Nieuws over gezondheidszorg uit Europa

nr. 46 - juni 2018


      

1

 Volksgezondheid  [...]

Rekenkamer: audit over grensoverschrijdende gezondheidszorg
Deskundigengroep voor de beoordeling van de performantie van de gezondheidszorgstelsels: rapport over de eerstelijnsgezondheidszorg
Europese Commissie: studie over de grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg
Europese Commissie: versterking van de samenwerking tegen met vaccins te voorkomen ziekten
Europees Parlement: bezorgdheid over de daling van de vaccinatiegraad in Europa
Europese Commissie: het gezondheidsbeleid in de volgende EU-begroting
EXPH: mandaat over vaccinatieprogramma's en gezondheidszorgsystemen in Europa
EXPH: mandaat om de impact van de digitale transformatie van de gezondheidszorgdiensten te evalueren
EXPH: adviesaanvraag over de toepassing van het model van Europese referentienetwerken (ERN) buiten het domein van de zeldzame ziekten
EPF-EPHA: gemeenschappelijke verklaring over het voorstel voor een meerjarig financieel kader na 2020
BEUC: het toekomstige programma van de EU heeft dringend nood aan financiŽle ondersteuning

 

2

 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt  [...]

Europees Parlement en Raad: voorlopig akkoord over de richtlijn over toegang tot gereglementeerde beroepen
Europese Commissie: mobiliteit van de gezondheidszorgbeoefenaars

 

3

 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen  [...]

Europese Commissie: verfijning van de regels inzake intellectuele eigendom in de farmaceutische sector
Europese Commissie: studie ter ondersteuning van de evaluatie van het vergoedingssysteem van het Europees Geneesmiddelenbureau
Europese Commissie: volgens een publieke raadpleging maakt de EU-wetgeving bloed, weefsels en cellen veiliger
Europese Commissie: seminarie van technische experten over de kwesties betreffende farmaceutische producten, na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk
Europese Commissie: studie over de economische impact van de stimulerings- en vergoedingsmaatregelen voor geneesmiddelen in Europa
Europees Parlement: publicatie van het ontwerpverslag over HTA
Europees Parlement: briefing paper over het voorstel van de Commissie over de samenwerking inzake evaluatie van gezondheidstechnologieŽn
EMA: verslag over de eerste twee jaren van PRIME

 

4

 e-Health  [...]

Europese Commissie: maatregelen om investeringen in de sector van kunstmatige intelligentie (KI) te stimuleren 
Europese Commissie: beschikbaarheid van gegevens verbeteren en het delen van gezondheidsgegevens aanmoedigen
Europese Commissie: kunstmatige intelligentie, start van de werken om geavanceerde technologieŽn en ethische principes te bundelen
Europese Commissie: studie rond de "zilveren economie" (Silver Economy)
Digital day 2018: 13 landen zetten zich in voor de grensoverschrijdende toegang tot hun genomische informatie
Europese Commissie: syntheseverslag van de publieke raadpleging over de digitale transformatie van gezondheid en gezondheidszorg in de context van de digitale eengemaakte markt
Europese Commissie: brief van de voorzitter van de werkgroep "Artikel 29" aan het netwerk mobiele gezondheid
Europese Commissie: best practices e-gezondheid gefinancierd door de EU

 

5

 Sociaal beleid  [...]

EESC: Europa heeft een proactief beleid nodig voor de sector van de langdurige persoonsgebonden zorgverlening aan huis
Europese Commissie: versterking van de band tussen het ESF+ en het Europees semester na 2020
Europese Commissie: voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende de toegang tot sociale bescherming
Raad van de Europese Unie: conclusies over de jaarlijkse groeianalyse 2018 en het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid

 

6

 Economisch beleid  [...]

Raad van de EU: ex-antevoorwaarden en prestatiereserve bij cohesie
Europese Commissie en ECB: verklaring naar aanleiding van de vierde missie van het post-programmatoezicht in Cyprus 
Europese Commissie: een moderne begroting voor een Unie die ons beschermt, sterker maakt en verdedigt
Europese Commissie: specifieke aanbevelingen per land betreffende de gezondheidszorg, voorgesteld aan 12 lidstaten in het kader van het Europees semester
Europese Commissie: mededeling over het Europees semester en de specifieke aanbevelingen per land
Europese Commissie: verslag over de vergrijzing 2018 - Economische en budgettaire vooruitzichten
Europese Commissie: landen-specifieke aanbeveling inzake langdurige verzorging voor BelgiŽ
EIB: 24 miljoen euro voor een nieuw medisch centrum bij de medische universiteit van Warschau (WUM)
EIB: lening van 20 miljoen euro aan het innoverende bedrijf MedinCell
EIB: versterking van de financiering voor verzorgingsinstellingen in Finland
Europees Parlement: vraag over de terugbetaling van de Griekse farmaceutische sector

 

7

 Mededinging  [...]

Finse autoriteit voor mededinging en consumentenzaken: de commercialisering van de gezondheidsdiensten bevordert de mededinging en de keuzevrijheid
Finland: overname van Med Group Holding Oy door Tradeka-YhtiŲt Oy

 

8

 Hof van Justitie van de Europese Unie  [...]

