Nieuws over gezondheidszorg uit Europa

nr. 50 - juni 2019


      

1

 Volksgezondheid  [...]

EXPH: reflecties over de prioriteiten voor de toekomst van de gezondheidszorg in de EU
EXPH: advies over de taakverschuivingen binnen gezondheidszorgsystemen
EXPH: verzoek om een advies over de opties om gezondheidspromotie aan te moedigen
HSPA: instrumenten en methoden om de efficiŽntie van de gezondheidszorgdiensten in Europa te evalueren
Europese referentienetwerken: opstarten van een onderlinge samenwerking tussen de ERN's en de stakeholders uit de industrie en de patiŽntenverenigingen
De uitbreiding van de Europese referentienetwerken (ERN's)
Europese Commissie: toolbox van de nationale contactpunten: glossarium, controlelijsten, FAQ's en handleiding voor de patiŽnten
Europese Commissie: gegevens van de lidstaten over grensoverschrijdende gezondheidszorg op basis van richtlijn 2011/24/EU - jaar 2017
Raad: informele vergadering van de Europese ministers van gezondheid
Eurostat: gegevens over de toegang tot de gezondheidszorg

 

2

 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt  [...]

Europees Rekenhof: een beter beheer van de grensoverschrijdende gezondheidszorg is noodzakelijk
Europees Parlement: mobiliteit en erkenning van de arbeidskrachten in de gereglementeerde beroepen

 

3

 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen  [...]

Europese Commissie en lidstaten: ondertekening van de kaderovereenkomsten met het farmaceutische bedrijf Seqirus voor de productie en de levering van griepvaccins
Europees Parlement: antwoord op een parlementaire vraag over geneesmiddelentekorten en parallel import 
Europees Parlement: antwoord op een parlementaire vraag over de medische hulpmiddelen
Raad van de EU: goedkeuring van een verordening inzake het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen
Europees Parlement: stemming ten gunste van een nieuwe verordening inzake de aanvullende beschermingscertificaten
EMA: de rol van de regelgevende organen bij de vaststelling van de toegevoegde waarde van nieuwe therapieŽn
Eurobarometer: burgers zeer sceptisch over vaccins
Europese Commissie: maatregelen om de risico's en uitdagingen die ontstaan door de aanwezigheid van farmaceutische producten in het milieu op te vangen

 

4

 e-Health  [...]

Europese Commissie: een nieuw Europees platform ter ondersteuning van de diagnosestelling en de behandeling van zeldzame ziekten
Europees parlement: robots in de gezondheidszorgsector: een oplossing of een probleem? Grondige analyse 
AlbaniŽ en Noord-MacedoniŽ bereiden zich voor op de omzetting van het wetgevende kader van de EU voor digitale gezondheidszorg
Europese richtlijnen voor de grensoverschrijdende uitwisseling van medische gegevens van patiŽnten
KroatiŽ zal elektronische voorschriften afleveren voor Finse burgers en zal de toegang tot de patiŽntgegevens van Tsjechische patiŽnten mogelijk maken, terwijl Kroaten die op reis zijn in Estland er hun elektronische voorschriften zullen kunnen ontvangen
112 bedrijven voor publicitaire bewaking houden EU-burgers op websites van de overheidssector in de gaten
Europese Commissie: reflectie over de veiligheid van gezondheidsapps
Europese Commissie: publicatie van 4 rapporten van de eHealth Stakeholders Subgroups

 

5

 Sociaal beleid  [...]

EPSCO-raad: goedkeuring van het gezamenlijke verslag over de werkgelegenheid 2019
Raad: brief van de Commissie over de stand van zaken met betrekking tot de electronic exchange of social security information

 

6

 Economisch beleid  [...]

Europese Commissie: publicatie van de landen-specifieke aanbevelingen
EIB: ondersteuning van de modernisering van het ziekenhuis Diakonessenhuis in Utrecht
Begroting van de EU voor 2021-2027: de Commissie is verheugd over het voorlopige akkoord inzake InvestEU
Cyprus: zesde postprogramma-waarnemingsmissie
Griekenland: derde postprogramma-waarnemingsmissie 

 

7

 Mededinging  [...]

Portugal: diepgaand onderzoek naar de fusie van Grupo HPA Saķde / Hospital S„o GonÁalo de Lagos
Denemarken: de Mededingingsautoriteit publiceert een studie over de buitensporige prijzen in de farmaceutische markten
Frankrijk: distributie van geneesmiddelen en medische laboratoria: De Mededingingsautoriteit publiceert haar advies

 

8

 Hof van Justitie van de Europese Unie  [...]

