deze ontwerprichtsnoeren die op 18 maart 2020 zijn verschenen, hebben onder meer betrekking op de modaliteiten voor de uitwisseling van medische producten en uitrusting tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: taskforce over de implementering van de eenheidsmarkt in het kader van de pandemie 
De eerste taskforce over de implementering van de eenheidsmarkt "SMET" vond plaats op 8 april 2020 en was gewijd aan de noodzaak om het vrije verkeer van goederen zoals maskers, medische benodigdheden en levensmiddelen in de EU mogelijk te maken.

DOC  EN  HTML  

Europees Parlement: gedachtewisseling met de commissaris bevoegd voor de interne markt over de pandemie 
Op 2 april 2020 heeft de Europese Commissaris Thierry Breton in de Commissie interne markt en consumentenbescherming van het Europees Parlement de wens geuit om de productie van medische uitrusting op te voeren. Volgens hem moeten sommige aspecten van de mondialisering, in het bijzonder in de farmaceutische sector, worden herbekeken.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: Duitsland en RoemeniŽ beheren de Europese reserves voor medische uitrusting 
Duitsland en RoemeniŽ beheren de strategische distributiecentra van de EU, RescEU. Die centra worden volledig gefinancierd met het budget van de EU.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  

Europees Parlement: de EuroparlementariŽrs van de commissie ENVI interpelleren de Europese Commissie en het ECDC over het risico op een geneesmiddelentekort
Op 5 maart 2020 hebben de EuroparlementariŽrs de Commissie en het ECDC geÔnterpelleerd over een eventueel "plan B" om de beschikbaarheid van essentiŽle geneesmiddelen in het kader van de pandemie te verzekeren.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: richtsnoeren in verband met de klinische proeven in het kader van de pandemie
Op 28 april 2020 heeft de Commissie richtsnoeren voor geharmoniseerde acties en nationale richtlijnen gepubliceerd om de flexibiliteit en de vereenvoudiging van de procedures voor klinische proeven in het kader van de gezondheidscrisis te verzekeren.

DOC  EN  PDF  

EPHA: stellingname over het geneesmiddelentekort in het kader van de pandemie
De pandemie dreigt een reeds kritieke situatie te verergeren en daarom heeft de Europese alliantie voor volksgezondheid (EPHA) op 27 april 2020 negen aanbevelingen geformuleerd om het geneesmiddelentekort te bestrijden.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: de EU mobiliseert hulp voor ItaliŽ, KroatiŽ en de buurlanden via het mechanisme voor civiele bescherming van de EU
Naar aanleiding van de verzoeken om bijstand via het mechanisme voor civiele bescherming van de EU heeft Slowakije eind april 2020 maskers en ontsmettingsmiddelen naar ItaliŽ gestuurd en heeft Oostenrijk handschoenen en ontsmettingsmiddelen aan KroatiŽ en de Balkanlanden bezorgd.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: versoepeling van het vergunningsstelsel voor de uitvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen buiten de EU
Met dit stelsel dat op 23 april in overleg met de lidstaten is uitgewerkt, worden de opgelegde uitvoerbeperkingen genomen op het hoogtepunt van de gezondheidscrisis versoepeld.

DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 3  EN  HTML 

Europese Commissie: de uitvoer van vergunningsplichtige medische uitrusting buiten de EU in de context van de pandemie 
Volgens een mededeling die de Commissie op 20 maart 2020 heeft uitgebracht, mogen lidstaten vergunningen toekennen voor de uitvoer van medische uitrusting buiten de EU, met name wanneer dat geen bedreiging vormt voor de behoeften binnen de EU en dit overeenstemt met een legitieme medische behoefte.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 3  EN  PDF   |  DOC 4  EN  PDF  |  DOC 5  EN  HTML 

Raad van de EU: uitstel van de implementering van de verordening betreffende medische hulpmiddelen
Op 22 april 2020 heeft de Raad van de EU een voorstel van de Commissie goedgekeurd om de implementering van de verordening uit te stellen zodat de lidstaten, de gezondheidsinstellingen en de economische actoren prioriteit kunnen geven aan de strijd tegen COVID-19.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: tijdelijke opheffing van btw en douanetarieven voor de invoer van medische uitrusting
Op verzoek van de lidstaten heeft de Commissie op 3 april 2020 de btw en de douanerechten voor medische hulp- en beschermingsmiddelen die vanuit derde landen worden ingevoerd in de EU, tijdelijk opgeheven.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

NATO: akkoord over gecoŲrdineerde militaire ondersteuning in het kader van de strijd tegen COVID-19
Op 2 april 2020 hebben de ministers van buitenlandse zaken van de Alliantie zich gunstig uitgesproken over militaire ondersteuning in de strijd tegen COVID-19 en het gebruik van snelle wegen in het Europese luchtruim voor militaire vluchten die medische uitrusting vervoeren.

DOC  EN  HTML  

EMA: invoering van een nieuw systeem om geneesmiddelentekorten in het kader van COVID-19 te voorkomen
Volgens een mededeling van 6 april 2020 zullen de farmaceutische ondernemingen, dankzij het i-SPOC-systeem dat werd ontwikkeld door de 'EU Executive Steering Group on Shortages of Medicines Caused by Major Events' en de farmaceutische industrie, het EMA onmiddellijk kunnen waarschuwen bij mogelijke tekorten.

DOC  EN  HTML  

Raad van de EU: onderzoek en innovatie zijn een van de prioriteiten in de strijd tegen COVID-19
De Europese ministers van Onderzoek hebben op 7 april 2020 hun steun uitgesproken voor het prioritaire actieplan op het gebied van onderzoek (ERAvsCorona Action Plan) dat in samenwerking met de Commissie is ontwikkeld en hebben erop aangedrongen om meer informatie en gegevens uit te wisselen en nauwer samen te werken met het oog op de ontwikkeling van een vaccin.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN  PDF  

Europese Commissie: richtsnoeren om geneesmiddelentekorten in het kader van de COVID-19-pandemie te voorkomen
De Commissie heeft op 8 april 2020 een reeks richtsnoeren gepubliceerd voor de lidstaten om het verschil in vraag en aanbod zo goed mogelijk te beheren en het risico op een tekort aan essentiŽle geneesmiddelen voor de behandeling van COVID-19 te beperken.

DOC 1  EN PDF  |  DOC 2  EN  PDF  

Eurojust: ondersteuning van grensoverschrijdende onderzoeken met betrekking tot fraude in verband met COVID-19
De justitiŽle samenwerkingseenheid van de EU, Eurojust, heeft op 8 april 2020 zijn steun uitgesproken voor grensoverschrijdende onderzoeken, met name wat betreft de verkoop van niet-conforme maskers en het hacken van het informaticasysteem van een Tsjechisch ziekenhuis.

DOC  EN  HTML  

EMA: mondiale regulatoren hebben een rapport gepubliceerd over COVID-19-behandelingen
In dat rapport dat op 9 april 2020 is gepubliceerd, wordt erop gewezen dat het noodzakelijk is om over harde bewijzen te beschikken met betrekking tot de ontwikkeling van eventuele therapieŽn, klinische proeven en compassionate use-programma's.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: Europees programma voor de inzameling en transfusie van plasma van genezen COVID-19-patiŽnten
Het programma dat begin april is ontwikkeld, beoogt de uitwerking van een gemeenschappelijke aanpak in de EU betreffende de donatie, controle, behandeling, opslag, verdeling en opvolging van plasma voor de behandeling van COVID-19.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: richtsnoeren met betrekking tot in vitro diagnostiek van COVID-19 en hun performantie
In dit document dat op 15 april 2020 is verschenen, wordt de reglementaire context beschreven van de hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek van COVID-19 in de EU en wordt een overzicht gegeven van de verschillenden soorten testen en hun doelstellingen. Het biedt elementen waarmee de lidstaten bij het formuleren van nationale strategieŽn en de economische operatoren bij het op de markt brengen van hulpmiddelen rekening moeten houden om ervoor te zorgen dat de hulpmiddelen veilig en doeltreffend zijn voor COVID-19-testen.