Arrest: vernietiging van een beslissing van het EMA betreffende een weesgeneesmiddel 
Arrest: verduidelijking van de voorwaarden voor het verkrijgen van subsidiaire bescherming in de EU
Arrest: de opleidingscriteria voor personen belast met de evaluatie van de veiligheid van cosmetica voor menselijke gezondheid
Conclusie: een katholieke hoofdarts van een katholiek ziekenhuis kan niet uit zijn ambt worden ontzet wegens scheiding en hertrouwen
Arrest: gedecentraliseerde procedure voor de afgifte van een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel
Arrest: verduidelijking over overheidsopdrachten

 

9

 Inbreukprocedures  [...]

Europese Commissie: beroep tegen ItaliŽ betreffende de omzetting van bepaalde technische vereisten op het vlak van de controle van weefsels en cellen van menselijke oorsprong
Parallelhandel in geneesmiddelen: de Commissie sluit de inbreukprocedures en de klachten tegen Polen, RoemeniŽ en Slovakije
Beroepskwalificaties: de Commissie vraagt aan Frankrijk om haar praktijkvoeringen inzake de in BelgiŽ opgeleide revalidatiespecialisten voor motorische en psychische aandoeningen, te wijzigen

 

10

 Publicaties  [...]

OBS: Organization and financing of public health services in Europe. Country reports
General Medical Council: regelgevende benaderingen voor telegeneeskunde

 

11

 Allerlei  [...]

Brexit: mogelijke gevolgen voor de het Britse nationale gezondheidssysteem (NHS)

 

  

1

 Volksgezondheid

Rekenkamer: audit over grensoverschrijdende gezondheidszorg
De Europese Rekenkamer verricht een controle van regelingen voor grensoverschrijdende gezondheidszorg in de EU. De controleurs zullen de monitoring en ondersteuning door de Europese Commissie van de tenuitvoerlegging van de wetgeving over grensoverschrijdende gezondheidszorg onderzoeken. Ook zullen de tot dusver behaalde resultaten voor patiŽnten en de doeltreffendheid van het EU-financieringskader en van de gefinancierde maatregelen worden onderzocht.

DOC 1  EN  FR  NL  PDFDOC 2  EN  PDF 

Deskundigengroep voor de beoordeling van de performantie van de gezondheidszorgstelsels: rapport over de eerstelijnsgezondheidszorg
In dat rapport met als titel "Een nieuwe impuls voor de eerstelijnsgezondheidszorg in Europa: opnieuw nadenken over de evaluatie-instrumenten en -methodologie", worden de fundamentele aspecten van de performante stelsels voor eerstelijnsgezondheidszorg bestudeerd, door de nadruk te leggen op hun sleutelfuncties zoals de toegang, de coŲrdinatie en de zorgcontinuÔteit.

DOC  EN  PDF 

Europese Commissie: studie over de grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg
In de studie met als titel "Grensoverschrijdende samenwerking: gebruikmaken van de samenwerkingsinitiatieven in de grensoverschrijdende regioís" worden de samenwerkingsprojecten die door de EU worden gefinancierd voor de periode 2007-2017 in de landen van de EU, de EER en Zwitserland in kaart gebracht. Er wordt een overzicht gegeven van de opportuniteiten en de uitdagingen van de grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidszorg; en er worden adviezen gegeven aan de lokale en regionale autoriteiten en aan de andere partijen die belangstelling tonen voor de lancering van een samenwerkingsproject inzake gezondheid.

DOC 1  EN  FR  PDF  |  DOC 2  EN  PDF  

Europese Commissie: versterking van de samenwerking tegen met vaccins te voorkomen ziekten
De Europese Commissie heeft 20 maatregelen voorgelegd om de inspanningen tegen met vaccins te voorkomen ziekten te versterken. Haar voorstel, in de vorm van een aanbeveling, is gericht op drie belangrijke kernpunten: (1) de weerstand tegen vaccins aanpakken en de vaccinatiegraad verbeteren; (2) een duurzaam vaccinatiebeleid uitwerken in de EU; (3) de coŲrdinatie van en bijdragen van de EU tot de wereldwijde gezondheid verbeteren.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML  |  DOC 2  EN  PDF  

Europees Parlement: bezorgdheid over de daling van de vaccinatiegraad in Europa
De afgevaardigden stellen met bezorgdheid vast dat uit epidemiologische gegevens blijkt dat er aanzienlijke lacunes zijn in de acceptatie van vaccins en dat de vaccinatiepercentages ontoereikend zijn voor een adequate bescherming van de bevolking tegen ziekten die door vaccinatie kunnen worden vermeden.

DOC 1  EN  FR  NL  PDF |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  

Europese Commissie: het gezondheidsbeleid in de volgende EU-begroting
De Commissie heeft een wetgevingsvoorstel aangenomen betreffende een programma van het nieuwe Europees Sociaal Fonds Plus (ESF +) op basis van het meerjarig financieel kader dat wordt voorgesteld voor 2021-2027. Het ESF+ zal de financiering bevatten van activiteiten inzake gezondheid, dat de specifieke gezondheidszorgprogramma's uit de voorgaande perioden (2003-2007 en 2008-2013) zal vervangen. Het aspect gezondheid van het ESF-programma moet het volksgezondheidsbeleid en de toegang tot medische producten ondersteunen.