Arrest: de regels voor het plaatsen van overheidsopdrachten gelden niet voor diensten op het gebied van patiŽntenvervoer die in noodsituaties worden verleend door non-profit organisaties of Ėverenigingen
Arrest: geen aanvullend beschermingscertificaat (ABC) voor reeds goedgekeurde nieuwe formuleringen van werkzame bestanddelen

 

9

 Inbreukprocedures   [...]

Geneesmiddelen op voorschrift: de Commissie maant Duitsland aan om de EU-regelgeving inzake het vrij verkeer van goederen na te leven
Erkenning van beroepskwalificaties: inbreukprocedures tegen 26 lidstaten 

 

10

 Publicaties  [...]

OESO en EU: verbeteren van de uitgavenramingen voor geneesmiddelen - Inzichten uit 23 landen - Analyserapport
OESO: gebruik van regelmatig verzamelde gegevens om het inzicht in het farmaceutisch beleid te vergroten - Analytisch verslag voor de OESO- en EU-landen
WGO: zijn mensen in staat om hun medische verzorging te betalen? Nieuwe bewijzen met betrekking tot de financiŽle bescherming in Europa
Studie: toegang tot kraamzorg en verzorging door een vroedvrouw voor kwetsbare groepen in de EU
Artikel: de Brexit zal zeer schadelijk zijn voor de NHS, maar een no-deal-Brexit is verreweg de slechtst mogelijke optie
ESPN: flash report over het hervormingsproces van de gezondheidszorg in Cyprus
Artikel: evolutie van de sociale situatie en sociale bescherming in BelgiŽ - toenemende druk op de toereikendheid van de sociale bescherming

 

11

 Brexit  [...]

Brexit: de Europese Commissie maakt de balans op van de voorbereidingen en geeft een aantal praktische richtsnoeren met het oog op een gecoŲrdineerde aanpak op EU-niveau

  

 

1

 Volksgezondheid

EXPH: reflecties over de prioriteiten voor de toekomst van de gezondheidszorg in de EU
Dit document werd op eigen initiatief door de leden van de expertgroep voorbereid, op basis van een interne brainstorming over de toekomstige werkzaamheden en acties van de EU op het vlak van gezondheidszorg en volksgezondheid.

DOC  EN  PDF  

EXPH: advies over de taakverschuivingen binnen gezondheidszorgsystemen
Taakverschuivingen die gebaseerd zijn op degelijke bewijzen en efficiŽnt worden georganiseerd, kunnen volgens de expertgroep een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid en de leefbaarheid van de gezondheidszorgsystemen. Het is echter geen wondermiddel voor alle uitdagingen waarmee de gezondheidszorgsystemen worden geconfronteerd.

DOC  EN  PDF  

EXPH: verzoek om een advies over de opties om gezondheidspromotie aan te moedigen
De expertgroep moet onder meer onderzoeken welke mechanismen de implementatie van gezondheidspromotie binnen de gezondheidszorgsystemen kunnen versterken en moet de succesfactoren voor een verdere integratie vanuit conceptueel, organisatorisch en financieel oogpunt alsook de belangrijkste struikelblokken en uitdagingen in kaart brengen.

DOC  EN  PDF  

HSPA: instrumenten en methoden om de efficiŽntie van de gezondheidszorgdiensten in Europa te evalueren
Dit rapport van de expertgroep over de evaluatie van de performantie van de gezondheidszorgsystemen (HSPA) beoogt de nationale beleidsmakers te steunen bij hun inspanningen om die doelstelling te verwezenlijken. Het biedt een volledig overzicht van de theoretische sleutelbegrippen met betrekking tot de doelmatigheid van de gezondheidszorg en onderzoekt de nationale ervaringen op het vlak van de evaluatie van de doelmatigheid van gezondheidszorg in Europa.

DOC  EN  PDF  

Europese referentienetwerken: opstarten van een onderlinge samenwerking tussen de ERN's en de stakeholders uit de industrie en de patiŽntenverenigingen
Tijdens de eerste vergadering van de werkgroep van de Europese referentienetwerken (ERN's) over de juridische en ethische kwesties en de relaties met de stakeholders (LES), met vertegenwoordigers van de industrie en patiŽntenverenigingen, werden mogelijke domeinen voor samenwerking tussen de ERNís en andere stakeholders verkend.

DOC  EN  PDF  

De uitbreiding van de Europese referentienetwerken (ERN's)
De ERN-coŲrdinatoren hebben verschillende sleutelaspecten van de ontwikkeling van de netwerken besproken. De belangrijkste discussies gingen over de nog lopende aanwijzing van aangesloten partners door de lidstaten, zowel wat betreft de procedure als de praktische gevolgen voor de ERN's. Er werden verschillende onderwerpen besproken in verband met de groei van de operationele activiteiten en de ontwikkeling van netwerken.