DOC  EN  PDF  

EMA: monitoring van de mogelijke impact van de COVID-19 pandemie op de geneesmiddelenbevoorrading in de EU
Volgens een mededeling van 10 maart 2020 monitoren het EMA en haar partners van het Europese netwerk van geneesmiddelenregulatoren de impact van de COVID-19-pandemie op de bevoorradingsketens in de EU.

DOC  EN  HTML  

Europees Parlement: de EuroparlementariŽrs roepen op tot solidariteit tussen de lidstaten om het hoofd te bieden aan de pandemie
Tijdens de plenaire vergadering van 10 maart 2020 hebben de EuroparlementariŽrs opgeroepen om de medische uitrusting in de EU te produceren en ter beschikking te stellen aan alle lidstaten.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: geharmoniseerde normen voor medische hulpmiddelen in het kader van dringende behoeften met betrekking tot COVID-19
Dankzij de publicatie en de goedkeuring van die geharmoniseerde normen door de Commissie op 25 maart 2020, kunnen de fabrikanten uiterst performante hulpmiddelen sneller en goedkoper op de markt brengen.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: "vragen en antwoorden" om de productie van essentiŽle medische uitrusting en materialen op te voeren
Die vragen en antwoorden, die op 30 maart 2020 door de Commissie werden gepubliceerd, zijn gericht aan de fabrikanten van maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen, handreinigers en 3D-printen.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Euractiv: de toekomstige farmaceutische strategie van de Commissie moet een antwoord bieden op essentiŽle vragen
Volgens een artikel dat op 12 maart 2002 door Euractiv is gepubliceerd, zal de Commissie de financiŽle toegankelijkheid van de geneesmiddelen voor de patiŽnten en de nationale gezondheidssystemen onderzoeken, alsook de afhankelijkheid van de EU van derde landen voor de bevoorrading van kritieke farmaceutische producten.

DOC 1  EN  HTML  |  DOC 2  EN  HTML  

EMA en Europese Commissie: advies met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en de reglementering betreffende de geneesmiddelen voor menselijk gebruik
In dat advies dat op 13 maart 2020 is gepubliceerd, wordt benadrukt dat de Brexit nieuwe voorwaarden zal creŽren voor de toegang tot de markt en de douane-unie, alsook voor de btw en accijnsrechten voor de geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

DOC  EN  PDF  

EMA: oproep tot het bundelen van onderzoeksbronnen in het kader van grote klinische proeven voor COVID-19-behandelingen
Het Comitť voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik van het EMA heeft op 16 maart 2020 een verklaring gepubliceerd waarin de onderzoekers van EU worden aangespoord om prioriteit te geven aan grote gerandomiseerde gecontroleerde studies, aangezien het om het meest doeltreffende middel gaat om een snelle ontwikkeling en goedkeuring van potentiŽle COVID-19-behandelingen mogelijk te maken.

DOC  EN  HTML  

ECDC: stoffen maskers en sterilisatie van de ademhalingstoestellen in de gezondheidsinstellingen om het tekort op te vangen
In dit document dat op 26 maart 2020 is verschenen, worden adviezen gegeven over het gebruik van stoffen mondmaskers en de sterilisatie van ademhalingstoestellen en chirurgische maskers als alternatief, indien er een tekort is aan chirurgische maskers en gespecialiseerde ademhalingstoestellen in gezondheidsinstellingen met vermoede of bevestigde COVID-19-gevallen.

DOC  EN  HTML  

EPSU: professionele zorgverleners vragen de overheden om het personeel in de eerste lijn tegen COVID-19 te beschermen
Op 26 maart 2020 hebben twaalf Europese organisaties die de professionele zorgverleners vertegenwoordigen een lijst met essentiŽle behoeften opgesteld om het hoofd te bieden aan de gezondheidscrisis, en hebben ze het gebrek aan medische uitrusting en persoonlijke beschermingsmiddelen in bijna alle lidstaten aan de kaak gesteld.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: gezamenlijke aanbesteding van persoonlijke beschermingsmiddelen in het kader van de gezondheidscrisis
Dankzij die aanbesteding zullen de ziekenhuizen, professionele zorgverleners, verzorgingstehuizen en anderen die deze het hardst nodig hebben, kunnen worden uitgerust. De aanbesteding voor het grootste deel van de uitrusting werd op 17 maart uitgeschreven en de offerteaanvraag voor maskers werd op 28 februari 2020 uitgeschreven.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML  |  DOC 2  EN  HTML  

OLAF: onderzoek naar frauduleuze producten in verband met COVID-19
Op 19 maart 2020 heeft het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF) een dossier geopend met betrekking tot de invoer van frauduleuze medische producten en hulpmiddelen.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: maatregelen tegen de online verkoop van frauduleuze producten met betrekking tot COVID-19
Volgens een mededeling van 19 maart 2020 hebben de Europese Commissie en het netwerk van nationale gegevensbeschermingsautoriteiten bij de EU gemeenschappelijke acties georganiseerd ter bevordering van de informatiedeling en een coherente aanpak in de strijd tegen de verkoop van frauduleuze producten.

DOC  EN  HTML  

IMI: aanbesteding van 45 miljoen euro in verband met het onderzoek rond COVID-19
Op 3 maart 2020 heeft het Initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI) een versnelde aanbesteding uitgeschreven voor de ontwikkeling van therapieŽn en diagnoses met betrekking tot het coronavirus.

DOC 1  EN  HTML  |  DOC 2  EN  HTML  

 

4

 E-gezondheid

Eurofound: het is tijd voor een digitale transformatie van de sociale diensten
In een rapport dat op 23 april 2020 is verschenen, benadrukt Eurofound dat er nog een aantal obstakels uit de weg moeten worden geruimd opdat de potentiŽle digitale technologieŽn ten volle kunnen worden benut. Door de aard van de sociale bescherming, met inbegrip van de gezondheidszorgsystemen, is het bijzonder moeilijk om big data en artificiŽle intelligentie te gebruiken. De verwerkte gegevens zijn gevoelig en het personeel weet niet goed hoe en met wie de gegevens moeten worden gedeeld.

DOC  EN  HTML  

eHealth Network: presentatie van de interoperabiliteitsrichtlijnen voor de tracing-applicaties binnen de EU
Met dit document, dat in samenwerking met de Commissie werd opgesteld en op 13 mei 2020 is gepubliceerd, wordt beoogd om grensoverschrijdende besmettingsketens te traceren. Op termijn zal die inspanning de geleidelijke opheffing van de grenscontroles in de EU en het herstel van het vrije verkeer ondersteunen.