DOC  EN  HTML  

EXPH: mandaat over vaccinatieprogramma's en gezondheidszorgsystemen in Europa
De groep experten inzake doeltreffende manieren om te investeren in gezondheidszorg (EXPH) zal de informatie over de doeltreffendheid en efficiŽntie van de verschillende vaccinatieprogramma's overlopen; de factoren (facilitatoren en belemmeringen) die de resultaten van vaccinatie beÔnvloeden aanduiden; en maatregelen en acties die mogelijk de vaccinale dekking verbeteren identificeren en evalueren.

DOC  EN  PDF  

EXPH: mandaat om de impact van de digitale transformatie van de gezondheidszorgdiensten te evalueren
Het advies over de evaluatie van de impact van de digitale transformatie van gezondheidszorgdiensten zou de EU-lidstaten moeten helpen om beslissingen te nemen op het vlak van gezondheids-, sociaal en budgettair beleid. Het advies zou ook de Commissie kunnen helpen bij het definiŽren van andere activiteiten voor een beter gebruik van de digitale gezondheidszorgdiensten in Europa.

DOC  EN  PDF  

EXPH: adviesaanvraag over de toepassing van het model van Europese referentienetwerken (ERN) buiten het domein van de zeldzame ziekten
Het advies over de toepassing van het ERN-model voor Europese grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van gezondheidszorg buiten het domein van de zeldzame ziekten moet helpen bij de voorbereiding van toekomstige oproepen voor nieuwe netwerken, door de mogelijkheden, resultaten en verwachtte moeilijkheden van een bredere samenwerking te presenteren.

DOC  EN  PDF  

EPF-EPHA: gemeenschappelijke verklaring over het voorstel voor een meerjarig financieel kader na 2020
Het Europees PatiŽntenforum (EPF) en de European Public Health Alliance (EPHA) hebben een gemeenschappelijke verklaring ondertekend over het voorstel van de Europese Commissie voor een meerjarig financieel kader na 2020. Ze zijn verheugd te zien dat de Commissie de investeringen in gezondheid zal blijven voortzetten.

DOC  EN  HTML  

BEUC: het toekomstige programma van de EU heeft dringend nood aan financiŽle ondersteuning
In een brief aan de commissaris Andriukaitis, herinnert het BEUC eraan dat een ambitieus Europees gezondheidsbeleid cruciaal zal zijn om de uitdagingen aan te gaan en te voldoen aan de verwachtingen van de Europese burgers op het vlak van gezondheid. Een toekomstig gezondheidsprogramma is het meest voor de hand liggende middel waarmee de EU haar burgers kan tonen dat ze tastbare voordelen biedt aan de hele bevolking.

DOC  EN  PDF  

 

2

 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt

Europees Parlement en Raad: voorlopig akkoord over de richtlijn over toegang tot gereglementeerde beroepen
De vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Raad van de EU hebben een voorlopig akkoord bereikt over de richtlijn inzake de evenredigheidstoets, voordat een nieuwe regeling voor beroepen wordt aangenomen, en bereikten een compromis over de sector van de gezondheidszorg. Ze gingen akkoord om de lidstaten meer speling te geven bij de invoering van restrictieve regels voor gezondheidsberoepen.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: mobiliteit van de gezondheidszorgbeoefenaars
In de Sociale Agenda (nr. 51) wordt de focus gelegd op het vrij verkeer van werknemers in Europa (p. 14 en 28) en wordt het jaarverslag 2017 betreffende de mobiliteit van werkkrachten binnen de EU, dat in maart 2018 werd gepubliceerd, voorgesteld. In dit jaarverslag worden de meest recente cijfers verstrekt en geanalyseerd en wordt aangetoond dat de lidstaten niet vaker een beroep doen op zorgverleners (artsen, verpleegkundigen en persoonlijke verzorging) uit andere EU-landen dan op andere beroepsgroepen.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML  |  DOC 2  EN  HTML  

 

3

 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Europese Commissie: verfijning van de regels inzake intellectuele eigendom in de farmaceutische sector
De Europese Commissie heeft een doelgerichte herziening aangekondigd van de Verordening betreffende het aanvullend beschermingscertificaat (ABC) voor geneesmiddelen (Verordening 469/2009), waarin is voorzien in een afwijking voor de fabrikanten van generieke en biosimilaire geneesmiddelen bestemd voor de niet-Europese markten. De gewijzigde verordening zal de Europese fabrikanten in staat stellen internationaal verlies van marktaandeel te voorkomen en zich voor te bereiden op de sterke toename van de internationale concurrentie op de interne markt die wordt verwacht tegen 2020, wanneer veel octrooien zullen vervallen.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML  |  DOC 2  FR  PDF  |  DOC 3  EN  PDF  

Europese Commissie: studie ter ondersteuning van de evaluatie van het vergoedingssysteem van het Europees Geneesmiddelenbureau
De Commissie heeft een publieke raadpleging gelanceerd ter ondersteuning van de evaluatie van het vergoedingssysteem voor de activiteiten van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor de goedkeuring van en de controle op geneesmiddelen. De resultaten van die publieke raadpleging zullen helpen te beoordelen hoe eerlijk, evenredig en kosteneffectief het huidige vergoedingssysteem van het EMA is.