DOC  EN  PDF  

Europese Commissie: toolbox van de nationale contactpunten: glossarium, controlelijsten, FAQ's en handleiding voor de patiŽnten
Die toolbox is bestemd voor de patiŽnten en de nationale contactpunten (NCP's) die in elke lidstaat werden opgericht om de informatieverstrekking aan mobiele patiŽnten te vergemakkelijken, overeenkomstig de richtlijn met betrekking tot de grensoverschrijdende gezondheidszorg. De toolbox bevat relevante informatie over het juridische kader van grensoverschrijdende gezondheidszorg.

DOC 1  EN  HTML  |  DOC 2  EN  PDF  

Europese Commissie: gegevens van de lidstaten over grensoverschrijdende gezondheidszorg op basis van richtlijn 2011/24/EU - jaar 2017
Om na te gaan wat de impact is van richtlijn 2011/24/EU, werden er in 2015, 2016, 2017 en 2018 een vragenlijsten verstuurd naar alle lidstaten om informatie te verzamelen over de mobiliteit van patiŽnten tijdens het voorbije jaar. De verzamelde gegevens hebben betrekking op behandelingen waarvoor de lidstaat van aansluiting een voorafgaande toestemming heeft gegeven alsook de behandelingen waarvoor een dergelijke voorafgaande toestemming niet is vereist.

DOC  EN  PDF  

Raad: informele vergadering van de Europese ministers van gezondheid
De Europese ministers van gezondheid hebben in het kader van het Roemeens voorzitterschap informeel vergaderd in Boekarest. De onderwerpen op de agenda hadden betrekking op de toegang van patiŽnten tot innovatieve geneeskunde en patiŽntenmobiliteit, in het bijzonder van patiŽnten met zeldzame aandoeningen of patiŽnten jonger dan 18 jaar, evenals de toegang tot dure en innovatieve geneesmiddelen.

DOC  EN  HTML  

Eurostat: gegevens over de toegang tot de gezondheidszorg
Volgens de in 2017 door Eurostat gepubliceerde gegevens hebben bijna vier op tien personen (38%) in de Europese Unie in de twaalf maanden vůůr de enquÍte een- of tweemaal hun huisarts geraadpleegd; 1,8% van de kinderen jonger dan 16 jaar had onvervulde medische behoeften en voor meer dan de helft van de bevolking (55%) was het bedrag dat hun gezin moest betalen voor medische verzorging geen financiŽle last.

DOC 1  EN  HTML  |  DOC 2  EN  HTML  |  DOC 3  EN  HTML  

 

2

 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt

Europees Rekenhof: een beter beheer van de grensoverschrijdende gezondheidszorg is noodzakelijk 
Volgens een rapport van het Rekenhof stuiten Europese patiŽnten op problemen wanneer zij gebruik proberen te maken van de maatregelen die zijn vastgelegd in de richtlijn van de EU over de grensoverschrijdende gezondheidszorg. Weinig patiŽnten worden geÔnformeerd over hun rechten om gezondheidszorg in het buitenland te ontvangen. De elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens van patiŽnten tussen de lidstaten kampt met problemen en vertragingen.

DOC 1  FR  NL - EN  PDF  |  DOC 2  FR  NL - EN  PDF  

Europees Parlement: mobiliteit en erkenning van de arbeidskrachten in de gereglementeerde beroepen 
In deze studie wordt de impact onderzocht van de herziening van 2013 van de richtlijn met betrekking tot de beroepskwalificaties en de verwante EU initiatieven inzake arbeidsmobiliteit en tewerkstelling. De trends op het vlak van mobiliteit en erkenning worden onder de loep genomen met bijzondere aandacht voor de gezondheidszorgsector en vier nationale casestudies. In de studie worden de resultaten voorgesteld van raadplegingen van stakeholders op Europees en nationaal niveau en worden de best practices belicht.

DOC  EN  PDF  

 

3

 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Europese Commissie en lidstaten: ondertekening van de kaderovereenkomsten met het farmaceutische bedrijf Seqirus voor de productie en de levering van griepvaccins
Vijftien lidstaten waaronder BelgiŽ en de Europese Commissie hebben kaderovereenkomsten ondertekend met Seqirus voor de productie en de levering van vaccins tegen de pandemische griep in het kader van de communautaire overeenkomst met betrekking tot de overheidsopdrachten voor de aankoop van medische tegenmaatregelen. In geval van een grieppandemie zullen deze vijftien lidstaten die ongeveer de helft van de Europese bevolking uitmaken en de Europese Commissie de griepvaccins ontvangen.