DOC 1  EN  HTML  |  DOC 2  EN  PDF  

Europees Comitť voor gegevensbescherming: richtsnoeren voor de verwerking van gezondheidsgegevens, geo-locatie en andere traceringsinstrumenten
In deze richtsnoeren die op 21 april 2020 zijn verschenen, herinnert het Comitť aan de algemene principes op het vlak van doeltreffendheid, noodzaak, proportionaliteit en aan het belang van anonimisering, en waarschuwt het voor een "pal-effect", waardoor het proces onomkeerbaar kan worden.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: start van een raadpleging over de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)
De openbare raadpleging liep over de volledige maand april en betrof de monitoring van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU, twee jaar na de inwerkingtreding ervan. De verordening dekt met name het beheer van medische gegevens.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: aanbeveling in verband met het gebruik van digitale tracingtechnologieŽn in het kader van de pandemie
Volgens die aanbeveling die de Commissie op 8 april 2020 heeft goedgekeurd, vormt het gebruik van digitale gegevens een reŽle troef in de strijd tegen COVID-19, maar moeten de Europese regels, in het bijzonder wat betreft de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, worden nageleefd.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: mededeling over de applicaties die worden gebruikt in de strijd tegen de pandemie en de gegevensbescherming 
Met de mededeling die op 16 april 2020 is gepubliceerd, wordt beoogd minder indringende oplossingen te bevorderen die het meest in overeenstemming zijn met de Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer.

DOC 1   EN FR NL  PDF  

eHealth Network: gemeenschappelijke toolbox voor mobiele applicaties in het kader van de strijd tegen COVID-19
In die toolbox die op 15 april 2020 is bekendgemaakt, wordt een gezamenlijke aanpak beschreven voor het gebruik van de nieuwste technologieŽn om risicopersonen te contacteren en, indien nodig, zo snel mogelijk te testen, ongeacht de plaats waar ze zich bevinden en de applicatie de ze gebruiken.

DOC  EN  PDF  

 

5

 Sociaal beleid

Europese sociale partners: oproep aan de lidstaten om alle voorstellen van de Commissie in verband met COVID-19 goed te keuren
In een gezamenlijke verklaring van 24 maart 2020 hebben het Europees Verbond van Vakverenigingen en de werkgeversorganisatie BusinessEurope opgeroepen om de uitvoerbeperkingen voor medische producten op te heffen en de nationale gezondheidsdiensten te versterken door middel van het gebruik van EU-fondsen.

DOC  EN  HTML  

 

6

 Europese financiering

Raad van de EU: goedkeuring van essentiŽle ondersteuningsmaatregelen in verband met de pandemie
Het investeringsinitiatief Coronavirusrespons en de uitbreiding van het Europese Solidariteitsfonds werden op 30 maart 2020 door het Parlement en de Raad goedgekeurd. Deze teksten hebben tot doel Europese middelen te mobiliseren om het hoofd te bieden aan de pandemie, met name ten gunste van de gezondheidszorgsystemen in de lidstaten.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 3  EN/FR/NL  HTML  

Eurogroup: opening van een kredietlijn ter bestrijding van COVID-19 in het kader van het Europees solidariteitsmechanisme
Op 8 mei 2020 hebben de lidstaten de opening van die nieuwe kredietlijn goedgekeurd met als enige voorwaarde dat de vrijgekomen bedragen worden toegewezen aan de directe en indirecte kosten van de gezondheidszorg, de behandelingen en de preventie van COVID-19.

DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN  HTML  

Europees Parlement: de voorzitter van de Commissie schetst de grote lijnen van het herstelplan voor de EU 
Op 13 mei 2020 verklaarde Ursula von der Leyen aan de EuroparlementariŽrs dat de Commissie een nieuwe investeringsfaciliteit zal voorstellen in de strategische sectoren, met name voor farmaceutische producten, om sommige essentiŽle productie-installaties te herlokaliseren. De middelen van het Europees mechanisme voor civiele bescherming (UCPM) zullen worden uitgebreid, net zoals die voor het toekomstige onderzoeksprogramma Horizon Europe. Er zal ook een nieuw programma voor volksgezondheid worden opgestart.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Raad van de EU: reallocatie van structuurfondsen om het hoofd te bieden aan de pandemie en de impact ervan op de gezondheidszorgsystemen
Op 22 april 2020 heeft de Raad van de EU een wetsbesluit aangenomen om een deel van de Europese structuur- en investeringsfondsen te heroriŽnteren naar de gezondheidszorgsystemen.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: financiering van projecten voor de ontwikkeling van vaccins, behandelingen en diagnostische testen
Na de oproep in januari waarvoor zij 10 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld, heeft de Commissie nog eens 37,5 miljoen euro vrijgemaakt voor onderzoek naar de ontwikkeling van diagnostische COVID-19-testen, vaccins en behandelingen tegen het Corona virus.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: financieringsvoorstel van 80 miljoen euro aan het laboratorium CureVac in het kader van de pandemie
De Commissie heeft op 16 maart 2020 tot 80 miljoen euro aan financiŽle steun aan CureVac toegezegd voor de ontwikkeling en productie van een vaccin tegen COVID-19.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europees Parlement: de Commissie begroting betreurt de reallocatie van reeds bestaande fondsen in de strijd tegen COVID-19
Op 16 maart 2020 verklaarden de voorzitter en de coŲrdinatoren van de commissie begroting dat de toegewezen middelen ontoereikend zijn om de negatieve gevolgen van de crisis voor de Europese gezondheidszorgsystemen te verzachten en betreurden zij dat het voornamelijk om een reallocatie van reeds bestaande fondsen gaat.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: toewijzing van fondsen om COVID-19 te bestrijden via het Horizon 2020-programma
Op 25 maart 2020 heeft de Commissie een actualisering van het werkprogramma Horizon 2020 aangenomen waarbij de prioriteiten onder meer bij onderzoeks- en innovatieprojecten in verband met COVID-19 komen te liggen.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: massieve mobilisering van Europese financieringsinstrumenten in respons op de coronaviruspandemie
Volgens een mededeling van 2 april 2020 zal 3 miljard euro van de aangewende financiŽle middelen worden toegewezen aan het Europees instrument voor noodhulp waarvan 300 miljoen euro aan RescEU om de gemeenschappelijke voorraad van medisch materiaal uit te breiden.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Raad van de EU: de lidstaten stemmen in met de vrijgave van meer dan 3 miljard euro ter versterking van de Europese gezondheidssector 
De Raad heeft op 14 april 2020 twee voorstellen tot wijziging van de Europese begroting voor 2020 aangenomen. Met die wijzigingen zullen fondsen worden vrijgemaakt met het oog op de financiering van de behoeften van de Europese gezondheidszorgsystemen, met name voor de opslag en de verdeling van medische benodigdheden. Die fondsen zullen worden ingezet via het instrument voor noodhulp en RescEU.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

EIB: 24 miljoen euro steun aan het bedrijf AM-Pharma voor de ontwikkeling van een behandeling tegen acute nierletsels
Op 31 maart 2020 hebben de Europese Investeringsbank (EIB) en AM-Pharma B.V. een financieringsovereenkomst ondertekend om de ontwikkeling van het recombinant alkalische fosfatase (recAP) te versnellen.

DOC  EN/FR  HTML  

EIB: samenwerking met de IsraŽlische Innovatieautoriteit en financieringsovereenkomst met het Duitse farmaceutische bedrijf Pluristem
De EIB geeft 50 miljoen euro financiŽle steun aan het bedrijf Pluristem voor de klinische ontwikkeling van celtherapieŽn en de behandeling van ernstige medische aandoeningen. Daarnaast hebben de EIB en de IsraŽlische Innovatieautoriteit op 30 april 2020 een samenwerkingsovereenkomst inzake innovatie ondertekend en zullen zij samenwerken rond de investeringsmogelijkheden op het gebied van bioconvergentie in de gezondheidszorg.