DOC  EN  FR  HTML  

Europese Commissie: volgens een publieke raadpleging maakt de EU-wetgeving bloed, weefsels en cellen veiliger 
Uit de publieke raadpleging over de evaluatie van de Europese juridische kaders voor bloed, weefsels en cellen is gebleken dat volgens de meeste respondenten (waaronder zowel individuele burgers als diverse groepen zoals de beroepsverenigingen, de donor- en patiŽntenorganisaties en de nationale autoriteiten) de betreffende wetgeving het bloed, de weefsels en de cellen in de EU veiliger heeft gemaakt.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: seminarie van technische experten over de kwesties betreffende farmaceutische producten, na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk
Het vooruitzicht van de Brexit baart de farmaceutische sector zorgen. Volgens dit verslag dat tijdens een vergadering van experten werd opgesteld, zijn talrijke documenten voor marktvergunningen nog altijd niet klaar voor gebruik wanneer het Verenigd Koninkrijk de Unie verlaat. Het grootste probleem dat tijdens de technische vergadering aan bod kwam, is dat de farmaceutische bedrijven onvoldoende zijn voorbereid voor de Brexit. In het verslag werd eveneens een stand van zaken gegeven over de situatie op het vlak van de geneeskunde.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: studie over de economische impact van de stimulerings- en vergoedingsmaatregelen voor geneesmiddelen in Europa
Deze studie van Copenhagen Economics biedt een overzicht van de farmaceutische stimuleringsmaatregelen en verstrekt economische bewijzen over de manier waarop de aanvullende beschermingscertificaten en de wettelijke gegevensbescherming in de praktijk worden gebruikt en over de algemene impact daarvan op de vernieuwing, de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van geneesmiddelen.

DOC  EN  PDF  

Europees Parlement: publicatie van het ontwerpverslag over HTA 
De Commissie voor milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement heeft haar ontwerpverslag over de evaluatie van de gezondheidstechnologieŽn (HTA) gepubliceerd. Het ontwerpverslag, opgesteld door Soledad Cabezon Ruiz (S&D), bevat strengere vereisten inzake de transparantie van gegevens die voor de klinische evaluatie zullen worden gebruikt.

DOC  EN  HTML  

Europees Parlement: briefing paper over het voorstel van Commissie over de samenwerking inzake evaluatie van gezondheidstechnologieŽn
In die briefing paper van de think tank van het Europees Parlement wordt het voorstel van de Commissie over een verordening inzake de evaluatie van de gezondheidstechnologieŽn (HTA) besproken. Het voorstel dekt nieuwe geneesmiddelen en bepaalde medische hulpmiddelen en zal dienen als basis voor een permanente samenwerking op Europees vlak in vier domeinen: de gezamenlijke klinische evaluaties; gezamenlijke wetenschappelijke raadplegingen; identificatie van opkomende gezondheidstechnologieŽn; en de vrijwillige samenwerking over andere aspecten van HTA.

DOC  EN  HTML  

EMA: verslag over de eerste twee jaren van PRIME
In het verslag worden de resultaten van de eerste twee jaren van PRIME (Priority Medicines scheme) voorgesteld. Daarin wordt uitgelegd hoe de selectiecriteria in het stelsel worden toegepast en welk soort ondersteuning de aanvragers tot nu toe hebben gekregen.

DOC  EN  PDF  

 

4

 e-Health

Europese Commissie: maatregelen om investeringen in de sector van kunstmatige intelligentie (KI) te stimuleren
De Commissie heeft een reeks maatregelen gepresenteerd om investeringen in de sector van de KI te stimuleren en ethische richtsnoeren vast te stellen. Ze roept de bedrijven en Europese regeringen op om in de sector te investeren en vooral in te zetten op de gezondheidszorg. KI kan worden toegepast in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld om een nauwkeurigere diagnose te stellen, nauwkeuriger te werken of trauma's na een operatie te verminderen.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML  |  DOC 2  EN  HTML  

Europese Commissie: beschikbaarheid van gegevens verbeteren en het delen van gezondheidsgegevens aanmoedigen
De Commissie kondigt haar projecten op korte termijn aan om het delen van patiŽntengegevens te stimuleren. Haar mededeling richt zich op drie krachtlijnen: ervoor zorgen dat het dossier van een zieke patiŽnt met hem mee naar het buitenland gaat, de lidstaten aanmoedigen om samen te werken om de gegevensverwerkingscapaciteiten dichter bij elkaar te brengen en nieuwe technologieŽn aan te moedigen om nadruk op preventie te leggen.

DOC 1  EN FR  NL  PDF  |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  |  DOC 3  EN  HTML  |  DOC 4  EN  HTML  

Europese Commissie: kunstmatige intelligentie, start van de werken om geavanceerde technologieŽn en ethische principes te bundelen
De Commissie heeft een groep gecreŽerd rond kunstmatige intelligentie, om de adviezen van experten te verzamelen en een brede waaier aan belanghebbende partijen bijeen te brengen. Die groep zal een voorstel van richtlijn opstellen met betrekking tot ethiek en KI.