DOC  EN  HTML  

Europees Parlement: antwoord op een parlementaire vraag over geneesmiddelentekorten en parallel import
De Europese Commissie heeft geantwoord op een parlementaire vraag van John Stuart Agnew (ENF) over een studie rond de negatieve impact van de parallelle invoer, gelet op de bijzondere aard van de geneesmiddelen en hun markten. Een dergelijke evaluatie zou nuttig kunnen zijn om een reglementering uit te werken voor geneesmiddelenhandel die is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en om de lidstaten te helpen hun geneesmiddelenvoorraden te plannen.

DOC  EN  HTML  

Europees Parlement: antwoord op een parlementaire vraag over de medische hulpmiddelen
De Europese Commissie heeft geantwoord op een parlementaire vraag van Dario Tamburrano (EFDD). Laatstgenoemde had een vraag gesteld over: (1) het aantal medische hulpmiddelen dat momenteel is gehomologeerd en waarvoor een nieuw certificaat moet worden afgeleverd; (2) het aantal aangemelde instellingen die overeenkomstig de verordening (EG) nr. 42017/745 reeds zijn geaccrediteerd; (3) de wijze waarop men het risico op een plotse uitval van de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen voor klinisch gebruik wil vermijden.

DOC  EN  HTML  

Raad van de EU: goedkeuring van een verordening inzake het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen
De Raad van de EU heeft een verordening aangenomen tot instelling van een uitzonderingsregeling, waarbij sommige geneesmiddelen, bestemd voor uitvoer of opslag, worden vrijgesteld van de bescherming die wordt verleend door een aanvullend beschermingscertificaat (ABC). De uitzondering heeft betrekking op generieke en biosimilaire geneesmiddelen die uitsluitend worden geproduceerd voor uitvoer naar derde landen waar de bescherming van het oorspronkelijke geneesmiddel niet bestaat of is komen te vervallen, of voor het aanleggen van een voorraad tijdens de laatste 6 maanden vůůr de vervaldatum van het ABC.

DOC 1  EN  FR - NL  PDF  |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  

Europees Parlement: stemming ten gunste van een nieuwe verordening inzake de aanvullende beschermingscertificaten
Het Europees Parlement heeft gestemd ten gunste van een nieuwe verordening inzake de aanvullende beschermingscertificaten (ABC). De Commissie heeft een gerichte herziening voorgesteld van de regels in verband met de octrooien voor farmaceutische producten om farmaceutische bedrijven met een vestiging in de EU te helpen toegang te krijgen tot sterk groeiende wereldmarkten en om tewerkstelling, groei en investeringen te stimuleren.

DOC  EN  HTML  

EMA: de rol van de regelgevende organen bij de vaststelling van de toegevoegde waarde van nieuwe therapieŽn
In dit artikel dat is verschenen in Nature Reviews Drug Discovery, hebben Hans-Georg Eichler, hoofdarts van het EMA, Harald Enzmann, voorzitter van het Comitť voor Geneesmiddelen voor Menselijk Gebruik en verantwoordelijke voor de Europese en internationale zaken van het Federaal Instituut voor Geneesmiddelen en Medische Hulpmiddelen en Guido Rasi, uitvoerend directeur van het EMA, de voordelen en de risico's onderzocht van de verschillende voorstellen met betrekking tot de rol van de regelgevende organen bij de vaststelling van een toegevoegde therapeutische waarde van nieuwe therapieŽn, in het licht van het huidige debat over de prijs van de geneesmiddelen. 

DOC  EN  HTML  

Eurobarometer: burgers zeer sceptisch over vaccins
Volgens de Eurobarometer-enquÍte die is gepubliceerd in het kader van de Europese Vaccinatieweek denkt 48% van de Europeanen dat vaccins regelmatig gepaard gaan met bijwerkingen en 38% denkt dat vaccins de ziekte waartegen ze geacht worden te beschermen, kunnen veroorzaken.

DOC  EN  PDF  

Europese Commissie: maatregelen om de risico's en uitdagingen die ontstaan door de aanwezigheid van farmaceutische producten in het milieu op te vangen
In een mededeling van de Europese Commissie worden verschillende maatregelen uiteengezet om de vele uitdagingen door restanten van farmaceutische geneesmiddelen in het milieu het hoofd te bieden. In de mededeling worden zes actiedomeinen aangegeven met betrekking tot de levenscyclus van farmaceutische producten die voor verbetering vatbaar zijn. De tekst heeft zowel betrekking op diergeneesmiddelen als op geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

DOC  EN/FR  HTML  

 

4

 e-Health

Europese Commissie: een nieuw Europees platform ter ondersteuning van de diagnosestelling en de behandeling van zeldzame ziekten
Naar aanleiding van de Dag van de Zeldzame Ziekten heeft de Europese Commissie een nieuw onlineplatform opgericht voor kennisuitwisseling ter ondersteuning van een betere diagnosestelling en behandeling bij meer dan 30 miljoenen Europeanen met een zeldzame ziekte.