DOC  EN  HTML  

 

7

 Economisch beleid

Frans-Duits initiatief voor het Europese herstel naar aanleiding van de coronaviruscrisis
Duitsland en Frankrijk hebben op 18 mei 2020 een herstelplan van 500 miljard euro voorgesteld dat op vier pijlers steunt: bescherming van de gezondheid, budgettaire stimuleringsmaatregelen, ecologische transitie en economische soevereiniteit. In het kader van het initiatief wordt voorgesteld om de EU specifieke bevoegdheden te verlenen met het oog op het aanleggen van voorraden aan maskers of testen, de gemeenschappelijke aankoop, de productie van behandelingen en vaccins, de preventie van epidemieŽn en gemeenschappelijke methoden voor de registratie van gevallen.

 DOC  FR/NL  HTML  

Europese Commissie: bekendmaking van het voorjaarspakket van het "Europees Semester"
Op 20 mei 2020 heeft de Commissie haar landenspecifieke aanbevelingen bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de Commissie, in de nasleep van de COVID-19-gezondheidscrisis, voor alle lidstaten aanbevelingen inzake gezondheidszorg formuleert.

DOC 1   FR/EN/NL  HTML   |  DOC 2  EN/NL/FR  HTML   |  DOC 3  EN  HTML  

Europese Commissie: goedkeuring van verslagen betreffende de procedures voor buitensporige tekorten
Op 20 mei 2020 heeft de Commissie verslagen goedgekeurd over de Europese begrotingsregels voor alle landen van de EU (met uitzondering van RoemeniŽ). Het feit dat de COVID-19-pandemie ertoe heeft geleid dat de lidstaten begrotingsmaatregelen nemen om de capaciteit van de gezondheidssystemen uit te breiden, wordt daarin met name geanalyseerd.

 DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: verslag over het post-programmatoezicht in Spanje - voorjaar 2020
In dit verslag, dat op 20 mei 2020 is verschenen, worden de conclusies van de dertiende missie voor post-programmatoezicht in Spanje en de resterende uitdagingen voor de Spaanse economie uiteengezet. Het Spaanse tekort zal naar verwachting ongeveer 10 % van het bbp bedragen, onder andere door de toename van de gezondheidsuitgaven om het hoofd te bieden aan de pandemie.

 DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: verslag over het post-programmatoezicht in Cyprus - voorjaar 2020
Volgens het verslag zal de recessie als gevolg van COVID-19 in 2020 naar verwachting een zware tol eisen van de Cypriotische overheidsfinanciŽn. De begrotingsmaatregelen ter bestrijding van de pandemie, met inbegrip van de bijkomende uitgaven voor gezondheidszorg, stemmen overeen met ongeveer 4,5 % van het bbp.

 DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: verslag over het verscherpte toezicht in Griekenland - mei 2020
In dit verslag stipt de Commissie onder meer de hervormingen in de gezondheidszorg aan. Volgens de Commissie zou het gezondheidszorgsysteem door de reeds uitgevoerde structurele hervormingen en een bijkomende financiering van 200 miljoen euro in principe in staat moeten zijn om het hoofd te bieden aan de pandemie. Op korte termijn zouden echter extra financiŽle middelen nodig kunnen zijn.

 DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: verslag over het post-programmatoezicht in Portugal - najaar 2019
In dit verslag dat op 8 april 2020 is gepubliceerd, wordt benadrukt dat het nationale plan met het oog op de verbetering van de duurzaamheid van het gezondheidszorgsysteem, "veelbelovend" is, met name wanneer het snel en "daadkrachtig" wordt geÔmplementeerd.

 DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: bescherming van technologieŽn en kritieke Europese activa in het kader van de gezondheidscrisis
De Commissie heeft op 25 maart 2020 richtsnoeren bekendgemaakt die invulling geven aan de aanpak voor de screening van buitenlandse investeringen om de ondernemingen en de kritieke activa van de Unie te waarborgen, met name op het gebied van de gezondheidszorg.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

 

8

 Mededinging

Europese Commissie: groen licht voor Belgische steunregeling met het oog op de financiering van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in verband met COVID-19
Op 12 mei 2020 heeft de Commissie toestemming gegeven voor deze steunregeling voor een bedrag van 25 miljoen euro, die is bestemd voor alle in WalloniŽ actieve bedrijven die O&O-projecten kunnen uitvoeren, met name op het gebied van diagnostische oplossingen en de ontwikkeling en validering van behandelingen en vaccins.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: tijdelijke kaderregeling voor staatssteunmaatregelen in de context van de strijd tegen COVID-19
Deze kaderregeling die de Commissie op 19 maart heeft goedgekeurd, beoogt de door de staatssteun- en begrotingsregels geboden flexibiliteit volledig te benutten in het kader van de COVID-19-pandemie. Zo kunnen de lidstaten nationale fondsen ter beschikking stellen van gezondheidsdiensten of andere openbare diensten met het oog op de bestrijding van de pandemie. Een verdere uitbreiding van dat kader die op 3 april 2020 is goedgekeurd, heeft tot doel de lidstaten aan te sporen om het onderzoek, het testen en de productie van nuttige producten voor de bestrijding van het virus voort te zetten en te intensiveren.

DOC 1   EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN  HTML   |  DOC 3  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 4  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 5  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: tijdelijk kader voor samenwerking tussen bedrijven bij de bevoorrading en levering van kritieke goederen
Volgens dit tijdelijke kader dat op 8 april 2020 door de Commissie is bekendgemaakt, zijn bedrijven onder voorwaarden gemachtigd om de productie, het voorraadbeheer en de distributie te coŲrdineren om tekorten, met name van medische uitrusting, te voorkomen.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europees mededingingsnetwerk: gemeenschappelijke verklaring betreffende de toepassing van de mededingingsregels tijdens de pandemie
Op 25 maart 2020 hebben de Europese mededingingsautoriteiten in een gemeenschappelijke verklaring eraan herinnerd dat er maatregelen zullen worden genomen tegen bedrijven die aan kartelvorming doen of misbruik maken van hun machtspositie in de sectoren van essentiŽle producten voor de bescherming van de gezondheid.

 DOC  EN  PDF  

Europese Commissie: minder beperkingen en kortere termijnen voor overheidsopdrachten in verband met medische uitrusting 
De richtsnoeren die de Commissie op 1 april 2020 heeft gepubliceerd, houden verband met de uitbreiding van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, zodat overheidsinkopers binnen enkele dagen, of uren, medisch materiaal kunnen verkrijgen.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

Verenigd Koninkrijk: open brief van de mededingingsautoriteit aan de farmaceutische en voedingsindustrie
De Britse mededingingsautoriteit heeft de farmaceutische en voedingsindustrie op 20 maart 2020 opgeroepen om geen misbruik te maken van de COVID-19-epidemie door prijzen te vragen die als buitensporig kunnen worden beschouwd. Zij heeft meer dan 20.000 klachten in verband met de COVID-19-pandemie ontvangen.

 DOC 1   EN  PDF   |  DOC 2  EN  PDF   |  DOC 3  EN  PDF  

Europese Commissie: goedkeuring van staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot COVID-19
In maart en april 2020 heeft de Commissie aan verschillende lidstaten staatssteun toegezegd voor onderzoek, ontwikkeling en productie van producten zoals geneesmiddelen, vaccins, materiaal en ziekenhuis- en medische uitrusting met betrekking tot COVID-19.