DOC  FR/EN  HTML  

Europese Commissie: studie rond de "zilveren economie" (Silver Economy)
In die studie van Technopolis en Oxford worden de uitdagingen en opportuniteiten onderzocht om de "zilveren economie" (de economie van de bevolking van meer dan 50 jaar) in Europa vorm te geven. Er zijn 10 case studies uitgevoerd in domeinen met een groot groeipotentieel, waaronder e-gezondheid. Uit de studie blijkt dat de Europese nationale gezondheidszorgdiensten de komende 10 jaar massaal zouden moeten investeren in e-gezondheidszorgsystemen, gaande van medische dossiers tot online voorschriften.

DOC 1  FR  PDF  |  DOC 2  EN  PDF  

Digital day 2018: 13 landen zetten zich in voor de grensoverschrijdende toegang tot hun genomische informatie
De verklaring steunt een driedelig doel: gefragmenteerde infrastructuur en expertise samenbrengen; de investeringen die de lidstaten reeds hebben gerealiseerd op nationaal en Europees vlak exploiteren en optimaliseren, in het bijzonder in de sequentiebepaling, de biobank en de gegevensinfrastructuur; een grotere groep bereiken die voldoende schaal zal bieden voor nieuw relevant klinisch onderzoek.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: syntheseverslag van de publieke raadpleging over de digitale transformatie van gezondheid en gezondheidszorg in de context van de digitale eengemaakte markt
De resultaten van de publieke raadpleging over de transformatie van gezondheid en gezondheidszorg op de digitale eengemaakte markt (20 juli - 12 oktober) zijn nu beschikbaar. Er werden 1464 antwoorden ontvangen uit 28 EU-lidstaten en 7 andere landen.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: brief van de voorzitter van de werkgroep "Artikel 29" aan het netwerk mobiele gezondheid
De werkgroep "Artikel 29" van de Europese Commissie, bestaande uit experten verantwoordelijk voor de interpretatie van de wettelijke bepalingen over de gegevensbescherming, heeft een brief gestuurd naar het netwerk over mobiele gezondheid. De brief volgt op het verzoek van het netwerk voor een juridische evaluatie van het Europees interoperabiliteitskader dat onlangs is opgesteld, voor de grensoverschrijdende online diensten voor gezondheidsinformatie.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: best practices e-gezondheid gefinancierd door de EU
Het portaal van de best practices over gezondheidspromotie, preventie van ziektes en het beheer van niet-overdraagbare ziektes is online. Daar worden de goede praktijken gebundeld die tijdens eerdere acties van het gezondheidsprogramma van de EU in de volgende domeinen werden verzameld: voeding, fysieke activiteit, geestelijke gezondheid, ongelijkheden in de gezondheidszorg, beperking van aan alcohol gerelateerde schade en geÔntegreerde zorg.

DOC  EN  HTML  

 

5

 Sociaal beleid

EESC: Europa heeft een proactief beleid nodig voor de sector van de langdurige persoonsgebonden zorgverlening aan huis
Het EESC heeft voor de tweede keer vergaderd over de situatie in de EU in de sector van de persoonlijke zorgverlening verzekerd door inwonend personeel en belicht de slechte omstandigheden waarin de zorgverleners werken in Duitse huishoudens.

DOC  EN/FR  HTML  

Europese Commissie: versterking van de band tussen het ESF+ en het Europees semester na 2020
De Europese Commissie heeft het toekomstige reglement voorgesteld voor de verdeling van het Europees Sociaal Fonds +. De Commissie wil de band versterken tussen het Europees Sociaal Fonds voor de periode na 2020 en de specifieke aanbevelingen per land die worden geformuleerd in het kader van het Europees semester, en tegelijk een brede marge aan flexibiliteit laten in de onderhandelingen. De Commissie heeft gekozen voor de fusie van vijf fondsen: het Europees Sociaal Fonds, het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief, het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen, het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) en het Europees gezondheidsprogramma.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende de toegang tot sociale bescherming
De Commissie heeft een voorstel geformuleerd voor een aanbeveling van de Raad over de toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen. Dit voorstel moet, zoals de bedoeling is van de Europese pijler van sociale rechten, de EU-landen de weg wijzen zodat uiteindelijk alle werknemers en zelfstandigen, en met name zij die als gevolg van hun arbeidsstatuut nu nog geheel of gedeeltelijk uit de boot vallen, sociale bescherming krijgen.

DOC  FR/EN/NL  HTML  

Raad van de Europese Unie: conclusies over de jaarlijkse groeianalyse 2018 en het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid
De Raad heeft conclusies aangenomen over de jaarlijkse groeianalyse 2018 en het gezamenlijke verslag over de werkgelegenheid. De toegang tot de gezondheidszorg wordt in die documenten ook aangekaart.