DOC  EN/FR  HTML  

Europees parlement: robots in de gezondheidszorgsector: een oplossing of een probleem? Grondige analyse
Dit verslag bevat een samenvatting van de presentaties en discussies van een workshop omtrent het gebruik van robots en AI in de gezondheidszorg. Het eerste deel van de workshop was gewijd aan de praktische toepassing van AI en robots in de gezondheidszorg, terwijl in het tweede deel de ethische consequenties en de verantwoordelijkheden op het vlak van AI en robottechnologieŽn in de gezondheidszorg werden onderzocht.

DOC  EN  PDF  

AlbaniŽ en Noord-MacedoniŽ bereiden zich voor op de omzetting van het wetgevende kader van de EU voor digitale gezondheidszorg
Ter voorbereiding van hun toetredingsgesprekken, wensen AlbaniŽ en Noord-MacedoniŽ het acquis op het gebied van de gezondheidszorg om te zetten; AlbaniŽ heeft een digitaal agentschap opgericht en is begonnen met de digitalisering van de elektronische gezondheidsdossiers. Er werd in Brussel een vergadering georganiseerd over de omzetting van het communautaire acquis op het gebied van de digitale gezondheidszorg in het kader van een bredere oefening met betrekking tot alle Europese regels inzake consumentenbescherming en gezondheidszorg.

DOC  EN  PDF  

Europese richtlijnen voor de grensoverschrijdende uitwisseling van medische gegevens van patiŽnten 
Op de slotconferentie stelde het CEN-project 'International Patient Summary' de resultaten voor van de werkzaamheden met het oog op de omzetting van de huidige Europese richtsnoeren omtrent de patiŽntgegevens, uitgewerkt in het eHealth-netwerk, in Europese normen. Die richtlijnen worden beschouwd als de leidende referentie voor het opstellen van internationale normen.

DOC  EN  PDF  

KroatiŽ zal elektronische voorschriften afleveren voor Finse burgers en zal de toegang tot de patiŽntgegevens van Tsjechische patiŽnten mogelijk maken, terwijl Kroaten die op reis zijn in Estland er hun elektronische voorschriften zullen kunnen ontvangen
Die gegevensuitwisselingen zijn voortaan mogelijk, aangezien in het eHealth-netwerk, dat is samengesteld uit digitale gezondheidsagentschappen in Europa, is overeengekomen dat KroatiŽ grensoverschrijdende elektronische voorschriften mag versturen en ontvangen en de patiŽntgegevens van burgers uit andere Europese landen mag ontvangen; de eHealth Member State Expert Group heeft gunstig gestemd over die beslissing.

DOC  EN  PDF  

112 bedrijven voor publicitaire bewaking houden EU-burgers op websites van de overheidssector in de gaten
Volgens een studie van het Deense bedrijf Cybot houden meer dan 100 bedrijven voor publicitaire technologie systematisch toezicht op Europese burgers wanneer zij webpagina's van volksgezondheidsdiensten raadplegen in verband met gevoelige onderwerpen zoals zwangerschap, seksuele gezondheid, kanker of geestelijke gezondheid. Nadat de gegevens zijn verzameld, worden ze via data brokers doorverkocht aan bedrijven die al dan niet actief zijn in de reclame-industrie.

DOC  EN  PDF  

Europese Commissie: reflectie over de veiligheid van gezondheidsapps
Uit een studie die is voorbereid voor de Europese Commissie over de veiligheid van niet-geÔntegreerde softwareprogramma's blijkt, dat ondanks de afwezigheid van gemelde incidenten in dit stadium, veel landen zich terdege ervan bewust zijn dat er een zekere transparantie moet komen over de veiligheid van die apps. De medische beroepsorganisaties organiseren activiteiten om de veiligheid van gezondheidsapps te helpen bewaken.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: publicatie van 4 rapporten van de eHealth Stakeholders Subgroups
DG CNECT heeft een reeks van vier rapporten gepubliceerd die zijn voorbereid door subgroepen van stakeholders op het vlak van e-gezondheid. Die rapporten hebben betrekking op de continuÔteit van de verzorging, de burgers en de gezondheidsgegevens, de terugbetaling, de normen en de interoperabiliteit.