 DOC 1  EN/FR  HTML   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 3  EN/FR  HTML   |  DOC 4  EN/FR  HTML   |  DOC 5  EN/FR  HTML   |  DOC 6  EN  HTML   
DOC 7  EN/FR  HTML   |  DOC 8  EN/FR  HTML      |  DOC 9  EN/FR  HTML      |  DOC 10  EN/FR  HTML      |  DOC 11  EN/FR  HTML   

Europese Commissie: groen licht voor de fusie van de Pfizer-divisie Upjohn en Mylan, onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden
De fusie die op 22 april 2020 door de Commissie is goedgekeurd, zal leiden tot een samenvoeging van Mylan, een van de vijf voornaamste leveranciers van generieke geneesmiddelen in de EER, en de geneesmiddelenfabrikant Upjohn.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: goedkeuring van een Nederlandse staatssteunregeling voor sociale en gezondheidsdiensten in het kader van de pandemie
Dankzij deze steunregeling voor een bedrag van 23 miljoen euro die op 3 april 2020 is goedgekeurd, zullen de zorgverleners e-gezondheidtoepassingen kunnen aankopen, huren, in licentie nemen en gebruiken.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

Portugal: boete opgelegd aan het ziekenhuis Particular do Algrave (HPA) voor het omzeilen van de mededingingsregels
Volgens een mededeling van de Portugese mededingingsautoriteit van 19 maart 2020 werd het ziekenhuis veroordeeld tot een boete van 155.000 euro wegens de verwerving van uitsluitende zeggenschap over het Hospital de S. GonÁalo de Lagos S.A. (HSGL) zonder voorafgaande goedkeuring van de antitrusteenheid.

 DOC  EN PDF  

Verenigd Koninkrijk: richtsnoeren inzake samenwerking tussen ondernemingen in het kader van de strijd tegen COVID-19
De Britse mededingingsautoriteit verklaart in een mededeling van 25 maart 2020 dat zij geen tegenmaatregelen zal nemen indien de samenwerking tot doel heeft essentiŽle goederen aan te bieden en te leveren.

 DOC  EN  PDF  

Europese Commissie: opening van een diepgaand onderzoek naar de geplande overname van Tachosil door Johnson & Johnson
De Commissie heeft op 25 maart 2020 een onderzoek geopend om na te gaan of met die overname de mededinging en innovatie voor de levering van hemostatisch gaas met dubbele werking wordt beperkt.

 DOC  EN/FR  HTML  

 

9

 Hof van Justitie van de Europese Unie 

Arrest: het HvJ-EU is van oordeel dat de uitvoeringsverordening 2016/1140 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur ongeldig is
Deze zaak volgt op een geding tussen Pfizer Consumer Healthcare Ltd en de Britse belastingdienst. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) oordeelde in de zaak C-182/19 dat de uitvoeringsverordening (EU) 2016/1140 van de Commissie tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur in het kader van het gemeenschappelijk douanetarief ongeldig is.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

Arrest: per telefoon verrichte medische diensten kunnen onder de btw-vrijstelling vallen
In de zaak C-48/19 is het HvJ-EU van oordeel dat medische diensten die telefonisch worden verstrekt onder de in die bepaling bedoelde vrijstelling kunnen vallen, op voorwaarde dat met die diensten een therapeutische doelstelling wordt nagestreefd. Bovendien gelden voor die verstrekkingen geen bijkomende vereisten op het gebied van beroepskwalificaties voor verpleegkundigen en medisch assistenten opdat de bedoelde vrijstelling op hen van toepassing kan zijn.

 DOC  FR/NL  HTML  

Arrest: een particulier ziekenhuis kan in aanmerking komen voor btw-vrijstellingsregeling
Het arrest in de zaak 211/18 betreft de vrijstelling van btw voor zorgdiensten die door een particulier ziekenhuis zijn verricht. Volgens het arrest kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat er rekening mee houden dat de door het ziekenhuis verrichte zorgdiensten worden verleend in het kader van overeenkomsten die met overheidsinstanties zijn gesloten, tegen vooraf vastgestelde prijzen, en dat de kosten ten dele door socialezekerheidsinstellingen worden gedragen

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

Arrest: een product dat na de indieningsdatum van de aanvraag van het basisoctrooi is ontwikkeld, kan niet door een dergelijk octrooi worden beschermd
Dit arrest volgt op een geding tussen Royalty Pharma en het Duitse octrooi- en merkenbureau inzake de weigering van afgifte van een aanvullend beschermingscertificaat voor sitagliptine, een behandeling tegen diabetes mellitus. In de zaak C-650/17 is het HvJ-EU van oordeel dat een product niet wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi wanneer het na de indieningsdatum van de aanvraag van het basisoctrooi is ontwikkeld, op grond van een zelfstandige uitvinderswerkzaamheid.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

Arrest: de bijsluiter van geneesmiddelen waarop de richtlijn 2004/27/EG van toepassing is, moet enkel de door die richtlijn vereiste informatie bevatten
Dit arrest is ingediend in het kader van twee gedingen tussen de Duitse homeopathie-unie (DHU) en de Bondsrepubliek Duitsland, betreffende een weigering om homeopathische geneesmiddelen te registreren waarvan de bijsluiter instructies over de dosering bevat. Het HvJ-EU is van mening dat het Europees recht niet toestaat dat andere dan de in richtlijn 2004/27/EG genoemde informatie wordt opgenomen.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

Arrest: revalidatie-uitkeringen vallen onder de verordening betreffende de coŲrdinatie van socialezekerheidsstelsels
In de zaak C-135/19 oordeelt het HvJ-EU dat revalidatie-uitkeringen ziekte-uitkeringen zijn en derhalve onder de verordening 465/2012 betreffende de coŲrdinatie van socialezekerheidsstelsels vallen. In die zin kan aan een persoon die zijn woonplaats naar een andere lidstaat heeft overgebracht, het recht op een dergelijke uitkering worden geweigerd door de bevoegde instantie van zijn lidstaat van herkomst, aangezien hij onderworpen is aan de wetgeving van de lidstaat waar zijn woonplaats is gevestigd.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

 

10

 Publicaties

OSE: Weer een Europese redding van lidstaten? Het volksgezondheidsbeleid van de EU voor COVID-19
Volgens de auteur van deze opiniepaper zit de EU in de val. Enerzijds verhindert het subsidiariteitsbeginsel dat zij zichtbare en populaire acties onderneemt om haar burgers te helpen. Anderzijds moet zij aan de Europese burgers tonen wat zij voor hen kan doen.

DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN  PDF  

Concurrences: fusies & COVID-19 - de gevolgen voor de fusiecontrole op Europees en nationaal niveau
In dit artikel wordt erop gewezen dat buitenlandse investeringen in het kader van de COVID-19-crisis steeds meer aandacht krijgen, aangezien de landen hun activa en gezondheidsinfrastructuur willen beschermen.

 DOC  EN  HTML  

Concurrences: samenwerking tussen concurrenten en COVID-19: de impact op de Europese en nationale rechtspraak 
In dit artikel wordt erop gewezen dat de samenwerking tussen bedrijven om de bevoorrading en de levering van essentiŽle goederen te verzekeren, met name wat betreft de medische uitrusting, een impact heeft op het mededingingsrecht en de regels wijzigt die normaliter van toepassing zijn.

 DOC  EN  HTML  

Eurofound: COVID-19 vergroot de emotionele last voor gezondheidswerkers
In dit artikel dat op 31 maart 2020 is gepubliceerd op de website van Eurofound, wordt de aandacht gevestigd op de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de geestelijke gezondheid van de gezondheidswerkers wereldwijd.

 DOC  EN  HTML  

Jacques Delors Instituut: de race om het vaccin tegen COVID-19 - een grootse uitdaging voor Europa
In het artikel wordt gesteld dat Europa in deze race om het vaccin tegen COVID-19 een nieuw bestuur zou moeten vormen en een hoog niveau van samenwerking tussen bedrijven, laboratoria en regeringen zou moeten bereiken om een vaccin te creŽren.