DOC  EN FR  NL  PDF  

 

6

 Economisch beleid

Raad van de EU: ex-antevoorwaarden en prestatiereserve bij cohesie
De Commissie heeft conclusies aangenomen over het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer met betrekking tot de "Ex-antevoorwaarden en prestatiereserve bij cohesie: innovatieve, maar vooralsnog geen doeltreffende instrumenten". De hervormingen die verband houden met de gezondheidszorg werden ook aan ex-antevoorwaarden onderworpen.

DOC 1  EN FR  NL  PDF  |  DOC 2  EN FR  PDF  

Europese Commissie en ECB: verklaring naar aanleiding van de vierde missie van het post-programmatoezicht in Cyprus
Medewerkers van de Europese Commissie en van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn naar Cyprus gegaan voor de vierde missie van het post-programmatoezicht (PPS). De opdracht heeft de autoriteiten en de andere belanghebbende partijen aangemoedigd om de vooruitgang in essentiŽle domeinen te versnellen, in het bijzonder de invoering van het nationaal gezondheidszorgsysteem op een financieel leefbare manier.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: een moderne begroting voor een Unie die ons beschermt, sterker maakt en verdedigt
De Europese Commissie heeft twee nieuwe budgettaire instrumenten voorgesteld om de stabiliteit en de economische convergentie in de Economische en Monetaire Unie te versterken. Eťn daarvan betreft een nieuw steunprogramma voor hervormingen met een totaalbudget van 25 miljard euro, dat alle lidstaten financiŽle en technische steun zal bieden voor prioritaire hervormingen, met name in het kader van het Europees semester. Het gaat over hervormingen die het resultaat zijn van een dialoog tussen de lidstaten en de Commissie over de specifieke aanbevelingen per land, geformuleerd in het kader van het Europees semester.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML  |  DOC 2  FR EN  NL  PDF  

Europese Commissie: specifieke aanbevelingen per land betreffende de gezondheidszorg, voorgesteld aan 12 lidstaten in het kader van het Europees semester
De Commissie heeft voorstellen van specifieke aanbevelingen per land betreffende de gezondheidszorg aangenomen in het kader van het Europees semester. De Commissie beveelt 12 lidstaten (AT, BG, CY, FI, IE, LT, LV, MT, PT, RO, SI, SK) aan om de doeltreffendheid van hun nationale gezondheidszorgsystemen te verbeteren, hun toegankelijkheid te vergroten en hun veerkracht te versterken.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML  |  DOC 2  EN  HTML  

Europese Commissie: mededeling over het Europees semester en de specifieke aanbevelingen per land
De mededeling bevat een overzicht van de belangrijkste doelstellingen van de aanbevelingen voor 2018 en een overzicht van de geboekte vooruitgang bij de uitvoering van eerdere aanbevelingen. Ze toont aan dat gezondheidszorg en langdurige verzorging gebieden zijn waar de vooruitgang in de uitvoering beperkt is.

DOC  EN FR  PDF  

Europese Commissie: verslag over de vergrijzing 2018 - Economische en budgettaire vooruitzichten
In het verslag wordt erop gewezen dat de kosten voor langdurige verzorging en gezondheidszorg naar verwachting een grote rol zullen spelen bij de toename van de uitgaven gelinkt aan de veroudering van de bevolking, en met 2,1 procentpunten zullen stijgen. Er wordt verwacht dat de overheidsuitgaven inzake pensioenen tot 2040 zullen stijgen om tegen 2070 terug te komen tot ongeveer het huidige niveau. De onderwijsuitgaven zouden tegen 2070 onveranderd blijven. De uitgaven met betrekking tot de werkloosheidsuitkeringen zouden met 0,2 procentpunten dalen.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: landen-specifieke aanbeveling inzake langdurige verzorging voor BelgiŽ
De Commissie vraagt BelgiŽ om de verwachte toename van de uitgaven voor langdurige verzorging te beperken. Volgens de Commissie zouden de uitgaven voor langdurige verzorging tegen 2070 stijgen van een gemiddeld niveau van reeds meer dan 2,3 % van het BBP naar 4,0 % van het BBP. Volgens de Commissie kan het beperken van de opdeling in het organisatorische landschap van langdurige verzorging, die het gevolg is van de verdeling van bevoegdheden over verschillende administratieve niveaus, de doeltreffendheid in dat gebied verhogen.

DOC  EN  PDF  

EIB: 24 miljoen euro voor een nieuw medisch centrum bij de medische universiteit van Warschau (WUM)
De medische universiteit van Warschau ontvangt een lening van 100 miljoen PLN (24 miljoen euro) van de Europese Investeringsbank (EIB) om belangrijke elementen van zijn hoofdcampus in Warschau te moderniseren. Het project bestaat uit het ontwerp, de bouw en de uitwerking van een nieuw ultramodern medisch simulatiecentrum op de hoofdcampus van de WUM in Warschau, dat zal worden gebruikt voor opleidingen en onderzoek.

DOC  EN  HTML  

EIB: lening van 20 miljoen euro aan het innoverende bedrijf MedinCell
Dankzij deze lening van 20 miljoen euro zal MedinCell nieuwe langwerkende injecteerbare behandelingen kunnen ontwikkelen om de zorg en de levenskwaliteit van de patiŽnten aanzienlijk te verbeteren.