DOC  EN  HTML  

 

5

 Sociaal beleid

EPSCO-raad: goedkeuring van het gezamenlijke verslag over de werkgelegenheid 2019
In het deel 3.4 van dit rapport wordt de uitvoering van de werkgelegenheidsrichtsnoer nr. 8 onderzocht die de lidstaten aanbeveelt om de socialebeschermingsstelsels te modernisen, gelijke kansen voor iedereen te bevorderen, sociale inclusie te stimuleren en armoede te bestrijden. In het rapport wordt de sociale situatie in de lidstaten in kaart gebracht op basis van sleutelindicatoren en wordt beschreven welke maatregelen de lidstaten hebben genomen op het vlak van de socialebeschermingsstelsels, met name langdurige zorg en gezondheidszorg.

DOC  FR  NLEN  PDF  

Raad: brief van de Commissie over de stand van zaken met betrekking tot de electronic exchange of social security information
De electronic exchange of social security information (EESSI) is een IT-systeem dat socialezekerheidsorganen uit 32 Europese landen helpt om sneller en veilig informatie uit te wisselen. Dankzij EESSI zullen fraude en fouten gemakkelijker kunnen worden voorkomen en zullen de socialezekerheidsuitkeringen van burgers die in de verschillende deelnemende landen hebben gewoond en gewerkt, sneller en efficiŽnter kunnen worden berekend.

DOC   EN  PDF  

 

6

 Economisch beleid

Europese Commissie: publicatie van de landen-specifieke aanbevelingen
De Europese Commissie heeft de landen-specifieke aanbevelingen 2019 voorgesteld waarin aan alle lidstaten van de EU economische beleidsrichtsnoeren voor de volgende 12 tot 18 maanden worden gegeven. Die aanbevelingen zijn gebaseerd op de gedetailleerde analyse van de in februari gepubliceerde landenverslagen en de beoordeling van de in april voorgestelde nationale programma's.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

EIB: ondersteuning van de modernisering van het ziekenhuis Diakonessenhuis in Utrecht
De Europese Investeringsbank (EIB) en het ziekenhuis Diakonessenhuis in Utrecht hebben een leningsovereenkomst ondertekend voor 43 miljoen EUR, met de steun van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen, de belangrijkste pijler van het investeringsplan voor Europa.

DOC  EN/NL  HTML  

Begroting van de EU voor 2021-2027: de Commissie is verheugd over het voorlopige akkoord inzake InvestEU
De Commissie is verheugd over het voorlopige akkoord inzake InvestEU. InvestEU ondersteunt verschillende beleidsgebieden en verleent begrotingsgaranties om privť-investeringen aan te trekken. Het gaat onder andere om de financiering van projecten in de ziekenhuizen, gezondheidszorg en langdurige verzorging.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Cyprus: zesde postprogramma-waarnemingsmissie 
Medewerkers van de Europese Commissie zijn naar Cyprus gereisd in het kader van de zesde postprogramma-waarnemingsmissie. De missie wijst erop dat het begrotingssaldo voor 2019 en 2020 opnieuw een aanzienlijk overschot moet vertonen. De risico's houden voornamelijk verband met de fiscale gevolgen van de hervorming van de gezondheidszorg.

DOC  EN  HTML  

Griekenland: derde postprogramma-waarnemingsmissie 
Tijdens de derde postprogramma-waarnemingsmissie werd onderzocht in welke mate de essentiŽle hervormingen in het kader van het programma zijn gevorderd en meer bepaald de uitvoering van de 15 specifieke hervormingsverbintenissen tegen midden 2019. In het kader van zijn strategie met het oog op de modernisering van de gezondheidszorgsector heeft Griekenland zich ertoe verbonden om de eerstelijnsgezondheidszorg uit te bouwen door onder meer 120 centra voor eerstelijnsgezondheidszorg te openen tegen eind 2018 en 240 tegen midden 2020.

DOC 1  EN  HTML  |  DOC 2  EN  PDF  

 

7

 Mededinging

Portugal: diepgaand onderzoek naar de fusie van Grupo HPA Saķde / Hospital S„o GonÁalo de Lagos
De Portugese Mededingingsautoriteit heeft beslist om een diepgaand onderzoek uit te voeren naar de fusie die bestaat uit de overname van het ziekenhuis S„o GonÁalo de Lagos door de Grupo Hospital Particular do Algarve. Die beslissing is gebaseerd op het risico dat deze fusie een belemmering vormt voor de mededinging op de markten, zowel wat betreft de verstrekking van gezondheidsdiensten in de privť-ziekenhuizen in de Algarve als het verstrekken van medische raadplegingen in de regio's die tot de invloedssfeer van HSGL behoren.

DOC  EN  HTML  

Denemarken: de Mededingingsautoriteit publiceert een studie over de buitensporige prijzen in de farmaceutische markten
Het Deense Mededingingsberoepsgerecht heeft onlangs de zaak bevestigd van CD Pharma betreffende het geneesmiddel Syntocinon dat tijdens de bevalling aan zwangere vrouwen wordt toegediend. In dit artikel wordt de inhoud van de zaak toegelicht en wordt uitgelegd waarom de Deense Mededingingsraad hieraan voorrang verleent.