 DOC  FR  HTML  

Denktank van het Europees Parlement: uitzonderlijke maatregelen in verband met het coronavirus ten gunste van de EU-regio's
De acties in het kader van verschillende fondsen en beleidsinstrumenten van de EU, met inbegrip van de cohesiefondsen, zijn voortaan gericht op doelstellingen in verband met de gezondheidszorg en het economisch herstel.

 DOC  EN  HTML  

OESO: commerciŽle interdependenties op het vlak van goederen met betrekking tot COVID-19
Geen enkel land produceert op doeltreffende wijze alle goederen die het nodig heeft in de strijd tegen COVID-19. In dit document worden de commerciŽle interdependenties op het vlak van goederen met betrekking tot COVID-19 onder de loep genomen en wordt geopperd dat de handel kan helpen om de toegang tot essentiŽle goederen te verbeteren.

 DOC  EN  HTML  

Mededinging: analyse van de beslissing van de Commissie om een boete aan Canon op te leggen in het kader van de overname van Toshiba Medical Systems Corporation
De beschikkingspraktijk van de Commissie die heeft geleid tot het opleggen van een boete van 28 miljoen euro aan Canon wegens de niet-naleving van de mededingingsregels, wordt momenteel in twijfel getrokken door de juridische analyse van een advocaat-generaal van het HvJ-EU in het kader van een andere zaak.

 DOC  EN  HTML  

WHO Europa: versterking van de financieringscapaciteit voor de gezondheidszorg in het kader van COVID-19 in Europa
Dit document heeft betrekking op drie doelstellingen: de toegang tot de zorg verbeteren, extra overheidsmiddelen mobiliseren en de nodige flexibiliteit aan de zorgverleners bieden.

 DOC  EN  HTML  

OESO: de mondiale waardeketen van gezichtsmaskers in het kader van de COVID-19-pandemie - feiten en beleidslessen
Volgens de OESO moet de politieke wereld de inspanningen van multinationale ondernemingen om stevige toeleveringsketens op te bouwen ondersteunen. Uitvoerverboden zijn nefast voor landen die geen productiecapaciteit hebben, maar kunnen zich ook keren tegen het land dat ze oplegt wanneer dit productiemiddelen, extra maskers of andere essentiŽle goederen moet invoeren.

 DOC  EN  PDF  

OESO: de vereenvoudiging van de handel en de COVID-19-pandemie
Door de standaardprocedures voor het verkeer van goederen te versnellen, kan er meer tijd worden vrijgemaakt voor extra controles in het kader van de pandemie, met name op gezondheidsvlak en voor essentiŽle medische producten.

 DOC  EN  PDF  

EURORDIS: 9 op de 10 mensen met een zeldzame ziekte worden geconfronteerd met een onderbreking van de zorg wegens COVID-19
De Europese federatie van de verenigingen voor patiŽnten met een zeldzame ziekte (EURORDIS Rare Diseases Europe) stelt vast dat de pandemie de toegang tot de zorg aanzienlijk belemmert voor personen met een zeldzame ziekte.

DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN  PDF  

The Progressive Post: Highway to Health?
Dankzij het vrije verkeer van personen kunnen Europese burgers in het buitenland werken; dit leidt voor bepaalde lidstaten echter ook tot een tekort aan arbeidskrachten in de sector van de gezondheidszorg, waardoor de sociale ongelijkheden verder toenemen.

 DOC  EN  HTML  

International Journal of Health Policy and Management (IJHPM): COVID-19: een kans voor positieve hervormingen in de gezondheidszorg
In dit artikel worden de mogelijkheden beschreven die de COVID-19-crisis met zich meebrengt om problemen met gezondheidssystemen op te lossen, zoals overbehandeling, administratieve complexiteit, fraude en misbruik.

 DOC  EN  HTML  

Europese Vereniging van Ziekenhuisapothekers: verslag over de geneesmiddelentekorten
In dit verslag worden kwesties zoals de communicatie over de tekorten, de huidige beheerstrategieŽn, de oorzaken van de tekorten en de gevolgen ervan voor de patiŽnten onderzocht.

 DOC  EN  HTML  

ETUI: tracingapplicaties met betrekking tot COVID-19 - hoe voorkomen dat het privťleven het volgende slachtoffer wordt 
In een gepubliceerde beleidsnota oppert het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) dat tracingapplicaties ter bestrijding van de COVID-19-pandemie als nuttige instrumenten worden gezien om de verspreiding van het virus tegen te gaan, ondanks de talrijke ethische en juridische vragen die hiermee worden opgeworpen.

 DOC  EN  HTML  

ETUI: de ziekte-uitkeringen in de EU: inzicht in de diversiteit
ETUI heeft een informatieve nota uitgebracht waarin de verschillende systemen voor ziekte-uitkeringen in de EU worden vergeleken. De auteurs stellen voor om, met name in het kader van de pandemie, de wachttijden en de toekenningsvoorwaarden voor zelfstandigen te schrappen en hun een vergelijkbare vervangingsratio te bieden als die van werknemers.

 DOC  EN  HTML  

Cedefop: waarom onze helden nooit zullen worden geautomatiseerd - investeren in het gezondheidspersoneel
Het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) schat dat de EU-27 in de periode 2018-30 voor alle sectoren samen bijna 4 miljoen gezondheidswerkers nodig zal hebben.

 DOC  EN  HTML  

Bruegel: handel in medische producten in de EU - waarom zelfvoorziening niet de goede benadering is (blogpost)
De auteurs van het artikel verklaren dat het aanzienlijke voordelen biedt om de Europese markten voor medische producten open te houden.

 DOC  EN  HTML  

Europees Parlement: in- en uitvoer van medische uitrusting van de EU
De onderzoeksdienst van het Parlement toont aan dat de productieketen voor medische producten veel sterker versnipperd is dan de rechtstreekse invoercijfers doen vermoeden.

 DOC  EN  HTML  

Raad van Europa: Medicrime vs. Volcano
Uit deze studie blijkt hoe een juiste toepassing van het Medicrime-verdrag de strijd tegen farmaceutische criminaliteit kan vooruithelpen en de huidige regelgeving kan verbeteren.

 DOC  EN  HTML  

Europol: hoe criminelen munt slaan uit de COVID-19-pandemie
Europol heeft verschillende onderzoeksrapporten gepubliceerd over criminaliteit in verband met de gezondheidscrisis en met name over de verkoop van frauduleuze medische goederen.

 DOC  EN  HTML  

VoxEU: de solidariteit van de EU in de strijd tegen COVID-19 - Stand van zaken, obstakels, houding van de burgers en toekomstige pistes
Dit artikel is gebaseerd op een onderzoek dat vůůr de COVID-19-epidemie is uitgevoerd om zich te krijgen op de houding van de Europese burgers ten opzichte van een gemeenschappelijk solidariteitsprogramma.

 DOC  EN  HTML  

Health Policy: de ziekenhuishervormingen in 11 landen van Midden- en Oost-Europa tussen 2008 en 2019 - een vergelijkende analyse
Volgens dit artikel beschikken de 11 betreffende landen over een "aanzienlijkĒ gedeeld leerpotentieel op het gebied van de ziekenhuishervormingen, met name omdat zij met soortgelijke uitdagingen worden geconfronteerd, zoals het gebrek aan een globale aanpak, een gebrek aan duidelijkheid over de resultaten van de hervormingen en politieke invloed.