DOC  EN  HTML  

EIB: versterking van de financiering voor verzorgingsinstellingen in Finland
De Europese Investeringsbank (EIB) en Hoivatilat, Finse promotor die actief is in de sector van de opvangstructuren, hebben een financieringsovereenkomst op lange termijn ondertekend voor een bedrag van 50 miljoen euro. De financiering zal de bouw van 58 nieuwe verzorgingsinstellingen dekken, in het bijzonder verzorgingscentra voor ouderen en kinderdagverblijven. De activiteit van Hoivatilat dekt zo goed als 95 % van de Finse bevolking.

DOC  EN/FR  HTML  

Europees Parlement: vraag over de terugbetaling van de Griekse farmaceutische sector
Een Grieks parlementslid vraagt de Commissie hoe de toegang van patiŽnten tot innoverende geneesmiddelen zal worden beÔnvloed als de ondernemingen beslissen om hun producten niet langer in Griekenland op de markt te brengen als gevolg van maatregelen die zijn genomen in het kader van het memorandum van overeenstemming van het derde hulprogramma tussen Griekenland en haar Europese schuldeisers.

DOC  EN  HTML  

 

7

 Mededinging

Finse autoriteit voor mededinging en consumentenzaken: de commercialisering van de gezondheidsdiensten bevordert de mededinging en de keuzevrijheid
De Finse autoriteit voor mededinging en consumentenzaken heeft bestudeerd hoe de commercialisering van de gezondheidszorgdiensten momenteel is gereglementeerd en welke uitdagingen de hervorming van de gezondheidszorgdiensten en sociale diensten stelt voor de commercialisering van de gezondheidszorgdiensten.

DOC  EN  HTML  

Finland: overname van Med Group Holding Oy door Tradeka-YhtiŲt Oy
De Finse autoriteit voor mededinging en consumentenzaken (FCCA) heeft de overname van Med Group Holding Oy door Tradeka-YhtiŲt Oy goedgekeurd. De ondernemingen die tot Tradeka-YhtiŲt Oy behoren, zijn actief in de restaurantsector, investeringsactiviteiten en de persverdeling. Med Group Holding Oy is betrokken bij de Finse sector van sociaal welzijn en gezondheidszorg. De activiteiten van de groep Med omvatten thuisverplegingsdiensten, spoedgevallendiensten, openbare gezondheidszorg en particuliere mondzorg.

DOC  EN  HTML  

 

8

 Hof van Justitie van de Europese Unie

Arrest: vernietiging van een beslissing van het EMA betreffende een weesgeneesmiddel
In het kader van de zaak T- 80/16 van Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd tegen het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA), heeft de rechtbank van de EU de beslissing van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) van 15 december 2015, waarin werd geweigerd het verzoek van Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd te valideren teneinde Idursulfase-IT te erkennen als weesgeneesmiddel, vernietigd.

DOC  FR EN  HTML  

Arrest: verduidelijking van de voorwaarden voor het verkrijgen van subsidiaire bescherming in de EU
Volgens een besluit van het Hof in de zaak C-353/16 kan een persoon die in zijn land van herkomst werd gefolterd, een "subsidiaire bescherming" genieten, indien hij in zijn land werkelijk dreigt te worden uitgesloten van gepaste fysieke en psychologische gezondheidszorg.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Arrest: de opleidingscriteria voor personen belast met de evaluatie van de veiligheid van cosmetica voor menselijke gezondheid
Wat betreft de zaak C-13/17 heeft het Hof beslist dat in het kader van de equivalentie van de opleidingen van de personen belast met de veiligheid van cosmeticaproducten voor de menselijke gezondheid, een lidstaat kan bepalen welke disciplines in aanmerking mogen worden genomen als "analoog" met geneeskunde, farmacie of toxicologie, aangezien de gerechtigden van dergelijke opleidingen moeten beschikken over een kwalificatie die hen in staat stelt om een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid te verzekeren.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Conclusie: een katholieke hoofdarts van een katholiek ziekenhuis kan niet uit zijn ambt worden ontzet wegens scheiding en hertrouwen
Volgens de conclusies van de advocaat-generaal in de zaak C-68/17 sluit het beginsel van gelijkheid van behandeling de eerbiediging uit van het in de katholieke kerk gangbare principe dat het huwelijk niet ontbindbaar is, als een wezenlijke beroepsvoorwaarde voor een katholieke hoofdarts die werkzaam is in een katholiek ziekenhuis.

 DOC 1  EN FR  PDF  DOC 2  EN/NL/FR  HTML 

Arrest: gedecentraliseerde procedure voor de afgifte van een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel
Het Hof heeft een uitspraak gedaan in de zaak C-557-16 tegen Astellas Pharma GmbH, het Finse ontwikkelings- en veiligheidscentrum van de farmaceutische sector voor de afgifte van vergunningen voor het in de handel brengen van generieke geneesmiddelen. Volgens het Hof en conform de richtlijn 2001/83/EC tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, mag de bevoegde overheid van een lidstaat die betrokken is bij een gedecentraliseerde procedure voor de afgifte van een vergunning voor het in de handel brengen van een generisch geneesmiddel, niet zelf het beginpunt van de periode van gegevensbescherming van het referentiegeneesmiddel vaststellen, wanneer zij een beslissing neemt over het in de handel brengen van een generisch geneesmiddel in die lidstaat.