DOC  EN  PDF  

Frankrijk: distributie van geneesmiddelen en medische laboratoria: De Mededingingsautoriteit publiceert haar advies
De Mededingingsautoriteit heeft de conclusies van haar onderzoek over de gezondheidssector neergelegd. De sector van de geneesmiddelendistributie staat voor ingrijpende veranderingen. Om het hoge niveau van bescherming van de volksgezondheid in Frankrijk te handhaven door een goede maaswijdte van het netwerk en de kwaliteit van het apothekersnetwerk, heeft de Autoriteit voorstellen gedaan om het beroep van apotheker te consolideren en de efficiŽntie van de medische laboratoria te verbeteren.

DOC  FR  HTML  

 

8

 Hof van Justitie van de Europese Unie

Arrest: de regels voor het plaatsen van overheidsopdrachten gelden niet voor diensten op het gebied van patiŽntenvervoer die in noodsituaties worden verleend door non-profit organisaties of Ėverenigingen
Volgens het arrest van het Hof in de zaak C-465/17 valt de bijstand aan en de verzorging van patiŽnten in nood door een ambulancier of paramedisch personeel in een reddingsvoertuig onder de overeenstemmende CPV code (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) voor ĄreddingsdienstenĒ of die voor ĄambulancedienstenĒ. Het ambulancevervoer valt echter slechts onder de code CPV voor ĄambulancedienstenĒ als kan worden aangetoond dat er sprake is van een noodgeval. Dat is het geval wanneer bij een patiŽnt het risico bestaat dat zijn gezondheidstoestand tijdens het ambulancevervoer achteruitgaat. Dat risico brengt met zich mee dat het ambulancevervoer moet worden uitgevoerd door personeel dat is opgeleid om eerste hulp te verlenen.

DOC  EN  FR  - NL  PDF  

Arrest: geen aanvullend beschermingscertificaat (ABC) voor reeds goedgekeurde nieuwe formuleringen van werkzame bestanddelen
In de zaak Abraxis Bioscience (C-443/17) heeft het Hof geoordeeld dat artikel 3, onder d) van de verordening betreffende de aanvullende beschermingscertificaten, gelezen in samenhang met artikel 1, onder b), aldus moet worden uitgelegd dat de vergunning voor het in de handel brengen van een nieuwe formulering van een oud werkzaam bestanddeel, niet kan worden beschouwd als de eerste vergunning voor het in de handel brengen van dat product als geneesmiddel wanneer voor dat werkzaam bestanddeel reeds een vergunning is afgeleverd.

Deze zaak is het gevolg van het beroep dat is ingesteld door Abraxis tegen de beslissing van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van het Verenigd Koninkrijk (UKIPO) om een ABC voor Abraxane te weigeren.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

 

9

 Inbreukprocedures

Geneesmiddelen op voorschrift: de Commissie maant Duitsland aan om de EU-regelgeving inzake het vrij verkeer van goederen na te leven
De Commissie heeft Duitsland een met redenen omkleed advies gestuurd betreffende zijn regels inzake vaste prijzen voor receptplichtige geneesmiddelen, die de verkoop van producten door in andere lidstaten van de EU gevestigde apotheken ongunstig beÔnvloeden. Het systeem van vaste prijzen in de Duitse wetgeving (Geneesmiddelenwet) beperkt de mogelijkheid dat apotheken kortingen aanbieden, belemmert de handel tussen de EU-landen en schendt het principe van vrij verkeer van goederen.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Erkenning van beroepskwalificaties: inbreukprocedures tegen 26 lidstaten 
De Commissie heeft aan 24 lidstaten (waaronder BelgiŽ) gemotiveerde adviezen en aan 2 lidstaten ingebrekestellingen gericht wegens non-conformiteit van hun wetgeving en hun praktijken van nationale rechtsorde met de EU-regels inzake de erkenning van beroepskwalificaties. Deze adviezen hebben betrekking op essentiŽle kwesties die onder andere verband houden met de Europese beroepskaart, het waarschuwingsmechanisme, de mogelijkheid van gedeeltelijke toegang tot een beroepsactiviteit en de evenredigheid van de vereiste talenkennis.