 DOC  EN  HTML  

BMJ: het coronavirus illustreert hoe het Verenigd Koninkrijk moet handelen voordat het van de Europese stelsels voor de bescherming van de gezondheid wordt uitgesloten
Het Verenigd Koninkrijk mag kiezen in welke mate het zich afstemt op de Europese regels inzake gezondheid en toegang tot de interne markt. Deze keuze zal gevolgen hebben voor de gezondheid van zijn burgers en die van de EU.

 DOC  EN  HTML  

Monitor voor de reactie van de gezondheidssystemen op COVID-19: vergelijkende analyse tussen landen
De monitor is ontstaan uit een samenwerking tussen WHO Europa, de Commissie en de Europese Waarnemingspost voor gezondheidssystemen en -beleid en biedt een reeks vergelijkende analyses tussen landen met betrekking tot de doorgevoerde reacties en strategieŽn ter bestrijding van de pandemie.

 DOC  EN  HTML  

Jacques Delors Instituut: gezondheid: een Europese meerwaarde die zeker voor verbetering vatbaar is
Volgens dit verslag moet de gezondheidscrisis worden aangegrepen om de bestaande bepalingen inzake coŲrdinatie van de gezondheidszorg te herzien en om na te denken over de invoering van een gemeenschappelijk Europees gezondheidsbeleid, met name voor de industriŽle productie.

DOC 1 FR  -  EN  HTML   |  DOC 2  FR  -  EN  PDF  

Politico: hoe Europa zakte voor de test van het coronavirus
Volgens het artikel hebben de lidstaten niet de gepaste maatregelen genomen om zich te beschermen en de COVID-19-pandemie zo goed mogelijk onder controle te krijgen; onder meer het gebrek aan coŲrdinatie en solidariteit tussen de lidstaten wordt aan de kaak gesteld.

 DOC  EN  HTML  

LTCcovid: initiatieven op het gebied van langdurige zorg als reactie op COVID-19
Met ondersteuning van het International Long-Term Care Policy Network en het Care Policy and Evaluation Centre publiceert LTCcovid horizontale verslagen over de impact van COVID-19 op de personen die langdurige zorg nodig hebben of verstrekken alsook over de maatregelen die op internationaal niveau zijn genomen om de impact van het virus in die sector onder controle te krijgen en te beperken.

 DOC  EN  HTML  

Politico: de ministers van Volksgezondheid kibbelen over de mondmaskers tijdens besprekingen over de pandemie
Tijdens de raadszitting van de ministers van Volksgezondheid van de EU op 6 maart heeft Maggie de Block met name kritiek geuit op het blokkeren van de uitvoer van medisch materiaal door Duitsland en TsjechiŽ.

 DOC  EN  HTML  

Politico: de coronaviruscrisis oefent een negatieve druk uit op de bloedvoorraden
De donaties dalen, hoewel de verplaatsingen om bloed te doneren als essentieel worden beschouwd.

 DOC  EN  HTML  

Eurofound: de impact van de digitalisering op de sociale diensten
In het verslag worden de belangrijkste kwesties in verband met de digitalisering van de sociale diensten onderzocht en wordt ingegaan op de uitdagingen en behoeften op dit vlak, met name in de sector van de gezondheidszorg. Volgens deze studie kunnen digitale technologieŽn besparingen opleveren door het gebruik van de duurste en meest intensieve zorg te beperken, fraude efficiŽnter op te sporen en een efficiŽntere toewijzing van middelen te garanderen.

 DOC  EN  HTML  

FOD Volksgezondheid: internationale mobiliteit van artsen (2020)
In dit verslag worden de artsenstromen van en naar het buitenland onderzocht in verhouding tot het aantal artsen op het Belgisch grondgebied en de Belgische studenten die de opleiding in BelgiŽ volgen tijdens de periode 2004-2018. 

DOC 1  FR  PDF   |  DOC 2  NL  PDF  

ESPN: BelgiŽ - automatische identificatie van mogelijke rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming om het niet-gebruik van de voordelen tegen te gaan
Op 26 maart 2020 heeft BelgiŽ beslist om de automatische identificatie van potentiŽle rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming in de kosten van de gezondheidszorg te implementeren.

 DOC  EN  HTML  

ESPN: het Italiaanse gezondheidszorgsysteem aan de vooravond van de pandemie
Het Italiaanse gezondheidszorgsysteem is van goede kwaliteit, maar staat voor drie grote uitdagingen: de beperkte financiŽle middelen, de buitensporige last op de schouders van de gezondheidswerkers en de ongelijke toegang tot de diensten.

 DOC  EN  HTML  

ESPN: Cyprus - eerste resultaten van het nieuwe gezondheidszorgsysteem
Dit gezondheidszorgsysteem dat al lange tijd op stapel stond, wordt een geÔntegreerde dienst die wordt gefinancierd door staatsinkomsten en de bijdragen die worden geheven op de salarissen, de inkomsten en de pensioenen.

 DOC  EN  PDF  

The Lancet: de veerkracht van het Spaanse gezondheidszorgsysteem ten opzichte van de COVID-19-pandemie
Het Spaanse gezondheidszorgsysteem kampt met grote moeilijkheden in het kader van de pandemie. Dat is gedeeltelijk te wijten aan een decennium van onderinvesteringen in de sector.

 DOC  EN  HTML  

CEPS: hoe wordt de Europese samenwerking in de lidstaten onthaald in het kader van de pandemie?
Negentien instellingen uit vijftien verschillende landen onderzoeken de Europese solidariteit tijdens de pandemie, met name wat betreft de bevoorrading van uitrusting en medisch materiaal.

 DOC  EN  HTML  

BMJ blog: levens redden dankzij de Europese solidariteit en samenwerking in het kader van COVID-19
De COVID-19-pandemie heeft aangetoond dat het belangrijk is dat lidstaten samenwerken op het gebied van gezondheidszorg en dat er solidariteitsmechanismen tussen de lidstaten moeten worden ontwikkeld.

 DOC  EN  HTML  

BMJ: COVID-19 onthult de zwakke punten van de Europese reactie op de epidemie
In dit artikel van het British Medical Journal (BMJ) wordt erop gewezen dat, ondanks het politieke engagement van de EU, de Europese respons op tal van obstakels stuit.

 DOC  EN  HTML  

 

11

 Varia

Europees Parlement: tijdlijn van de Europese maatregelen als reactie op de pandemie
Deze tijdlijn is een opsomming van de belangrijkste Europese maatregelen ter bestrijding van de pandemie en bevat een voorstel voor een thematische classificatie.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Robert Schuman-stichting: rondleiding door Europa in de strijd tegen het virus
De stichting stelt een selectie voor van getuigenissen in verband met de strijd tegen COVID-19 en de gevolgen van de epidemie, met name voor de gezondheidszorgsystemen in de verschillende lidstaten.

 DOC  FR  HTML  

Raad van Europa: pleidooi voor respect van de mensenrechten bij het beheer van de gezondheidscrisis
Het Comitť voor Bio-ethiek van de Raad van Europa heeft er op 14 april 2020 aan herinnerd dat het Verdrag van Oviedo het enige juridisch bindende instrument op internationaal niveau is op dit vlak, met name in een noodsituatie en gezondheidscrisis, om de beslissingen en praktijken op zowel klinisch als onderzoeksgebied te sturen.

DOC  EN/FR  HTML  

FRA: gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de grondrechten 
In april 2020 heeft het Bureau voor de grondrechten (FRA) van de EU een verslag gepubliceerd over de gevolgen van de COVID-19-epidemie en van de wetgevingsmaatregelen die ter bestrijding van de verspreiding ervan zijn genomen voor de grondrechten, met name wat de toegang tot de gezondheidszorg betreft.