DOC  EN/NL/FR  HTML  

Arrest: verduidelijking over overheidsopdrachten
De zaak C-65/17 betreft Oftalma Hospital Srl tegen de Vaudse Commissie voor Verpleeginrichtingen (CIOV) (in ItaliŽ) en de regio Piemonte inzake de vergoeding van verstrekkingen die door Oftalma Hospital werden verleend in het kader van een overeenkomst met de CIOV. Volgens het Hof moet een aanbestedende overheid rekening houden met de beginselen van gelijkheid van behandeling en non-discriminatie op grond van nationaliteit alsmede de daaruit voortvloeiende transparantieverplichting, wanneer hij een openbare aanbesteding gunt die valt onder artikel 9 van de richtlijn 92/50/EG, mits de opdracht op de datum van de gunning een grensoverschrijdend karakter heeft, hetgeen de nationale rechter dient na te gaan.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

 

9

 Inbreukprocedures

Europese Commissie: beroep tegen ItaliŽ betreffende de omzetting van bepaalde technische vereisten op het vlak van de controle van weefsels en cellen van menselijke oorsprong
De Commissie beslist om een beroep tegen ItaliŽ aanhangig te maken bij het Hof van Justitie voor het niet meedelen van de nationale maatregelen tot omzetting van de reglementering van de EU, waarin de vereisten die van toepassing zijn op de controle van weefsels en cellen van menselijke oorsprong geamendeerd werden (richtlijn 2012/39/EU). Ondanks een verzoek daaromtrent, dat dateert van 17 juni 2014, heeft ItaliŽ de maatregelen van intern recht inzake de omzetting van die richtlijn tot op heden nog niet meegedeeld.

 DOC  EN/FR  HTML  

Parallelhandel in geneesmiddelen: de Commissie sluit de inbreukprocedures en de klachten tegen Polen, RoemeniŽ en Slovakije
De Europese Commissie sluit haar inbreukprocedures en de verwerking van klachten op het gebied van parallelhandel in geneesmiddelen voor menselijk gebruik tegen Polen, RoemeniŽ en Slovakije. Na een grondig onderzoek achtte de Commissie het nodig om andere manieren dan inbreukprocedures te zoeken om deze complexe situatie zo goed mogelijk op te lossen, zodat een kwestie die negatieve gevolgen voor de gezondheid van de Europese burgers zou kunnen hebben, snel en doeltreffend kan worden aangepakt.

  DOC  EN/FR  HTML  

Beroepskwalificaties: de Commissie vraagt aan Frankrijk om haar praktijkvoeringen inzake de in BelgiŽ opgeleide revalidatiespecialisten voor motorische en psychische aandoeningen, te wijzigen
De Commissie heeft aan Frankrijk een met redenen omkleed advies gericht, met de vraag om de manier waarop zij de in BelgiŽ opgeleide revalidatiespecialisten voor motorische en psychische aandoeningen erkennen, te wijzigen. De Franse autoriteiten weigeren die bekwaamheden te erkennen, omdat in BelgiŽ, in tegenstelling tot in Frankrijk, het beroep niet wordt geklasseerd als beroep in de gezondheidszorg. Die Franse praktijk is in strijd met de richtlijn inzake de erkenning van beroepskwalificaties.

 DOC   EN/FR/NL  HTML  

 

10

 Publicaties

OBS: Organization and financing of public health services in Europe. Country reports
Dit boek van het European Observatory on Health Systems and Policies (OBS) vergelijkt de ervaringen van negen Europese landen (UK, FR, DE, IT, NL, SI, SE, PL en de Republiek MoldaviŽ) op het vlak van organisatie, financiering en dotaties voor personeel van diensten voor volksgezondheid. Het werk presenteert de belangrijkste structuren, verkent gemeenschappelijke trends en illustreert de voornaamste verschillen tussen de landen.

DOC  EN  PDF  

General Medical Council: regelgevende benaderingen voor telegeneeskunde
Europe Economics kreeg van de General Medical Council (UK) de opdracht om de reglementeringen voor telegeneeskunde wereldwijd te evalueren. Het doel van deze werkzaamheden is te begrijpen hoe de verschillende regelgevers telegeneeskunde omschrijven, welke soorten eisen zij aan artsen stellen en hoe zij omgaan met de mogelijkheid voor artsen in een ander rechtsgebied om vanop afstand medische diensten aan patiŽnten te verlenen.

DOC  EN  HTML  

 

11

 Allerlei

Brexit: mogelijke gevolgen voor de het Britse nationale gezondheidssysteem (NHS)
In het rapport, Brexit en de NHS wordt belicht dat de NHS financieel reeds onder druk staat; bij het verlaten van de EU zou die druk echter nog groter kunnen worden. Dit zou kunnen leiden tot een vermindering van de beschikbare middelen voor de gezondheidszorg, wat een rechtstreeks effect zal hebben op de wachttijden, het aantal genezingen en de kwaliteit van de zorg.

DOC  EN  HTML  


De informatievergaring voor deze nieuwsbrief werd afgesloten op 29 mei 2018.