DOC  EN/FR  HTML  

 

10

 Publicaties

OESO en EU: verbeteren van de uitgavenramingen voor geneesmiddelen - Inzichten uit 23 landen - Analyserapport
De OESO heeft een rapport gepubliceerd met de titel "Improving Forecasting of Pharmaceutical Spending" en 23 nota's van EU- en EER-landen. In het rapport komen verschillende benaderingen aan bod om het gebruik van en de uitgaven voor geneesmiddelen op te volgen en te anticiperen op de veranderende dynamiek van de farmaceutische markt. Er wordt onderzocht hoe de EU- en EER-landen deze benaderingen gebruiken om budgetten en uitgavenmaxima vast te stellen en de toekomstige uitgaven te modelleren.

DOC  EN  PDF  

OESO: gebruik van regelmatig verzamelde gegevens om het inzicht in het farmaceutisch beleid te vergroten - Analytisch verslag voor de OESO- en EU-landen
Om na te gaan of de landen in staat zijn om onderbouwde gegevens te produceren en hun impact op de uitwerking van het farmaceutisch beleid te evalueren, heeft de OESO - met de steun van de Europese Commissie - de verzameling en het gebruik door de landen van lopende gegevens over de voorgeschreven en afgeleverde geneesmiddelen bestudeerd. Negentien landen van de EU/EER hebben de enquÍte van de OESO volledig beantwoord en hun antwoorden dienden als basis voor de uitwerking van die nota's per land.

DOC 1  EN  PDF  |  DOC 2  EN  PDF  

WGO: zijn mensen in staat om hun medische verzorging te betalen? Nieuwe bewijzen met betrekking tot de financiŽle bescherming in Europa 
In dit rapport zijn dankzij de bijdragen van nationale experten uit 24 landen gegevens gebundeld over de onvervulde behoeften en de financiŽle moeilijkheden om na te gaan of personen in Europa hun medische verzorging kunnen betalen. Hieruit blijkt dat het aantal personen dat afziet van medische verzorging, alsook van voorgeschreven geneesmiddelen, groot is in landen met een geringe financiŽle bescherming.

DOC 1  EN  HTML  |  DOC 2  EN  HTML  

Studie: toegang tot kraamzorg en verzorging door een vroedvrouw voor kwetsbare groepen in de EU
In deze door het Europees Parlement bestelde studie worden de vraagstukken onderzocht in verband met de toegang van sociaal kwetsbare groepen tot kraamzorg en verzorging door vroedvrouwen in de EU. De studie bevat een analyse van de problemen en oorzaken alsook een literatuurstudie in verband met de best practices en formuleert beleidsaanbevelingen om de situatie van kwetsbare vrouwen te verbeteren en de ongelijkheden op het vlak van gezondheid weg te werken.

DOC  EN  PDF  

Artikel: de Brexit zal zeer schadelijk zijn voor de NHS, maar een no-deal-Brexit is verreweg de slechtst mogelijke optie
Deze analyse, mede geschreven door de London School of Hygiene & Tropical Medicine, is gebaseerd op de beschikbare juridische teksten en beleidsteksten met betrekking tot de vier Brexit-scenario's om de mogelijke impact op 15 specifieke aspecten van de Britse gezondheidszorg te evalueren.

DOC  EN  HTML  

ESPN: flash report over het hervormingsproces van de gezondheidszorg in Cyprus
Minder dan drie maanden voor de invoering van het lang verwachte nieuwe gezondheidszorgsysteem weigeren privť-artsen en ziekenhuizen om toe te treden tot het systeem. Hoewel wordt verwacht dat het systeem, zoals voorzien, in werking zal treden, wordt er door die negatieve reacties aan getwijfeld of het succesvol kan worden geÔmplementeerd; door de controverse is namelijk een explosieve sfeer ontstaan die tot een onderbreking van de dialoog heeft geleid.

DOC  EN  HTML  

Artikel: evolutie van de sociale situatie en sociale bescherming in BelgiŽ - toenemende druk op de toereikendheid van de sociale bescherming
In dit artikel wordt de evolutie van de sociale situatie in BelgiŽ onderzocht op basis van de Europese sociale indicatoren. De sociale indicatoren waarop deze monitoring steunt, zijn meestal gebaseerd op de Europees gecoŲrdineerde enquÍtes Statistics on Income and Living Conditions en de LabourForce Survey.

DOC 1  FR  PDF  |  DOC 2  NL  PDF  

 

11

 Brexit

Brexit: de Europese Commissie maakt de balans op van de voorbereidingen en geeft een aantal praktische richtsnoeren met het oog op een gecoŲrdineerde aanpak op EU-niveau
De Europese Commissie heeft een overzicht gegeven van de intensieve voorbereiding van de EU op een no deal-scenario en heeft praktische richtsnoeren gepubliceerd voor de lidstaten in vijf domeinen waaronder de geneesmiddelen en de medische hulpmiddelen.

DOC  EN/FR/NL  HTML  


De informatievergaring voor deze nieuwsbrief werd afgesloten op 5 juni 2019.