DOC  EN/FR  HTML  

Gemeenschappelijke verklaring van de Alliantie voor Multilateralisme
De Alliantie waarvan verschillende lidstaten deel uitmaken, heeft op 17 april 2020 een gemeenschappelijke verklaring uitgebracht waarin wordt benadrukt dat de voortdurende en efficiŽnte toevoer van medische benodigdheden essentieel is voor een doeltreffende respons op de gezondheidscrisis. De verklaring werd onder meer door de Belgische minister van Buitenlandse Zaken ondertekend.

 DOC  EN  HTML  

G20: de COVID-19-pandemie heeft de tekortkomingen in de gezondheidszorgsystemen aan het licht gebracht
De ministers van Volksgezondheid hebben op 19 april 2020 benadrukt dat het noodzakelijk is om de efficiŽntie van de gezondheidssystemen te verbeteren door kennis te delen en de tekortkomingen bij de respons en voorbereiding weg te werken.

 DOC  EN  HTML  

Europese verenigingen in de sector van de gezondheidszorg: de reactie van de Europese Commissie op de gezondheidscrisis wordt positief onthaald
In een gezamenlijke brief die op 18 maart 2020 is gepubliceerd, verwelkomen de Association internationale de la Mutualitť (AIM), de European Hospital and Healthcare Federation (HOPE), het Permanent Comitť van Europese Artsen (CPME) en het European Social Insurance Platform (ESIP) de initiatieven in verband met de financiering en de coŲrdinatie van de Europese Commissie als reactie op de crisis. Zij bevestigen echter dat zij voorstander zijn van een onderzoek van de investeringen in onderzoek en ontwikkeling en roepen op om na te denken over het groeiende tekort aan levensreddende geneesmiddelen in Europa.

 DOC  EN  PDF  

WHO Europa: COVID-19-epidemie in de gevangenissen voorkomen: een moeilijke maar essentiŽle taak voor de overheden
Het Regionaal WHO-Bureau voor Europa heeft op 15 maart 2020 voorlopige richtlijnen gepubliceerd voor de behandeling van COVID-19 in de gevangenissen en andere detentiecentra.

DOC  EN/FR  HTML  

Raad van Europa: aanbeveling van het Comitť van Ministers over de impact van de algoritmische systemen op de mensenrechten
Gelet op de ongekende reikwijdte van de digitale toepassingen, met name op het gebied van de gezondheidszorg, pleitte het Comitť van Ministers op 8 april 2020 voor de toepassing van een algemeen voorzorgsbeginsel.

DOC  EN/FR  HTML  

Raad van Europa: oproep tot de implementering van sociale maatregelen om de toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren
In een verklaring van 23 april 2020 heeft de Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa aangegeven dat de gezondheidszorgkosten in Europa een grote hinderpaal zijn voor de universele gezondheidsdekking en roept hij op om hiervoor een oplossing te vinden zodat de toegankelijkheid van de gezondheidszorg kan worden verbeterd.

DOC  EN/FR  HTML  

UNI Europa: het verplegend personeel in BelgiŽ stelt het personeelstekort in de rust- en verzorgingstehuizen van Orpea aan de kaak
De Belgische werknemers die lid zijn van de socialistische en christelijke vakbonden hebben op 10 maart 2020 een stakingspiket opgesteld voor een rustoord. Deze actie maakt deel uit van het bredere Europese netwerk van de personeelsvakbonden van het bedrijf Orpea, die als doel hebben om gecoŲrdineerde acties te organiseren en hun eisen bekend te maken.

DOC  EN  HTML  

WTO/WHO: herinnering aan het belang van het openstellen van de handel om de verspreiding van de levensreddende medische benodigdheden te waarborgen
In een gemeenschappelijke verklaring van 20 april 2020 benadrukken de WHO en de Wereldhandelsorganisatie (WTO) dat het van "wezenlijk belang" is om de handel in gezondheidstechnologieŽn zo open en voorspelbaar mogelijk te houden.

DOC  EN  HTML  

WTO/IMF: oproep tot het opheffen van de handelsbeperkingen voor medische benodigdheden
Op 24 april 2020 hebben het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldhandelsorganisatie (WTO) de regeringen opgeroepen om geen handelsbeperkingen meer op te leggen voor medische en farmaceutische goederen.

DOC  EN/FR  HTML  

OESO: COVID-19 en de internationale handel - uitdagingen en acties
In een artikel dat op 10 april 2020 is gepubliceerd, pleit de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor een internationaal akkoord om de beschikbaarheid van essentiŽle goederen, met name farmaceutische en medische producten, te verbeteren in het kader van toekomstige pandemieŽn.

DOC  EN  PDF  

CEB: uitgifte van een obligatie voor sociale integratie ten gevolge van de gezondheidscrisis
Volgens een mededeling die op 8 april 2020 is verschenen, zal die obligatie van 1 miljard euro van de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa (CEB) toelaten om projecten voor sociale integratie te financieren en moet deze worden uitgebreid naar de gezondheidszorgsector voor de landen die het zwaarst door de pandemie zijn getroffen.

DOC  EN/FR  HTML  

WHO Europa: versterking van de reactie van de gezondheidssystemen op COVID-19 - aanbevelingen
Deze oriŽntatienota die op 1 april 2020 is gepubliceerd, bevat 16 beleidsaanbevelingen om de infectieketens te doorbreken en de COVID-19-gevallen te diagnosticeren en te behandelen, met behoud van de essentiŽle diensten.

DOC  EN  HTML  

WHO Europa: richtsnoeren om de Europese landen te helpen bij het in stand houden van de essentiŽle gezondheidsdiensten tijdens de COVID-19-pandemie
In dit document dat op 25 maart 2020 is gepubliceerd, roept de WHO op om transparante beslissingen te nemen met betrekking tot de gezondheidsdiensten die als essentieel worden gedefinieerd en om de gezondheidswerkers op te leiden, bij te scholen en te mobiliseren, zodat zij kunnen tegemoetkomen aan de toegenomen vraag en tegelijkertijd voor een psychosociale opvolging kunnen zorgen.

DOC  EN/FR  HTML  

WHO Europa: nieuwe instrumenten om de ziekenhuizen te helpen bij het beheer van de groeiende COVID-19-patiŽntenstroom
Begin april 2020 heeft de WHO instrumenten geÔmplementeerd om een raming te maken van de behoeften aan personeel, materiaal en logistiek in de ziekenhuizen alsook richtlijnen voor de uitbreiding van de capaciteiten van de ziekenhuizen.

DOC  EN  HTML  

WHO Europa: behoud van de immuniteit van de bevolking tegen ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen tijdens de COVID-19-pandemie
Op 20 maart 2020 publiceerde WHO Europa richtsnoeren over de systematische vaccinatiediensten tijdens de COVID-19-pandemie in de Europese regio. De Organisatie roept de landen op erop toe te zien dat het vaccineren in de mate van het mogelijke wordt gehandhaafd en dat het toezicht tijdens de huidige pandemie niet wordt verstoord.

DOC  EN - FR  HTML  

Raad van Europa en UNHCR: oproep aan de lidstaten om de gezondheidswerkers onder de vluchtelingen bij de strijd tegen COVID-19 te betrekken
Volgens een mededeling die op 14 april 2020 is verschenen werken de Raad van Europa en de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) samen om de kwalificaties van de gezondheidswerkers onder de vluchtelingen te identificeren en te evalueren, en zij verzoeken de lidstaten om hen bij de strijd tegen COVID-19 te betrekken.

DOC  EN  HTML  

 

De informatievergaring voor deze nieuwsbrief werd afgesloten op 20 mei 2020.